• Câu hỏi:

  Cho đường thẳng \(a \subset mp\left( P \right)\) và đường thẳng \(b \subset mp\left( Q \right).\) Mệnh đề nào sau đây đúng?

  • A. \(\left( P \right)\parallel \left( Q \right) \Rightarrow a\parallel b.\)
  • B. \(a\parallel b \Rightarrow \left( P \right)\parallel \left( Q \right).\)
  • C. \(\left( P \right)\parallel \left( Q \right) \Rightarrow a\parallel \left( Q \right)\) và \(b\parallel \left( P \right).\)
  • D. \(a\) và \(b\) chéo nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Với đường thẳng \(a \subset mp\left( P \right)\) và đường thẳng \(b \subset mp\left( Q \right)\)

  Khi \(\left( P \right)\parallel \left( Q \right) \Rightarrow a\parallel b\)hoặc \(a,b\) chéo nhau \( \Rightarrow \) A sai.

  Khi \(a\parallel b \Rightarrow \left( P \right)\parallel \left( Q \right)\) hoặc \(\left( P \right),\left( Q \right)\) cắt nhau theo giao tuyến song song với \(a\) và \(b\) \( \Rightarrow \)B sai.

  \(a\) và \(b\) có thể chéo nhau, song song hoặc cắt nhau\( \Rightarrow \) D sai.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC