YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các đa thức: M(x) = 5x + 7 + 4x2  và N(x) = – 4x2 + 7 – 3x.  

  a. Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa giảm của biến.

  b. Tính M(x) + N(x) và M(x) – N(x).

  c. Tìm nghiệm của M(x) + N(x).

  Lời giải tham khảo:

  a. Sắp xếp:

       M(x) = 4x2  + 5x + 7

       N(x) = –4x2 – 3x + 7   

  b) M(x) + N(x) =  3x + 14;     M(x) – N(x) = 8x2 + 8x 

  c) Để 2x + 14 có nghiệm thì \(2x + 14 = 0  \Leftrightarrow 2x+14=0\)

  \( \Leftrightarrow 2x=-14\Leftrightarrow x=-7\)

  Vậy nghiệm của đa thức 2x + 4 là x = –2.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82859

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON