AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các chất sau: H2NCH2COOH(X), CH3COOH3NCH3(Y), C2H5NH2(Z), H2NCH2COOC2H5(T). Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dungdịch NaOH và dung dịch HCl là

  • A. X,Y, Z. 
  • B. X, Y, T. 
  • C. X, Z,T. 
  • D. X, Y, Z, T.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>