• Câu hỏi:

  Cho biết \(m = 4,0015u;{m_O} = 15,999u;{m_p} = 1,0073u;{m_n} = 1,0087u.\)  Hãy sắp xếp các hạt nhân  \(_2^4He,\,\,_6^{12}C,\,\,\,_8^{16}O\) theo thứ tự tăng dần độ bền vững. Câu trả lời đúng là

  • A. \(_6^{12}C,\,\,_2^4He,\,\,_8^{16}O;\)
  • B. \(_6^{12}C,\,\,_8^{16}O,\,\,_2^4He;\)
  • C. \(_2^4He,\,\,_8^{16}O,\,\,_6^{12}C;\)
  • D.  \(_2^4He,\,\,_6^{12}C,\,\,\,_8^{16}O\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Với hạt nhân Heli:

  + Độ hụt khối: \(\Delta {m_\alpha } = 2.1,0073u + 2.1,0087u - 4,0015u = 0,0305u\) 

  + Năng lượng liên kết riêng của Heli: \({\varepsilon _\alpha } = \frac{{\Delta {m_\alpha }.{c^2}}}{{{A_\alpha }}} = \frac{{0,0305u.{c^2}}}{{12}} = 7,1MeV/\,nuclon\)

  Với hạt nhân Oxi:

  + Độ hụt khối: \(\Delta {m_O} = 8.1,0073u + 8.1,0087u - 15,999u = 0,129u\)

  + Năng lượng liên kết riêng của Oxi: \({\varepsilon _O} = \frac{{\Delta {m_O}.{c^2}}}{{{A_O}}} = \frac{{0,129u.{c^2}}}{{16}} = 7,51MeV/nuclon\)

  Với hạt nhân Cacbon:

  + Độ hụt khối: \(\Delta {m_C} = 6.1,0073u + 6.1,0087u - 12u = 0,096u\)

  + Năng lượng liên kết riêng của Cacbon: \({\varepsilon _C} = \frac{{\Delta {m_C}.{c^2}}}{{{A_C}}} = \frac{{0,096u.{c^2}}}{{12}} = 7,45MeV/nuclon\)

  Ta thấy: \({\varepsilon _O} > {\varepsilon _C} > {\varepsilon _\alpha }\) 

  Nên thứ tụ bền vững tăng dần của các hạt là: \(_2^4He;\,\,_6^{12}C;\,\,_8^{16}O;\) 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC