ADMICRO
VIDEO
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

  Câu hỏi:
  • A. wished
  • B. wrapped
  • C. laughed
  • D. turned

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 76276

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON