Tập hợp con

Tập hợp con

bởi dang nhat ngày 13/08/2017

Cho hai tập hợp A và B, tổng số phần tử của hai tập hợp A và B là 15, tập hợp A nhiều hơn tập hợp B 9 phần tử. Gọi C là tổng số tập con của A và B, biết  x \in A:x\notin B . Tìm C

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Cho mình hỏi câu này tính sao giờ, mn... Khó

  Hòa tan hết 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 bằng dung dịch chứa 0,1 mol H2SO4 và 0,5 mol HNO3, thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol NO và a mol NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác). Chia dung dịch Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được 5,35 gam một chất kết tủa. Phần hai tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

              A. 20,62                      B. 41,24                      C. 20,21                      D. 31,86

 • Cho 5cm^3 CxHy ở thể khí với 30cm^3 O2 lấy dư vào khí nhiên kế .Sau khi bật tia lữa điện và làm lạnh, trong khí nhiên kế còn 20cm^3 mà 15cm^3 bị hấp thụ bởi KOH .Phần còn lại bị hấp thu bởi photpho.Lập công thức của hidrocacbon

  (mình yếu hóa lăm mong các bạn trả lời nahnh giùm mình nha ,gấp lm ạ!)

 • Chào mọi người. Mọi người hướng dẫn em bài này với ạ. Em cảm ơn .

  Giao phối những con gà chân ngắn với con chân dài, thu được F1 đồng loạt chân ngắn. Tiếp tục cho đời con giao phối với nhau qua các thế hệ. Ở F3 có tỉ lệ kiểu hình là 13 chân ngắn : 3 chân dài. Cho biết tính trạng do một cặp gen qui định, mọi diễn biến trong giảm phân và thụ tinh bình thường, sức sống của các hợp tử và của các cá thể con đều đạt 100%. Theo lý thuyết thỉ lệ kiểu hình ở F2 là:

  A. 13 chân ngắn : 3 chân dài

  B. 3 chân ngắn : 1 chân dài (con đực)

  C. 3 chân ngắn : 1 chân dài

  D. 3 chân ngắn : 1 chân dài (con cái).

 • Có 2 con đường a1 , a2 đi từ A đến B và có 3 con đường b1 , b2 , b3 đi từ B đến C. a1b1 là một trong các con đường đi từ A đến C qua B. Viết tập hợp các con đường đi từ A đến C qua B.

 • Alo, Alo. Có ai còn thức không? Mình đang gặm bài này, mọi người giúp đỡ với nhé.

  Trộn 8,1 gam Al với 35,2 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 và Fe(NO3)2 thu được hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch chứa 1,9 mol HCl và 0,15 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z (không chứa muối amoni) và 0,275 mol hỗn hợp khí T gồm NO và N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Z. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch M; 0,025 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 280,75 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong Y là:

  A. 41,57%

  B. 62,35%

  C. 76,7%

  D. 51,14%

 • Tập hợp con

  bởi dang nhat ngày 13/08/2017 |   1 Trả lời

  Cho hai tập hợp A và B, tổng số phần tử của hai tập hợp A và B là 15, tập hợp A nhiều hơn tập hợp B 9 phần tử. Gọi C là tổng số tập con của A và B, biết x\in A:x\notin B . Tìm C