Hỏi đáp Hóa Học

 • giupmik nha

  bởi Đỗ Quang Duy ngày 06/12/2017

  Khử hoàn toàn m gam oxit RxOy cần dùng vừa đủ 1,792 lít CO (đktc) thu được a gam kim loại R. Hòa tan hết a gam kim loại R băng dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 2,016 lít khí (sản phẩm khử ở đktc). Xác định CTHH của oxit ?

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Este X có tỉ khối hơi so với He bằng 21,5.Cho 17,2g X tác dụng với dd NaOH dư, thu được dd chứa muối 16,4g muối. Công thức của X là

  A.C2H3COOCH3

  B.CH3COOC2H3

  C.HCOOC3H5

  D.CH3COOC2H5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giupmiknha

  bởi Đỗ Quang Duy ngày 06/12/2017

  Hòa tan hết 47,8 gam hỗn hợp A gồm FeCO3, CaCO3, Na2CO3 trong 150 gam dung dịch HNO3 65%. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch B có khối lượng tăng 23,4 gam và hỗn hợp khí C. Hấp thụ hoàn toàn khí C vào 600 ml dung dịch Ba(OH)2 1M (dư) thu được 88,65 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa, đem cô cạn nước lọc thu được m gam muối khan.

  a) Viết PTHH xảy ra

  b) Tính C% các chất trong dung dịch B

  c) Tính m

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hỗn hợp E gồm 3 peptit mạch hở: đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z có tỉ lệ mol tương ứng là 2:1:1. Cho một lượng E phản úng hoàn toàn với dd NaOH dư, thu được 0,25 mol muối glyxin, 0,2 mol muối của alanin và 0,1 mol muối của valin. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được tổng khối lượng COvà H2O là 39,14. Giá trị của m là

  A.16,78

  B.25,08

  C.20,17

  D.22,64

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giiup mình với!

  bởi Bui Han ngày 06/12/2017

  Viết công thức của hợp chất M2X3, biết M, X thuộc 3 chu kì đầu của bảng tuần hoàn và tổng số electron trong m2x3 là 50.

   

  Theo dõi (2) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giup mink nha

  bởi Đỗ Quang Duy ngày 06/12/2017

  Cho hơi nước đi qua than nung nóng đổ thu được hỗn hợp khí X gồm CO; H2 và CO2. Chia X thành 2 phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy có 7,5 gam kết tủa xuất hiện. Dẫn phần 2 đi qua ống đựng bột CuO dư; nung nóng thì khối lượng chất rắn trong ống giảm 4 gam. tính khối lượng của khí H2 trong hỗn hợp X

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • nilon 6.6 thuộc loại

  bởi Anhh Kiim ngày 04/12/2017

  nilon 6 6 thuộc loại gì

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hòa tan 19.2 g hỗn hợp X gồm FeO Fe Fe2O3 Fe3O4 trong 50 ml dd H2SO4 18M đặc nóng dư thu được dd Y và V l khí S02 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất, cho 450 ml dd NaOH 2M vào dd Y thu được 21.4 g kết tủa. Giá trị của V là: A. 4.48 lit B. 3,36 lít C. 5.06 lít D. 6,72 lít

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • moinguoigiupmiknha

  bởi Đỗ Quang Duy ngày 30/11/2017

  Một hỗn hợp gồm CH4 và C2H6 có tỉ khối hơi so với không khí là 0,6

  a) Tính thể tích khí O2 cần dùng để đốt cháy hết 3 lít hỗn hợp trên (thể tích do ĐKTC)

  b) Tính khối lượng của các sản phẩm cháy

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • moinguoigiupmiknha

  bởi Đỗ Quang Duy ngày 28/11/2017

  Đốt cháy hoàn toàn mẩu C chứa 4% tạp chất không chất được bằng O2 thu được 11,2 lít hỗn hợp A (đktc). Sục từ từ A vào 200ml dung dụng hỗn hợp Ca(OH)2 1M và NaOH 0,5M. Sau phản ứng thu được 15 g kết tủa.

  a) Viết PTHH

  b) Tìm khối lượng và thể tích O2 đã dùng

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • moinguoigiupmiknha

  bởi Đỗ Quang Duy ngày 28/11/2017

  Hỗn hợp gồm Mg(OH)2 và R(OH)n. Nung nóng 1,5g X trong hỗn hợp đến m không đổi thì thu được a (g) chất rắn Y. Biết trong X tỉ lệ số mol Mg(OH)2 và R(OH)n là 3:4

  a) Xác định CTHH R(OH)n

  b) Hòa tan hoàn toàn 32,4 g y trong V (lít) hỗn hợp 2 axit gồm 0,7M HCl và H2SO4 0,55M. Tìm V, khối lượng muối thu được sau khi cô cạn dung dich

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bạc có lẫn tạp với đồng nhôm dùng chất hoá học gì để thu được bạc tình khiết

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy