Nhỏ từ từ dung dịch chứa x mol H3PO4 vào 4 lít dung dịch Ca(OH)2 0,0165M

 • Câu hỏi:

  Nhỏ từ từ dung dịch chứa x mol H3PO4 vào 4 lít dung dịch Ca(OH)2 0,0165M, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

  Giá trị của a là:

  • A. 0,022.
  • B. 0,024.
  • C. 0,020.
  • D. 0,028

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC VỀ PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT

PHÂN LOẠI CÂU HỎI

Mã câu hỏi: 17857

Loại bài: Bài tập

Mức độ: Vận dụng cao

Dạng bài: Photpho và hợp chất

Chủ đề: Phi kim và phân bón

Môn học: Hóa học