20 Câu trắc nghiệm Amino Axit Hóa 12 Có video hướng dẫn giải

Tải về

20 câu hỏi trắc nghiệm Amino Axit của Thầy Hồ Sĩ Thạnh ôn tập kiến thức về tính chất của amino axit, khả năng làm đổi màu dung dịch Phenolphtalein, tác dụng với axit, bazơ, ...

20 CÂU TRẮC NGHIỆM AMINO AXIT

CÓ VIDEO HƯỚNG DẪN GIẢI

Để đạt hiệu quả tốt nhất, các em hãy thi thi online trước khi xem video hướng dẫn giải nhé!

Câu 1: Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein đổi màu?

A.glyxin.

B.metylamin.

C.axit axetic.       

D.alanin.

Câu 2:

Muối mononatri của amino axit nào sau đây được dùng làm bột ngọt (mì chính)?

A.Lysin.

B.Alanin.  

C.Axit glutamic.  

D.Axit amino axetic.

Câu 3: Hợp chất nào sau đây là loại hợp chất hữu cơ tạp chức?

A.HCOOH.

B.H2NCH2COOH.

C.HOCH2CH2OH.

D.CH3CHO.

Câu 4: Trong các dung dịch CH3-CH2-NH2, H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH(NH2)-COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, số dung dịch làm xanh quỳ tím là

A.4

B.1

C.2

D.3

Câu 5: Cho các dung dịch riêng biệt chứa các chất: anilin (1), metylamin (2), glixin (3), axit glutamic (4), axit 2,6- điamino hexanoic (5), H2NCH2COONa (6). Các dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là

A.(1), (2).

B.(2), (5), (6).

C.(2), (5).

D.(2), (3), (6).

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.

B.Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.

C.H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH là một đipeptit.

D.Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai.

Câu 7:

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh?

A.Dung dịch alanin

B.Dung dịch glyxin

C.Dung dịch lysin

D.Dung dịch valin

Câu 8:

Chất X có công thức phân tử C4H9O2N. Biết: 

 

Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là 

A.H2NCH2CH2COOCHvà CH3CH(NH3Cl)COOH. 

B.CH3CH(NH2)COOCHvà CH3CH(NH2)COOH. 

C.CH3CH(NH2)COOCHvà CH3CH(NH3Cl)COOH. 

D.H2NCH2COOC2Hvà ClH3NCH2COOH.

Câu 9: Phát biểu không đúng là:

A.Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N+-CH2-COO-

B.Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.

C.Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

D.Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin (hay glixin).

Câu 10:

Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của aminoaxit (T). Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng được với dung dịch HCl là

A.X, Y, Z, T.

B.X, Y, T.

C.X, Y, Z.

D.Y, Z, T.

Câu 11: Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH và –NH2 trong phân tử), trong đó tỉ lệ mO : mN = 80 : 21. Để tác dụng vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 30 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X cần 3,192 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O và N2) vào nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là

A.20 gam.

B.13 gam.

C.10 gam.

D.15 gam.

Câu 12: Cho 100 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,4M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,5M, thu được dung dịch chứa 5 gam muối. Công thức của X là

A.H2NC3H6COOH

B.H2NC3H5(COOH)2                     

C.(H2N)2C4H7COOH     

D.H2NC2H4COOH

Câu 13: Aminoaxit X chứa a nhóm COOH và b nhóm NH2. Cho 0,1 mol X tác dụng hết với 200 ml dung dịch HCl 1M  thu được 21,9 gam muối khan . Cho 21,9 gam X tác dụng hết với dung dịch NaOH thu được 25,2 gam muối, CTPT của X là

A.C6H14N2O2

B.C6H11NO4

C.C5H12N2O2

D.C4H10N2O2.

Câu 14: Amino axit X có công thức (H2N)2C3H5COOH. Cho 0,02 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,1M và HCl 0,3M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M và KOH 0,2M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A.10,43.

B.6,38.

C.10,45.

D.8,09.

Câu 15: Cho 0,1 mol axit glutamic (axit-amino glutaric) tác dụng hoàn toàn với 300 ml dung dịch NaOH 1M được dung dịch A. Cho dung dịch chứa 0,5 mol HCl vào dung dịch A , phản ứng xong cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được rắn khan  B. Tổng số mol các chất trong rắn khan B là:

A.0,3 mol

B.0,4 mol

C.0,2 mol

D.0,5 mol

Câu 16: Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A.HCOOH3NCH=CH2.

B.H2NCH2CH2COOH.

C.CH2=CHCOONH4.

D.H2NCH2COOCH3.

Câu 17: Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH và –NH2 trong phân tử), trong đó tỉ lệ mO : mN = 24 : 7. Để tác dụng vừa đủ với 31,2 gam hỗn hợp X cần 200 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 31,2 gam hỗn hợp X cần 35,84 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O và N2) vào nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là

A.110 gam.

B.115 gam.

C.120 gam.

D.140 gam.

Câu 18: Hỗn hợp X gồm 1 mol aminoaxit no, mạch hở và 1 mol amin no, mạch hở. X có khả năng phản ứng tối đa với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 6 mol CO2, x mol H2O và y mol N2. Các giá trị x, y tương ứng là

A.8 và 1,0.

B.8 và 1,5.

C.7 và 1,0.          

D.7 và 1,5.

Câu 19: Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 

A.8,2.      

B.10,8.

C.9,4.

D.9,6. 

Câu 20: Cho 0,02 mol α – amino axit X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,04 mol NaOH. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,02 mol HCl, thu được 3,67 gam muối. Công thức của X là

A.HOOC–CH2CH2CH(NH2)–COOH.

B.H2N–CH2CH(NH2)–COOH.

C.CH3CH(NH2)–COOH.

D.HOOC–CH2CH(NH2)–COOH.

ĐÁP ÁN 20 CÂU TRẮC NGHIỆM AMINO AXIT

1.B

2.C

3.B

4.C

5.B

6.D

7.C

8.C

9.D

10.B

11.B

12.A

13.A

14.A

15.B

16.D

17.C

18.C

19.C

20.A

 

 

 

Trên đây chỉ trích một phần nội dung của tài liệu 20 Câu trắc nghiệm Amino Axit Hóa 12 Có video hướng dẫn giải. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm: 20 Câu trắc nghiệm Peptit Protein Hóa 12 Có video hướng dẫn giải

Hy vọng tài liệu này giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

                                                                                                                                 -- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)-