RANDOM

Phân loại các bài tập chương cacbohidrat

Tải về

Dưới đây là tài liệu Phân loại các bài tập chương cacbohidrat. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em tự luyện tập với các câu hỏi lý thuyết đa dạng, ôn tập lại các kiến thức cần nắm một cách hiệu quả, chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

PHÂN LOẠI CÁC BÀI TẬP CHƯƠNG CACBOHIDRAT

 

I. Lý thuyết

Câu 1.Glucozơ là một hợp chất:

A. đa chức                          B. Monosaccarit               C. Đisaccarit                    D. đơn chức

Câu 2.Saccarozơ và mantozơ là:

A. monosaccarit                  B. Gốc glucozơ                C. Đồng phân                   D. Polisaccarit

Câu 3.Tinh bột và xenlulozơ là

A. monosaccarit                  B. Đisaccarit                    C. Đồng đẳng                    D. Polisaccarit

Câu 4.Glucozơ và fructozơ là:

A. Disaccarit                        B. Đồng đẳng                 C.Andehit và xeton             D. Đồng phân

Câu 5.Glucozơ và fructozơ

A. đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2

B. đều có nhóm chức CHO trong phân tử

C. là hai dạng thù hình của cùng một chất

D. đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở

Câu 6.Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ là hợp chất tạp chức.

A. Phản ứng tráng gương và phản ứng cho dung dịch màu xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH)2.

B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu

C. Phản ứng tạo phức với Cu(OH)2 và phản ứng lên mên rượu

D. Phản ứng lên men rượu và phản ứng thủy phân

Câu 7.Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ có nhiều nhóm hiđrôxyl.

A. phản ứng cho dung dịch màu xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH)2.

B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu

C. Phản ứng tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 khi đun nóng và phản ứng lên mên rượu

D. Phản ứng lên men rượu và phản ứng thủy phân

Câu 8.Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi H2O có tỉ lệ mol là 1:1. Chất này có thể lên men rượu. Chất đó là

A. axit axetic                   B. Glucozơ                            C. Saccarozơ                  D. Fructozơ

Câu 9: Trong phân tử của cacbohyđrat luôn có

A. nhóm chức axit.         B. nhóm chức xeton.             C. nhóm chức ancol.        D. nhóm chức anđehit.

Câu 10: Chất thuộc loại đisaccarit là

A. glucozơ.                     B. saccarozơ.                        C. xenlulozơ.                    D. fructozơ.

Câu 11: Hai chất đồng phân của nhau là

A. glucozơ và mantozơ.      B. fructozơ và glucozơ.     C. fructozơ và mantozơ.    D. saccarozơ và glucozơ.

Câu 12: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2

A. C2H5OH.                      B. CH3COOH.                       C. HCOOH.                       D. CH3CHO.

Câu 13: Saccarozơ và glucozơ đều có

A. phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.

B. phản ứng với dung dịch NaCl.

C. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam.

D. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit.

Câu 14: Chất tham gia phản ứng tráng gương là

A. xenlulozơ.                     B. tinh bột.                           C. fructozơ.                        D. saccarozơ.

Câu 15: Chất không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng tạo thành Ag là

A. C6H12O6 (glucozơ).       B. CH3COOH.                     C. HCHO.                          D. HCOOH.

Câu 16: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2

A. glucozơ, glixerol, ancol etylic.                   B. glucozơ, andehit fomic, natri axetat.

C. glucozơ, glixerol, axit axetic.                     D. glucozơ, glixerol, natri axetat.

Câu 17: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

A. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.                       

B. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.

C. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.                                  

D. kim loại Na.

Câu 18 Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch axit vô cơ, thu được sản phẩm là

A. saccarozơ.                    B. glucozơ.                  C. fructozơ.                D. mantozơ.

Câu 19: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là

A. ancol etylic, anđehit axetic.                        B. glucozơ, ancol etylic.

C. glucozơ, etyl axetat.                                   D. glucozơ, anđehit axetic.

Câu 20: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

A. hoà tan Cu(OH)2.         B. trùng ngưng.           C. tráng gương.          D. thủy phân.

Câu 21 Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là

A. 3.                                  B. 4.                            C. 2.                            D. 5.

Câu 22: Cho các chất: ancol etylic, glixerol, glucozơ, đimetyl ete và axit fomic. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 là        

A.3.                                    B. 1.                            C. 4.                            D. 2.

Câu 23  Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là          

A. 3                                    B. 5                            C. 1                                D. 4

Câu 24: Cho các dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol, ancol etylic, axetilen, fructozơ. Số lượng dung dịch có thể tham gia phản ứng tráng gương là

A. 3.                                   B. 4.                            C. 5.                               D. 2.

Câu 25 :  Khi thủy phân saccarozơ thì thu được

A. ancol etylic.                    B. glucozơ và fructozơ.          C. glucozơ.         D. fructozơ.

...

Trên đây là phần trích dẫn Phân loại các bài tập chương cacbohidrat, để xem toàn bộ nội dung chi tiết, mời các bạn cùng quý thầy cô vui lòng đăng nhập để tải về máy. 

Chúc các em đạt điểm số thật cao trong kì thi sắp đến!

 

YOMEDIA