RANDOM

Phân dạng và phương pháp giải bài tập Hóa 12 Chương Este - Lipit

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Phân dạng và phương pháp giải bài tập Este Lipit. Tài liệu bao gồm lí thuyết cùng các dạng bài cơ bản của este như Tìm CTPT của este dựa vào phản ứng đốt cháy, thông qua phản ứng xà phòng hóa, Xác định công thức cấu tạo este hữu cơ hai chức, Tính hiệu suất phản ứng este hóa, Tính khối lượng chất béo hoặc khối lượng xà phòng... Hi vọng tài liệu sẽ giúp các em ôn luyện và đạt thành tích cao nhất trong các kì thi.

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA

CHƯƠNG ESTE - LIPIT

Phần 1: Tóm tắt lí thuyết

Phần 2: Trắc nghiệm lý thuyết

Câu 1: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2

A. 5.                        B. 4.                            C. 2.                   D. 3.

Câu 2: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2

A. 2.                         B. 3.                            C. 4.                   D. 5.

Câu 3: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. C2H5COOH.          B. HO-C2H4-CHO.     C. CH3COOCH3.       D. HCOOC2H5.

Câu 4: Este etyl axetat có công thức là

A. CH3CH2OH.          B. CH3COOH.                        C. CH3COOC2H5.      D. CH3CHO.

Câu 5: Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và C2H5OH.                          B. HCOONa và CH3OH.

C. HCOONa và C2H5OH.                              D. CH3COONa và CH3OH.

Câu 6: Este etyl fomiat có công thức là

A. CH3COOCH3.       B. HCOOC2H5.                      C. HCOOCH=CH2.   D. HCOOCH3.

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ tài liệu Phân dạng và phương pháp giải bài tập Este - Lipit nhé!

Câu 21: Este C4H8O2 tham gia được phản ứng tráng bạc, có công thức cấu tạo như sau 

A. HCOOC2H5.                                                           B. C2H5COOCH3.   

C. CH3COOCH=CH2.                                               D. HCOOCH2CH2CH3.

Câu 22: Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại chất béo?

            A. (C17H31COO)3C3H5.                                          B. (C16H33COO)3C3H5.    

            C. (C6H5COO)3C3H5.                                             D. (C2H5COO)3C3H5.

Câu 23.  Cho các phát biểu sau

  1. khi đun chất béo với dung dịch NaOH thì thu được xà phòng.
  2. Phản ứng este hóa là phản ứng một chiều.
  3. Etyl axetat có phản ứng với Na.
  4. Phản ứng của este với dung dịch kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa.
  5. Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo.

Số phát biểu đúng là

A. 1                             B. 2                             C. 3                             D. 4

Câu 24: Để điều chế xà phòng, người ta có thể thực hiện phản ứng

            A. Đun nóng axít béo với dd kiềm                        B. Đun nóng glixerol với axít béo 

            C.  Đun nóng lipit với dd kiềm                              D. A, C đúng

Câu 30: Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

 A. Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit có tính thuận nghịch. 

 B. Công thức chung của este giữa axit no đơn chức và rượu no đơn chức là CnH2n O2 (n ≥ 2).

 C. phản ứng xà phòng hóa este là phản ứng không có tính thuận nghịch.

 D. Este là sản phẩm của phản ứng este hoá giữa axit hữu cơ hoặc axit vô cơ với ancol.

Câu 31: Phát biểu nào sau đây là đúng:

  A. tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol.

  B. phản ứng giữa axit hữu cơ và ancol khi có H2SO4 đặc là phản ứng một chiều.

  C. khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2.

  D. phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit hoặc bazơ luôn thu được glixerol.

Câu 32: Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng gương:

  A. CH3COOH.            B. C3H7COOH.                       C. HCOOC3H7.              D. CH3COOCH3.

Câu 39.  Một este đơn chức A có phân tử lượng 88.Cho 17,6g A tác dụng với 300 ml dd NaOH 1M, đun nóng.Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng được 23,2g rắn khan.Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn.CTCT A là:

     A.HCOOCH(CH3)2         B.CH3CH2COOCH3           C.C2H3COOC2H5              D.HCOOCH2CH2CH3

Câu 40: Cho 1,84 g axit fomic tác dụng với ancol etylic, nếu H = 25% thì khối lượng este thu được là:

A. 0,75 gam.                    B. 0,74 gam.                           C. 0,76 gam.                   D. Kết qủa khác.

Câu 41: Một este đơn chức A có tỉ khối so với khí metan là 5,5. Cho 17,6 g A tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 20,4 g chất rắn khan. Công thức cấu tạo của este A là  

       A. n – propyl fomiat      B. iso – propyl fomiat            C. etyl axetat                  D. metyl propionat

Câu42: Cho 26,8 gam hỗn hợp gồm este metylfomiat và este etylfomiat tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 2M thì vừa đủ. Thành phần % theo khối lượng của este metylfomiat là:

A. Kết qủa khác.             B. 68,4%.                               C. 55,2%.                        D. 44,8%.

Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp gồm etyl axetat và etyl propionat thu được 15,68 lit khí CO2 (đktc). Khối lượng H2O thu được là

A. 25,2 gam                     B. 50,4 gam                            C. 12,6 gam                    D. 100,8 gam

 

ESTE TRONG CÁC ĐỀ THI CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC

Câu 8: (CĐA-2010)Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O2 (đktc), thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Công thức este X và giá trị của m tương ứng là

       A. CH3COOCH3 và 6,7                                               B. HCOOC2H5 và 9,5     

        C. HCOOCH3 và 6,7                                                   D. (HCOO)2C2H4 và 6,6

Câu 9: (CĐA-2010)Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), đun nóng, thu được 41,25 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng este hoá là

       A. 62,50%                   B. 50,00%                                 C. 40,00%                       D. 31,25%

Câu 10: (ĐHA-2007)Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là

A. C15H31COOH và C17H35COOH.                       B. C17H33COOH và C15H31COOH.

C. C17H31COOH và C17H33COOH.                       D. C17H33COOH và C17H35COOH.

u 11: (ĐHA-2007)Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là

      A. 8,56 gam.               B. 3,28 gam.                        C. 10,4 gam.                   D. 8,2 gam.

Câu 12: (ĐHA-2007)Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là

      A. 10,12.                     B. 6,48.                                C. 8,10.                           D. 16,20.

Câu 13: (ĐHA-2007) Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ)

      A. 0,342.                     B. 2,925.                              C. 2,412.                         D. 0,456.

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ tài liệu Phân dạng và phương pháp giải bài tập Este - Lipit nhé!

Câu 18: (ĐHA-2008)Este X có các đặc điểm sau:

- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau;

- Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

Phát biểu không đúng là:

    A. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2  và 2 mol H2O. 

    B. Chất Y tan vô hạn trong nước.

    C. Chất X thuộc loại este no, đơn chức.                        

    D. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170oC thu được anken.

Câu 19 : (ĐHA-2009) Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H­2SO4 đặc ở 1400C, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị của m là

       A. 18,00.                     B. 8,10.                            C. 16,20.                       D. 4,05.

Câu 20: (ĐHA-2009) Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là

       A. HCOOCH3 và HCOOC2H5.                                   B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5.

       C. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7.                          D. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5.

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ tài liệu Phân dạng và phương pháp giải bài tập Este - Lipit nhé!

Câu 26: (ĐH A-2010)Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là

     A. 3                               B. 1                                  C. 2                               D. 4

Câu 27: (ĐH-2017) Cho a mol este X (C9H10O2) tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được dung dịch không có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

     A. 3.                              B. 4.                                 C. 2.                              D. 6.

Câu 28: (ĐH-2017) Este Z đơn chức, mạch hở, được tạo thành từ axit X và ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn 2,15 gam Z, thu được 0,1 mol CO2 và 0,075 mol H2O. Mặt khác, cho 2,15 gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được 2,75 gam muối. Công thức của X và Y lần lượt là

     A. CH3COOH và C3H5OH.                                 B. C2H3COOH và CH3OH.

     C. HCOOH và C3H5OH.                                     D. HCOOH và C3H7OH.

 

 

Trên đây chỉ trích một phần nội dung của tài liệu Phân dạng và phương pháp giải bài tập Este - Lipit. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính.

Quý Thầy cô quan tâm có thể tham khảo thêm:

Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

 

RANDOM