YOMEDIA

Ôn tập lý thuyết hữu cơ phần Amin - Amino axit - Peptit (có đáp án)

Tải về

Nhằm nắm giúp các em học sinh nắm vừng kiến thức chương trình Hóa 12 HỌC247 xin giới thiệu đến các em Ôn tập lý thuyết hữu cơ phần Amin - Amino axit - Peptit (có đáp án). Hy vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích hỗ trợ các em học sinh trong quá trình học tập.

ÔN TẬP LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ PHẦN AMIN- AMINO AXIT- PEPTIT

 

Câu 1. Ứng dụng nào sau đây của aminoaxit là không đúng?

A. Axitglutamic là thuốc bổ thần kinh, methionin là thuốc bổ gan.

B. Muối đinatriglutamat là gia vị cho thức ăn (gọi là bột ngọt hay mì chính)

C. Aminoaxit thiên nhiên (hầu hết là a-aminoaxit) là cơ sở kiến tạo protein trong cơ thể sống.

D. Các aminoaxit (nhóm NH2 ở vị số 6, 7...) là nguyên liệu sản xuất tơ nilon.

Câu 2. Cho các phát biểu sau:

(a) Dd lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun nóng.

(b) Trong phân tử lysin có một nguyên tử nitơ.

(c) Dd alanin là đổi màu quỳ tím.

(d) Triolein có pư cộng H2 (xúc tác Ni, to).

(e) Tinh bột là đồng phân của xenlulozơ.

(g) Anilin là chất rắn, tan tốt trong nước.

Số phát biểu đúng là

A. 4.                            B. 2.                            C. 1.                            D. 3.

Câu 3. Cho sơ đồ phản ứng trong dung dịch:

Alanin (+ NaOH) → X (+HCl) → Y. (X, Y là các chất hữu cơ và HCl dùng dư). Công thức của Y là

A. ClH3N-(CH2)2-COOH.                                      B. ClH3N-CH(CH3)-COOH.

C. H2N-CH(CH3)-COONa.                                    D. ClH3N-CH(CH3)-COONa.

Câu 4. Cho một lượng α–aminoaxit X vào cốc đựng 100 ml dung dịch HCl 2M. Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,45 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 46,45 gam muối khan . Tên gọi của X là

A. Valin                            B. Axit glutamic           C. Glyxin                      D. Alanin 

Câu 5. Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và axit glutamic (trong đó nguyên tố oxi chiếm 41,2% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 20,532 gam muối. Giá trị của m là

A. 12,0.                             B. 13,1.                         C. 16,0                          D. 13,8. 

Câu 6.Hỗn hợp X gồm 3 peptit đều mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 3. Thủy phân hoàn toàn a gam X, thu được hỗn hợp gồm 14,24 gam alanin và 5,25 gam glyxin. Biết tổng số liên kết peptit trong phân tử của ba peptit trên nhỏ hơn 13. Giá trị của a là giá trị nào sau đây?

A. 19,49                             B. 16,25                        C. 15,53                        D. 22,73

Câu 7. Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở XY là đồng đẳng kế tiếp (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M thu được N2; 5,04 gam H2O và 3,584 lít CO2  (đktc). Khối lượng phân tử của chất Y

A. 59.                                      B. 31                                C. 45.                                  D. 73.

Câu 8: Số amin bậc 3 có công thức phân tử C5H13N là:     

A. 6                                         B. 3.                                 C. 4.                                  D. 5.

Câu 9: Amino axit có phân tử khối lớn nhất là

A. Glyxin.                               B. Alanin.                        C. Valin.                           D. Lysin

Câu 10: Cho 0,01 mol α - amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 0,1M hay 100 ml dung dịch HCl 0,1M. Nếu cho 0,03 mol X tác dụng với 40 gam dung dịch NaOH 7,05% cô cạn dung  dịch sau phản ứng, thu được 6,15 gam chất rắn. Công thức của X là.

A. (NH2)2C3H5COOH                                                      

B. H2NC4H7(COOH)2.          

C. H2NC2H3(COOH)2.                                                   

D. H2NC3H5(COOH)2.

Câu 11. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải là:

A. Etylamin, amoniac, phenylamin.                           

B. Phenylamin, amoniac, etylamin.

C. Etylamin, phenylamin, amoniac.                           

D. Phenylamin, etylamin, amoniac.

Câu 12. Cho X là axit cacboxylic, Y là amino axit (phân tử có một nhóm NH2). Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp gồm X và Y, thu được khí N2; 15,68 lít khí CO2 (đktc) và 14,4 gam H2O. Mặt khác, 0,35 mol hỗn hợp trên phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa m gam HCl. Giá trị của m là

  A. 6,39.                               B. 4,38.                          C. 10,22.                        D. 5,11.

Câu 13. Cho X là hexapeptit Ala–Gly–Ala–Val–Gly–Val và Y là tetrapeptit Gly–Ala–Gly–Glu. Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm X và Y thu được 4 amino axit, trong đó có 30 gam glyxin và 28,48 gam alanin. Giá trị của m là    A. 77.6  B. 73,4            C. 83,2.          D. 87,4

Câu 14. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím. 

B. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng.

C. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng.

D. Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím.

Câu 15. Khi nói về protein, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tất cả peptit đều  có phản ứng màu biure.

B.  Phân tử Gly-Ala-Val-Gly có 4 nguyên tử oxi

CCác phân tử peptit đều thủy phân trong môi trường axit.

D. Thành phần phân tử của đipeptit luôn có 2 nguyên tử nitơ.

Câu 16. Đốt cháy hoàn toàn 12,36 gam amino axit X có công thức dạng H2NCxHy(COOH)t, thu được amol CO2 và b mol H2O (b > a). Mặt khác, cho 0,2 mol X vào 1 lít dd hh KOH 0,4M và NaOH 0,3M, thu được dd Y. Thêm dd HCl dư vào Y, thu được dd chứa 75,25 gam muối. Giá trị của a là

A. 0,54.                       B. 0,42.                       C. 0,48.                       D. 0,30.

Câu 17. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X,Y,Z,T với các thuốc thử được ghi lại dưới bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Dung dịch I2

Có màu xanh tím

Y

Cu(OH)2 trong môi trường kiềm

Có màu tím

Z

Dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3 đun nóng

Kết tủa Ag trắng sáng

T

Nước Br2

Kết tủa trắng

Dung dịch X,Y,Z,T lần lượt là

A. Lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glucozơ, anilin              

B. Hồ tinh bột, alinin, lòng trắng trứng, glucozơ

C. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, anilin, glucozơ              

D. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, glucozơ, anilin

Câu 18. Hexapeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm X và Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất có công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, thu được N2 và 36,3 gam hỗn hợp gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là          

A. 23,64.                           B. 17,73.                          C. 29,55.                        D. 11,82

Câu 19. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Trimetyl amin là chất khí ở điều kiện thường.

B. Ở trạng thái kết tinh, amino axit tồn tại ở dạng ion lưỡng cực.

C. Nhựa bakelit có cấu trúc mạng không gian.

D. Triolein là este no, mạnh hở.

Câu 20. Cho các phát biểu sau:

(1) Axit axetic có nhiệt độ sôi cao hơn ancol etylic.

2) Vinyl axetat có khả năng làm mất màu nước brom.

(3) Tinh bột khi thủy phân hoàn toàn trong môi trường kiềm chỉ tạo glucozơ.

(4) Dung dịch anbumin của lòng trắng trứng khi đun sôi bị đông tụ.

(5) Phenol dùng để sản xuất thuốc nổ (2,4,6-trinitro phenol).

Số phát biểu đúng là 

A. 4                              B. 2                                   C. 3                                    D. 1

Câu 21. Cho dãy các chất: isoamyl axetat, anilin, saccarozơ, valin, phenylamoni clorua, Gly-Ala-Val. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng với dung dịch NaOH loãng, đun nóng là

A. 4                              B. 3                                   C. 5                                  D. 2

Câu 22. Khi thủy phân không hoàn toàn pentapeptit Ala-Gly-Val-Gly-Ala được tối đa bao nhiêu tripeptit khác nhau?

A. 2.                             B. 3.                                  C. 1.                                  D. 4.

...

Trên đây là phần trích dẫn Ôn tập lý thuyết hữu cơ phần Amin - Amino axit - Peptit (có đáp án), để xem toàn bộ nội dung chi tiết, mời các bạn cùng quý thầy cô vui lòng đăng nhập để tải về máy. 

Chúc các em đạt điểm số thật cao trong kì thi sắp đến!

 

YOMEDIA