YOMEDIA

Đề KSCL đầu năm môn Hóa 12 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Chuyên Hùng Vương

Tải về

Kỳ thi KSCL đầu năm học đang đến gần để đáp ứng nhu cầu học tập của các em học sinh HOC247 xin giới thiệu Đề KSCL đầu năm môn Hóa 12 năm học 2019 - 2020. Tài liệu được biên soạn và tổng hợp từ nguồn tư liệu của Trường THPT Chuyên Hùng Vương sẽ giúp các em học sinh hệ thống lại toàn bộ kiến thức, nâng cao kỹ năng làm bài hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo!

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG, PHÚ THỌ

ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM LỚP 12

MÔN HÓA HỌC

Năm học: 2019 - 2020

 

 

Câu 1. Glixerol có công là:

A. C2H5OH.      

B. C2H4(OH)2.      

C. CH3OH.      

D. C3H5(OH)3.

Câu 2. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?

A. C2H5OH.      

B. H2O.      

C. CH3COOH.      

D. NaCl.

Câu 3. Tên gọi nào sau đây của CH3CHO là không đúng?

A. anđehit axetic.      

B. metanal.      

C. axetanđehit.      

D. etanal.

Câu 4. Chất khí nào sau đây được tạo ra từ bình chữa cháy và dùng để sản xuất thuốc giảm đau dạ dày? A. CO.      

B. CH4.      

C. N2.      

D. CO2.

Câu 5. Gốc C6H5CH2– (vòng benzen liên kết với nhóm CH2) có tên gọi là:

A. benzyl.      

B. phenyl.      

C. vinyl.      

D. anlyl.

Câu 6. X là chất khí không màu, không mùi, không vị, hơi nhẹ hơn không khí, rất ít tan trong nước, rất bền với nhiệt. Khí X rất độc. Công thức của khí X là:

A. O2.      

B. CO.      

C. CH4.      

D. N2.

Câu 7. Cho Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng, nóng thu được một chất khí không màu hóa nâu trong không khí, khí đó là:

A. NH3.      

B. N2.      

C. NO.      

D. N2O.

Câu 8. Thành phần chính của “khí thiên nhiên” là:

A. propan.      

B. etan.      

C. n–butan.      

D. metan.

Câu 9. Chất nào sau đây không phải là đồng phân của C2H4O2?

A. HOCH2CHO.      

B. C2H5OH.      

C. CH3COOH.      

D. HCOOCH3.

Câu 10. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là:

A. CH3CHO.      

B. C2H5OH.      

C. CH3COOH.      

D. C2H6.

Câu 11. Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ là:

A. 2% – 5%.      

B. 5% – 9%.      

C. 9% –12%.      

D. 12% –15%.

Câu 12. Trong các chất sau, chất nào là axetilen?

A. C2H6.      

B. C2H2.      

C. C2H4.      

D. C6H6.

Câu 13. Phương trình 2H+ + S2– → H2S là phương trình ion rút gọn của phản ứng:

A. BaS + H2SO4 → BaSO4 + H2S.      

B. K2S + HCl → H2S + KCl.

C. H2SO4 đặc + Mg → MgSO4 + H2S + H2O.

D. FeS + HCl → FeCl2 + H2S.

Câu 14. Chất nào sau đây có thể làm mất màu dung dịch brom?

A. axit axetic.      

B. axit acrylic.      

C. axit oxalic.      

D. etylen glicol.

Câu 15. Cho các chất: Na, NaOH, HCOOH, CH3OH, O2, CuO, Cu(OH)2. Số chất tham gia phản ứng với ancol etylic là:

A. 6.                B. 3.                C. 4.                D. 5.

Câu 16. Khử hoàn toàn 24 gam hỗn hợp CuO và FexOy bằng CO dư ở nhiệt độ cao, thu được 17,6 gam hỗn hợp 2 kim loại. Khối lượng CO2 tạo thành là:

A. 7,2 gam.      

B. 3,6 gam.      

C. 8,8 gam.      

D. 17,6 gam.

Câu 17. Khi cho hỗn hợp các ancol tác dụng với m gam Na (vừa đủ), thu được 3,36 lít H2 (đktc). Giá trị của m là:

A. 4,6.      

B. 9,2.      

C. 6,9.      

D. 2,3.

Câu 18. Cho các phát biểu sau:

(a) Chỉ có hợp chất ion mới có thể phân li thành ion khi tan nước.

(b) Vì có liên kết ba nên phân tử nitơ rất bền và ở nhiệt độ thường nitơ khá trơ về mặt hóa học.

(c) Dưới tác dụng của nhiệt, muối amoni phân hủy thành amoniac và axit.

 (d) Bón phân đạm amoni cùng với vôi bột nhằm tăng tác dụng của đạm amoni.

(e) Axit nitrit đặc khi tác dụng với C, S, P nó khử các phi kim đến mức oxi hóa cao nhất.

Số phát biểu không đúng là:

A. 3.      

B. 4.      

C. 5.      

D. 2.

Câu 19. Cho thí nghiệm như hình vẽ, bên trong bình có chứa khí NH3, trong chậu thủy tinh chứa nước có nhỏ vài giọt phenolphthalein

Hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm là:

A. Nước phun vào bình và chuyển thành màu tím.

B. Nước phun vào bình và chuyển thành màu hồng.

C. Nước phun vào bình và không có màu.

D. Nước phun vào bình và chuyển thành màu xanh.

Câu 20. Để khắc chữ lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng nào sau đây?

A. SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + CO2.      

B. SiO2 + Mg → 2MgO + Si.

C. SiO2 + HF → SiF4 + 2H2O.      

D. SiO2 + Na2CO3 → Na2SiO3 + CO2.

Câu 21. Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. Hai anken đó là:

A. eten và but–1–en.      

B. propen và but–2–en.

C. 2–metylpropen và but–1–en.      

D. eten và but–2–en.

Câu 22. Hợp chất hữu cơ C3H6O3 (E) mạch hở có nhiều trong sữa chua. E có thể tác dụng với Na và Na2CO3, còn khi tác dụng với CuO nung nóng thì tạo ra hợp chất hữu cơ không tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của E là:

A. CH3COOCH2OH. 

B. CH3CH(OH)COOH. 

C. HOCH2COOCH3

D. HOCH2CH2COOH.

Câu 23. Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2, có tỉ khối so với H2 bằng 5,8. Dẫn X (đktc) qua bột Ni nung nóng cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối của Y so với H2 là:

 A. 14,5.      

B. 13,5.      

C. 29.      

D. 11,5.

Câu 24. Cho 200 ml dung dịch NaOH xM tác dụng với 200 ml dung dịch H3PO4 1,75M, thu được dung dịch chứa 51,9 gam hỗn hợp hai muối. Giá trị của x là:

A. 3,5.      

B. 3.      

C. 4.      

D. 2,5.

Câu 25. Hỗn hợp X gồm metanal và etanal. Cho 10,4 gam hỗn hợp X tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3, thu được 108 gam kết tủa. Hỏi 10,4 gam hỗn hợp X phản ứng được tối đa với bao nhiêu lít H2 (đktc)?

A. 8,96 lít.      

B. 11,2 lít.      

C. 6,72 lít.      

D. 4,48 lít.

 

---(Để xem nội dung chi tiết từ câu 26 đến câu 40 của đề KSCL ĐN môn Hóa 12 Trường THPT Chuyên Hùng Vương vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)----

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KSCL ĐN MÔN HÓA 12 TRƯỜNG THPR CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

1D

2D

3B

4D

5A

6B

7C

8D

9B

10C

11A

12B

13B

14B

15D

16D

17C

18B

19B

20C

21D

22B

23A

24C

25C

26A

27D

28D

29C

30A

31A

32B

33A

34C

35D

36A

37A

38C

39A

40C

 

Trên đây là phần trích đoạn nội dung đề KSCL môn Hóa 12 để xem nội dung đầy đủ chi tiết quý thầy cô và các em học sinh vui lòng xem tại online hoặc truy cập vào trang hoc247.net để tải về máy!

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tự liệu cùng chuyên mục khác tại đây:

Chúc các em học tốt!

 

YOMEDIA