YOMEDIA

Đề kiểm tra minh họa năm 2025 môn Kinh tế và Pháp luật 11 Bộ GD&ĐT có đáp án

Tải về
 
NONE

Dưới đây là Đề kiểm tra minh họa năm 2025 môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Bộ GD&ĐT có đáp án bao gồm 40 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài là 50 phút. Đề thi tham khảo sẽ giúp các em học sinh lớp 12 nắm vững được cấu trúc và nội dung ôn tập quan trọng.

ADSENSE

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THAM KHẢO

ĐỀ MINH HỌA NĂM 2025

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

1. Đề thi

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Quan hệ vay mượn giữa chủ thể cho vay vốn và chủ thể vay vốn theo nguyên tắc hoàn trả có ki hạn cả vốn và lãi suất là nội dung của khái niệm nào sau đây?

A. Báo tức.

B. Lợi tức.

C. Bảo hiểm.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là sai về vai trò của tín dụng?

D. Tín dụng.

A. Tín dụng là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.

B. Tín dụng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm.

C. Tín dụng thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa.

D. Tín dụng là công cụ điều tiết nền kinh tế, xã hội.

Câu 3. Quá trình phân chia các yếu tố sản xuất cho các ngành sản xuất khác nhau để tạo ra sản phẩm là một trong những nội dung của hoạt động nào sau đây?

A. Trao đổi,

B. Phân phối.

C. Tiêu dùng.

D. Sản xuất.

Câu 4. Phát biểu nào đây là sai về ưu điểm của cơ chế thị trường?

A. Cơ chế thị trường thúc dây liên kết hợp tác quốc tế.

B. Cơ chế thị trường giúp cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất.

C. Cơ chế thị trường làm gia tăng đói nghèo trong nền kinh tế. D. Cơ chế thị trường điều tiết sản xuất, lưu thông hàng hóa.

Câu 5. Trong nền kinh tế hàng hóa, mô hình sản xuất kinh doanh do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động là

A. công ty cổ phần.

C. doanh nghiệp tư nhân.

B. doanh nghiệp nhà nước.

D. công ty hợp danh.

Câu 6. Khoản tiền tăng thêm tỉnh vào giá cả hàng hóa từ quá trình sản xuất, lưu thông mà người tiêu dùng phái chịu là loại thuế nào sau đây?

A. Thuế giá trị gia tăng.

B. Thuế thu nhập cá nhân.

C. Thuế thu nhập doanh nghiệp.

D. Thuế bảo vệ môi trường,

Câu 7. Các khoản thu, chỉ được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước được gọi là A. tín dụng nhà nước.

C. kho bạc nhà nước.

B. doanh nghiệp nhà nước.

D. ngân sách nhà nước.

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là sai về vai trò của ngân sách nhà nước?

A. Ngân sách nhà nước đảm bảo nền kinh tế phát triển ổn định, bền vững.

B. Ngân sách nhà nước cung cấp tài chính duy trì hoạt động của nhà nước.

C. Ngân sách nhà nước điều tiết thị trường, bình ổn giá cả hàng hóa. D. Ngân sách nhà nước trả lương cho lao động trong doanh nghiệp tư nhân.

Câu 9. Trong các hoạt động kinh tế, hoạt động nào sau đây đóng vai trò quyết định sự tồn tại và phát triển

của xã hội?

A. Hoạt động sản xuất.

C. Hoạt động trao đổi.

B. Hoạt động phân phối.

Đ. Hoạt động tiêu dùng.

Câu 10: Trong nền kinh tế hàng hóa, hoạt động trao đổi đóng vai trò là

A. yếu tố quyết định chất lượng hàng hóa.

C. trung gian giữa sản xuất với tiêu dùng.

B. mục đích của sản xuất kinh doanh.

D. cơ sở để nhà nước xác định mức thuế.

Câu 11. Nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa là nội dung của khái niệm nào sau đây?

A. Thị trường.

B. Ngân sách.

Câu 12. Thị trường không có chức năng nào sau đây?

A. Điều tiết sản xuất.

C. Cung cấp thông tin.

Câu 13. Cơ chế thị trường có ưu điểm nào sau đây?

A. Tăng số người lao động thất nghiệp.

C. Tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng kinh tế.

C. Chứng khoán.

D. Tín dụng.

B. Cấp phép kinh doanh.

D. Thừa nhận giá trị.

B. Gây suy thoái môi trường tự nhiên.

D. Tạo động lực cho các chủ thể kinh tế.

B. Phân bổ các nguồn lực.

D. Điều tiết nền kinh tế.

Câu 14. Giá cả thị trường không có chức năng nào sau đây?

A. Cất trữ tài sản.

C. Cung cấp thông tin.

Câu 15. Việc làm nào sau đây của các chủ thể không thể hiện vai trò của hoạt động sản xuất kinh doanh?

A. Trồng hồ tiêu cung cấp cho doanh nghiệp.

B. Độc quyền trong quản lí sản xuất.

C. Kinh doanh hải sản tạo thu nhập cho cá nhân.

D. Thiên vị trong phân phối lợi ích.

Câu 16. Việc làm nào sau đây là phù hợp với mô hình kinh tế hợp tác xã?

A. Chia rẽ nội bộ hợp tác xã.

B. Mở xưởng chế biến gỗ tạo việc làm cho lao động.

C. Tự nguyện góp vốn thành lập.

D. Nuôi gia cầm làm thực phẩm cho gia đình mình.

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 17, 18, 19, 20

Trước tình hình khó khăn của nền kinh tế, Chính phủ đã có nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp. Năm 2020, tổng giá trị gói hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân khoảng 129.000 tỷ đồng; trong đó, số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 97.500 tỷ đồng; số được miễn, giảm khoảng 31.500 tỷ đồng. Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm, Chính phủ đã phát hành công phiều, trái phiếu để huy động vốn, đảm bảo đủ nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia như đầu tư xây dụng hệ thống đường cao tốc, xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Năm 2022, với sự hỗ trợ của Nhà nước và sự nỗ lực từ doanh nghiệp, nền kinh tế đã phục hồi tốt, tổng mức thu ngân sách từ ngành thuế năm 2022 đạt khoảng 1.460.100 tỷ đồng.

Câu 17. Nhà nước thực hiện gia hạn, giảm thuế, phí trong thông tin trên thể hiện chức năng nào sau đây của thuế?

A. Điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội.

B. Xóa bỏ cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường.

C. Kiềm chế lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh.

D. Bảo vệ vị thế độc quyền của kinh tế tư nhân.

Câu 18. Chính phủ phát hành trái phiếu huy động vốn phục vụ mục đích đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng như hệ thống đường cao tốc, Cảng hàng không quốc tế Long Thành thuộc hình thức tín dụng nào sau đây?

A. Tín dụng ngân hàng.

C. Tin dụng tiêu dùng.

B. Tín dụng thương mại.

D. Tín dụng nhà nước.

Câu 19. Chính phủ đưa ra các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế khó khăn thể hiện vai trò của chủ thể nào sau đây trong nền kinh tế?

A. Chủ thể nhà nước.

C. Chủ thể tiêu dùng.

B. Chủ thể sản xuất.

D. Chủ thể phân phối.

Câu 20. Việc làm nào sau đây của doanh nghiệp là nguyên nhân trực tiếp giúp tổng mức thu ngân sách từ ngành thuế năm 2022 đạt kết quả trên?

A. Nhận được gói hỗ trợ của Chính phủ.

C. Mở rộng hoạt động kinh doanh.

B. Nộp các loại thuế, phí đầy đủ.

D. Phát hành công phiều, trái phiếu.

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 21, 22

Năm 2023, đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, 9 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản cả nước đạt khoảng 6,6 tỷ USD, giảm 22,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trước tình hình trên, Chính phủ định hướng Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam chủ động hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm, mở rộng thị trường mới. Ngày 14/7/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành văn bản số 5631/NHNN-TD hướng dẫn ngân hàng thương mại triển khai Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản. Theo hướng dẫn tại văn bản trên, khách hàng có dự án hoặc phương án phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực lâm sản, thủy sản được vay vốn theo chương trình với lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu từ 1-2%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ.

Câu 21. Đâu không phải là chức năng của thị trường giúp các doanh nghiệp thủy sản đưa ra quyết định hợp lý trong sản xuất, kinh doanh?

A. Cung cấp thông tin.

B. Phân bổ nguồn lực,

C. Thúc đẩy độc quyền.

D. Cân đối cung, cầu.

Câu 22. Các ngân hàng thương mại cho vay vốn theo Chương trình ưu đãi lãi suất đối với doanh nghiệp thủy sản bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu từ 1-2%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn thuộc hình thức tín dụng nào sau đây?

A. Tín dụng nhà nước.

B. Tín dụng thương mại.

C. Tín dụng ngân hàng.

D. Tín dụng cá nhân.

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 23, 24

Theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ, sinh viên sư phạm được miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/tháng. Chính sách này đã tạo điều kiện cho nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vào học ngành sư phạm theo sở thích để phát huy năng lực của mình. Bên cạnh việc được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước, các sinh viên còn biết lập kế hoạch tài chính cá nhân để đảm bảo cuộc sống và điều kiện học tập thông qua việc xác định mục tiêu, tỉnh hình tài chính, thiết lập quy tắc thu chỉ và tuân thủ kế hoạch tài chính cá nhân.

Câu 23. Nguồn hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm trong thông tin trên được trích từ

A. ngân sách nhà nước.

C. quỹ nhân đạo của địa phương.

B. quỹ tài chính của nhà trường.

D. ngân hàng thương mại.

Câu 24. Nội dung nào sau đây không thể hiện tầm quan trọng về việc lập kế hoạch tài chính cá nhân của sinh viên trong thông tin nêu trên?

A. Chủ động về tài chính của bản thân,

B. Dự phòng tài chính giúp tự chủ trong cuộc sống. D. Cất các khoản chỉ thiết yếu để đầu tư cho học tập.

C. Cân đổi được các khoản chỉ cần thiết.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:

Một doanh nghiệp đến hạn phải thanh toán khoản nợ với số tiền 1,2 tỷ đồng cho đối tác kinh doanh. Giám đốc doanh nghiệp đã dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất đảm bảo cho khoản vay ngân hàng để trả số nợ trên. Tuy đã được ngân hàng giải ngân nhưng vẫn còn thiểu 200 triệu đồng, giám đốc doanh nghiệp quyết định dùng tiền tiết kiệm cá nhân để thanh toán số tiềncòn lại cho đối tác.

a. Doanh nghiệp trong thông tin thuộc mô hình kinh tế hộ gia đình.

b. Quan hệ tín dụng giữa doanh nghiệp và ngân hàng là tín dụng thương mại.

c. Hình thức tín dụng ngân hàng mà doanh nghiệp tham gia là cho vay thế chấp.

d. Việc lập kế hoạch tài chính cả nhân rất cần thiết để đảm bảo an toàn tài chính.

Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau:

Nhận thấy nhu cầu du lịch cộng đồng tăng cao, một gia đình đã vay ngân hàng 2 tỷ đồng để đầu tư kinh doanh. Hoạt động kinh doanh của gia đình trên tiến triển thuận lợi giúp cải thiện điều kiện kinh tế và nộp thuế đúng quy định cho nhà nước. Một thời gian sau, do ảnh hưởng của dịch bệnh, lượng du khách ngày càng giảm, công việc kinh doanh bị thua lỗ nên gia đình trên đã chủ động cắt giảm nhân viên và vay tiền từ bạn bè để trả cho ngân hàng đúng kỳ hạn. Nhờ có những giải pháp tiết giảm chi phí, hoạt động kinh doanh của gia đình được duy trì, vượt qua khó khăn và ngày càng phát triên.

a. Gia đình đã vận dụng chức năng thông tin của thị trường và sử dụng vốn vay có trách nhiệm trong kinh doanh.

b. Mô hình kinh doanh của gia đình trên là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

c. Khoản thuế mà gia đình nộp cho nhà nước là loại thuế trực thu.

d. Việc huy động tiền từ các nguồn hợp pháp khác nhau để trả nợ ngân hàng trong tình huống là không phù hợp.

Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau:

Sản phẩm thời trang của một doanh nghiệp được đông đảo người tiêu dùng đón nhận do mẫu mã đẹp, chất lượng tốt. Trước sự cạnh tranh gay gắt của các hãng thời trang khác, doanh nghiệp đã chủ động tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn nên chưa thực hiện đúng nghĩa vụ nộp thuế theo quy định. Nhằm duy trì hoạt động, doanh nghiệp đã sử dụng nhãn mác của một thương hiệu thời trang nổi tiếng khác gắn vào sản phẩm của mình và đưa ra thị trường tiêu thụ.

a. Doanh nghiệp trên là chủ thể trung gian trong nền kinh tế đã thực hiện đúng nghĩa vụ kinh doanh đối với nhà nước.

b. Sản phẩm của doanh nghiệp được đông đảo người tiêu dùng đón nhận là thể hiện chức năng thừa

nhận của thị trường.

c. Việc doanh nghiệp sử dụng nhãn mác của thương hiệu nổi tiếng gần vào sản phẩm của mình trong thông tin là phù hợp.

d. Để giải quyết tỉnh trạng khó khăn trong bối cảnh trên, doanh nghiệp cần tiến hành mở rộng quy mô sản xuất.

Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau:

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ một công ty hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản liên kết với các hộ gia đình để xây dựng vùng trồng nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất. Theo hợp đồng, công ty đầu tư vốn ban đầu, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho các hộ gia đình với mức giá cố định. Mô hình liên kết sản xuất này giúp công ty có nguồn nguyên liệu ổn định, nhờ đó doanh thu không ngưng tăng, tiền thuế nộp cho nhà nước ngày càng nhiều, các hộ gia đình được cải thiện về thu nhập. Tuy nhiên, khi giá cả sản phẩm nông sản tăng lên, một số hộ gia đình đã ngừng cung cấp nông sản cho công ty để bản cho thương lái với giá cao hơn.

a. Chính quyền địa phương đã thể hiện vai trò là chủ thể sản xuất trong nền kinh tế.

b. Việc liên kết giữa công ty với người dân góp phần tăng thêm thu nhập là thể hiện vai trò của sản xuất kinh doanh.

c. Loại thuế công ty phải nộp là thuế tiêu thụ đặc biệt.

d. Trong thông tin, một số hộ dân bản nông sản cho thương lái với giá cao hơn nhằm thu nhiều lợi nhuận là việc làm đúng đắn.

  • Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
  • Giám thị không giải thích gì thêm.

----------- HẾT -------------

2. ĐÁP ÁN

Phần I.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

D

13

D

2

A

14

A

3

B

15

D

4

C

16

C

5

C

17

A

6

A

18

D

7

D

19

A

8

D

20

B

9

A

21

C

10

C

22

C

11

A

23

A

12

B

24

D

--(Để xem tiếp đáp án của đề thi các em vui lòng Xem Online hoặc đăng nhập vào HỌC247 để tải về máy)---

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra minh họa năm 2025 môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Bộ GD&ĐT có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF