YOMEDIA

Đề kiểm tra thử 1 tiết Chương 3 Hình học 12 năm 2020 Trường THPT Lê Hồng Phong

Tải về
 
NONE

HỌC247 xin giới thiệu đến quý Thầy Cô và các em tài liệu Đề kiểm tra thử 1 tiết Chương 3 Hình học 12 năm 2020 Trường THPT Lê Hồng Phong, nhằm giúp các em học sinh lớp 12 củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng ôn tập, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới. Mời các em cùng theo dõi!

ATNETWORK
YOMEDIA

 

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

ĐỀ KIỂM TRA THỬ 1 TIẾT CHƯƠNG 3

HÌNH HỌC 12

NĂM HỌC: 2019 – 2020

Thời gian: 45 phút

 

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu?

       A.\({{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-2x-2y+3=0\)       B.\({{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}+xy-7=0\)

       C.\({{x}^{2}}+{{y}^{2}}-{{z}^{2}}+2x+2y-2=0\)       D.\(3{{x}^{2}}+3{{y}^{2}}+3{{z}^{2}}-6x-6y+3z-2=0\)

 Câu 2. Cho 4 điểm không đồng phẳng \(A(1;0;1),B(0;-1;2),C(1;1;0),D(0;1;2)\). Thể tích tứ diện ABCD là:

       A.\(\frac{1}{3}.\)            B.\(\frac{1}{2}.\)        C.2.                              D.\(\frac{2}{3}.\)

 Câu 3. Góc hợp bởi mặt phẳng \((\alpha ):\sqrt{2}x+y+z-1=0\) và mặt phẳng \(Oxy\) là bao nhiêu độ?

       A.\({{90}^{0}}.\)           B.\({{60}^{0}}.\)        C.\({{30}^{0}}.\)          D.\({{45}^{0}}.\)

 Câu 4. Cho \(\vec{u}=3\overrightarrow{i}-3\overrightarrow{k}+2\overrightarrow{j}\) Tọa độ vectơ \(\vec{u}\) là:

       A.(3; 2; -3)                       B.(-3; 3; 2)                    C.(-3; -3; 2)                   D.(3; 2; 3)

 Câu 5. Mặt cầu (S) có phương trình \({{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{(z-1)}^{2}}=25\) và mặt phẳng (P): \(2x-2y+z+8=0\). Vị trí giữa mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) như thế nào? Nếu mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) thì bán kính của đường tròn giao tuyến là bao nhiêu?

       A.Tiếp xúc.                                                        B.Cắt, bán kính đường tròn giao tuyến là 3.

       C.Cắt, bán kính đường tròn giao tuyến là 4.      D.Không cắt.

 Câu 6. Mặt phẳng nào sau đây có vectơ pháp tuyến  \(\overrightarrow{n}(3;1;-7)\)

       A.3x  + z -7 = 0               B.3x + y -7 = 0            C.- 6x - 2y +14z -1 = 0   D.3x - y -7z +1 = 0

 Câu 7. Cho \(\vec{a}\) = (2; -1; 2). Tìm y, z sao cho \(\vec{c}\) = (-2; y; z) cùng phương với \(\vec{a}\)

       A.y = -2; z = 1                 B.y = -1; z = 2              C.y = 1; z = -2              D.y = 2; z = -1

 Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(-1; 2; 3), B(1; 0; -5) và mặt phẳng (P): 2x + y - 3z - 4 = 0. Tìm tọa độ điểm M thuộc (P) sao cho 3 điểm A, B, M thẳng hàng.

       A.(0; 1; 2)                        B.(0; 1; -1)                    C.(3; 1; 1)                      D.(-2; 1; -3)

 Câu 9. Cho hai điểm A(1; -1; 5) và B(0; 0; 1). Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A, B và song song với trục Oy.

       A.y + 4z - 1 = 0               B.4x - z + 1 = 0            C.2x + z - 5 = 0            D.4x + y - z + 1 = 0

 Câu 10. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua M(1; 0; -2) đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng (α):

2x + y - z - 2 = 0 và (β): x - y - z - 3 = 0.

       A.-2x + y - 3z - 4 = 0     B.-2x + y + 3z - 4 = 0 C.-2x + y - 3z + 4 = 0  D.-2x - y + 3z + 4 = 0

 Câu 11. Cho \(\vec{u}=(1;-1;1),\vec{v}=(0;1;2)\). Tìm k sao cho \(\overrightarrow w {\rm{ = }}(k;1;0)\) đồng phẳng với \(\vec{u}\) và \(\vec{v}\)

       A.-1                             B.\(-\frac{3}{2}\)       C.\(-\frac{2}{3}\)       D.\(\frac{2}{3}\)

 Câu 12. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua M(-1; 1; 0), song song với (α): x - 2y + z - 10 = 0.

       A.x - 2y + z - 3 = 0         B.x - 2y + z - 1 = 0      C.x - 2y + z + 3 = 0     D.x - 2y + z + 1 = 0

 Câu 13. Cho \(\overrightarrow{u},\overrightarrow{v}\). Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A.\(\left[ \overrightarrow{u},\overrightarrow{v} \right]\) vuông góc với \(\overrightarrow{u},\overrightarrow{v}\)                                                      

B.\(\left| \left[ \overrightarrow{u},\overrightarrow{v} \right] \right|=\left| \overrightarrow{u} \right|.\left| \overrightarrow{v} \right|.\sin \left( \overrightarrow{u},\overrightarrow{v} \right)\)

C.\(\left[ \overrightarrow{u},\overrightarrow{v} \right]=\overrightarrow{0}\) khi và chỉ khi hai \(\overrightarrow{u},\overrightarrow{v}\) véctơ cùng phương.             

D.\(\left[ \overrightarrow{u},\overrightarrow{v} \right]=\left[ \overrightarrow{v},\overrightarrow{u} \right]\)

 Câu 14. Cho \(A(1;0;0),B(0;1;1),C(2;-1;1)\). Tọa độ điểm D thỏa mãn tứ giác ABCD là hình bình hành:

       A. (2;-1;1).                  B. (2;-1;0).               C. (3;-2;0).               D. (3;-2;1).

 Câu 15. Cho hai điểm A(2; 4; 1), B(-2; 2; -3). Phương trình mặt cầu đường kính AB là

       A.x² + (y - 3)² + (z + 1)² = 9                                 B.x² + (y + 3)² + (z + 1)² = 9                             

       C.x² + (y - 3)² + (z - 1)² = 36                                D.x² + (y + 3)² + (z - 1)² = 9                              

 Câu 16. Tính góc giữa hai vectơ \(\vec{a}\) = (-2; -1; 2) và \(\vec{b}\) = (0; 1; -1)

       A.135°                              B.60°                             C.90°                              D.45°

 Câu 17. Viết phương trình mặt phẳng (P) song song với (Q): x + 2y - 2z + 5 = 0 và cách  A(2; -1; 4) một đoạn bằng 4.

A.x + 2y - 2z + 20 = 0 hoặc x + 2y - 2z - 4 = 0

B.x + 2y - 2z + 20 = 0 hoặc x + 2y - 2z - 8 = 0

C.x + 2y - 2z + 12 = 0 hoặc x + 2y - 2z - 4 = 0

D.x + 2y - 2z + 12 = 0 hoặc x + 2y - 2z + 4 = 0

 Câu 18. Trong không gian Oxyz .Cho  hai điểm P ( 4 ; -7 ; -4) , Q( -2 ; 3 ; 6) Mặt phẳng trung trực của đoạn PQ là :

       A.3x - 5y -5z -18 = 0      B.3x - 5y -5z -8 = 0     C.6x - 10y -10z -7 = 0   D.3x + 5y +5z - 7 = 0

 Câu 19. Xác định tọa độ tâm và bán kính của mặt cầu (S): x² + y² + z² - 8x + 2y + 1 = 0.

       A.I(4; -1; 0), R = 2          B.I(-4; 1; 0), R = 2      C.I(4; -1; 0), R = 4        D.I(-4; 1; 0), R = 4

 Câu 20. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A(2; 0; 0), B(0; -1; 0), C(0; 0; -3).

       A.-3x - 6y + 2z - 6 = 0   B.-3x + 6y + 2z + 6 = 0                                      C.-3x + 6y - 2z + 6 = 0       D.-3x - 6y + 2z + 6 = 0

 Câu 21. Cho \(\vec{a}\) = (2; -3; 3), \(\vec{b}\) = (0; 2; -1), \(\vec{c}\) = (1; 3; 2). Tìm tọa độ của vector \(\vec{u}=2\vec{a}+3\vec{b}-\vec{c}\)

       A.(0; -3; 4)                       B.(0; -3; 1)                    C.(3; -3; 1)                    D.(3; 3; -1)

 Câu 22. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 3 điểm \(A(2;-1;1),B(1;0;4),C(0;-2;-1)\). Phương trình mp qua A và vuông góc với đường thẳng BC là:

       A.\(2x+y+5z-5=0.\)        B.\(x+2y-5z+5=0.\)    C.\(x+2y+5z-9=0.\)     D.\(x+2y+5z-5=0.\)

 Câu 23. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2;1;1) và mặt phẳng (P): 2x - y +2z + 1 = 0. Phương trình mặt cầu (S) tâm A tiếp xúc với mặt phẳng (P) là

       A.(x - 2)² + (y - 1)² + (z - 1)² = 5                         B.(x - 2)² + (y - 1)² + (z - 1)² = 3

       C.(x - 2)² + (y - 1)² + (z - 1)² = 4                         D.(x - 2)² + (y - 1)² + (z - 1)² = 9

 Câu 24. Cho \(\vec{u}=(1;-1;2),\vec{v}=(0;1;1)\). Khi đó \(\left[ \vec{u},\vec{v} \right]\) là;

       A.(1; -1; 1)                       B.(1; -3; 1)                    C.(1; 1; 1)                      D.(-3; -1; 1)

 Câu 25. Cho \(A(1;0;0),B(0;0;1),C(2;-1;1)\). Độ dài đường cao kẻ từ A của  tam giác là

A.\(\frac{\sqrt{3}}{2}.\)                                       B.\(\sqrt{\frac{6}{5}}.\)       

C.\(\frac{\sqrt{30}}{10}\)                                   D.\(\sqrt{2}\)

 

---Để xem chi tiết Đề kiểm tra thử 1 tiết Chương 3 Hình học 12 năm 2020 Trường THPT Lê Hồng Phong, các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để xem online hoặc tải về máy tính---

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra thử 1 tiết Chương 3 Hình học 12 năm 2020 Trường THPT Lê Hồng Phong. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Chúc các em học tập tốt !

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON