RANDOM

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Chương Este - Lipit có đáp án

Tải về

Hoc247 xin giới thiệu đến các em học sinh Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Chương Este - Lipit. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập và củng cố lại kiến thức đã học. Chúc các em học hiệu quả.

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – CHƯƠNG ESTE – LIPIT

MÔN HÓA HỌC – LỚP 12

 

Câu 2: Phenyl axetat được điều chế bằng phản ứng giữa

 1. Phenol với axit axetic                               C.  Phenol với axetandehit
 2. Phenol với anhidrit axetic                                    D.  Phenol với axeton

Câu 3: Cho các chất : (1) C2H5OH;  (2) CH3COOCH3 ; (3) CH3COOH; (4) C2H5COOH. Thứ tự các chất xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần là

 1. (1), (2), (3), (4)                                           C. (3), (4), (1), (2)
 2. (2), (1), (3), (4)                                            D. (4), (1), (2), (3)

Câu 4: Cho este X là dẫn xuất của benzen có CTPT C9H8O2. Biết X phản ứng với dung dịch brom theo tỉ lệ mol 1:1, khi phản ứng với dung dịch NaOH cho 2 muối và nước. CTCT có thể có của X là :

 1. C6H5CH=CH – COOH                               C.  C6H5 – OOC – CH=CH2
 2. C6H5CH=CH – OOC – H                           D.  CH2=CH – C6H4 – COOH

Câu 5: Cho hợp chất X có CTCT  [– CH2 – CH(OCO – CH3) –]n . X có tên gọi là

 1. Poli vinyl axetat                                         C.  Poli etyl axetat
 2. Poli metyl acrilat                                       D.  Poli metyl propionat

Câu 6: Cho sơ đồ biến hoá (giả sử các phản ứng đều hoàn toàn):

             Triolein  X X1 X2 .

             Tên của X2 là:

 1. Axit oleic                B. Axit panmitic       C. Axit stearic           D. Axit linoleic

Câu 7: Chất tẩy rửa tổng hợp là muối Natri của axit đodexyl benzen sunfonic có công thức là

 1. C12H25 – C6H4 – SO3Na                             C.  C17H35COONa
 2. R – C6H4 – COONa                                    D.  R – COONa                    

Câu 8: Đặc điểm của phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là

 1. Thuận nghịch                                             C. Luôn sinh ra axit và ancol
 2. Không thuận nghịch                                  D. Xảy ra nhanh ở nhiệt độ thường

Câu 9: Đốt hoàn toàn 2,2g chất hữu cơ X thu được 4,4g CO2 và 1,8g H2O. Nếu cho 4,4g X tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1M thì tạo 4,8 g muối . X có công thức cấu tạo :

 1. C2H5COOCH3                                             C.  C2H5COOH
 2. HCOOCH2CH2CH3                                    D. CH3CH2CH2COOH

Câu 10: Đun nóng một lipit cần vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15 %, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng glixerol thu được là

 1. 13,8 kg                     B.  6,975 kg               C.  4,6 kg                    D.  6,4 kg

 

ĐÁP ÁN

1.D

2.B

3.B

4.C

5.A

6.C

7.A

8.A

9.A

10.C

 

Trên đây chỉ trích một phần câu hỏi trong Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Chương Este - Lipit có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính. Quý Thầy cô quan tâm có thể tham khảo thêm: 

Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và có những điểm số đầu tiên của năm học mới thật sự tốt đẹp. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

 

AMBIENT
?>