RANDOM

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 môn Tin học lớp 12 có đáp án năm 2017 - Trường THPT Mỹ Quí

Tải về

Dưới đây là các câu hỏi trắc nghiệm nằm trong Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học lớp 12 học kì 1 của trường THPT Mỹ Quí. Nội dung các câu hỏi xoay quanh chương 2 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microssoft Access. Mời các em cùng tham khảo để ôn tập chuẩn bị tốt cho đợt kiểm tra sắp tới.

TRƯỜNG THPT MỸ QUÍ

         TỔ: TIN HỌC

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG II NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: TIN HOC 12

Thời gian làm bài: 15 phút

(15 câu trắc nghiệm)

Họ tên học sinh: ............................................................

Lớp: ...............................................................................

 

Câu 1:  Câu nào là sai trong các câu sau?

A. Dữ liệu trong mẫu hỏi khác với dữ liệu trong bảng.           

B. Dữ liệu được xử lí trong các mẫu hỏi phụ thuộc vào các bảng.

C. Mẫu hỏi và biểu mẫu đều xử lí dữ liệu từ bảng.      

D. Dữ liệu trong các mẫu hỏi được lấy từ các bảng.

Câu 2: Nếu thêm nhầm một bảng làm dữ liệu nguồn trong khi tạo mẫu hỏi, để bỏ bảng đó khỏi chế độ thiết kế, ta thực hiện:

A.  Form → Remove Table                                             B.  Edit → Delete Table

C.  Query → Remove Table                                            D.  Tất cả đều sai.

Câu 3: Cần tạo liên kết giữa các bảng vì:                           

A. các bảng trong một CSDL thường có liên quan đến nhau 

B. có nhu cầu tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng

C. cả A và B đều đúng.

D. cả A và B đều sai.

Câu 4: Trong các biểu thức sau biểu thức nào là biểu thức số học?

A. Thanh Tien: [SoLuong] * [DonGia]                          B. [GT] = “Nam” and [Tin] >= 8.5

C. [NoiSinh] = “Hà Nội” and [Diem TB] >= 7                D. Cả A, B và C đều sai.

Câu 5: Khi đang mở cửa sổ Relationship, để chỉnh sửa/xóa một liên kết giữa hai bảng, thực hiện:

A. Nháy chọn liên kết rồi nhấn Enter để sửa;

B. Nháy nút phải chuột lên liên kết để mở bảng chọn tắt, chọn Edit để sửa, chọn Delete để xóa;

C. Nháy đúp lên liên kết để sửa;                      

D. Nháy chọn liên kết rồi nhấn Delete để xóa.

Câu 6: Bảng DIEM gồm có các trường : SBD, HOTEN, TOAN, LI, HOA. Muốn tạo thêm một mẫu hỏi chứa các trường của bảng DIEM và có thêm trường TB, ta xây dựng biểu thức để tính điểm trung bình (TB) là:

A. TB:(TOAN)+(LI)+(HOA)/3                                          B. TB= (TOAN+LI+HOA)/3

C. TB= [TOAN]+[LI]+[HOA]/3                                        D. TB:([TOAN]+[LI]+[HOA])/ 3

Câu 7: Thao tác nào trong các thao tác sau dùng để thiết lập liên kết giữa các bảng?

A. Chọn Tool \(\rightarrow\) Options                                                  B. Chọn Tool \(\rightarrow\) Relationships

C. Chọn Tool \(\rightarrow\) Security                                                 D. Chọn Tool \(\rightarrow\) Customize

Câu 8: Để xem kết quả thực hiện của một mẫu hỏi đang ở chế độ thiết kế, nháy nút lệnh nào sau đây?    

A.                     B.                          C.                           D. 

Câu 9: Truy vấn dữ liệu có nghĩa là:

A. Cập nhật dữ liệu                                                      B. In dữ liệu

C. Xoá các dữ liệu không cần đến nữa                          D. Tìm kiếm và hiển thị dữ liệu

Câu 10: Những hàm nào sau đây chỉ thực hiện trên các trường kiểu số?

A. SUM, AVG, MIN                                                 B. SUM, AVG, MIN, MAX

C. SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT                           D. SUM, COUNT

----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN

Từ câu 1 đến câu 10 mỗi câu 0.5 điểm

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Đáp án

C

B

A

D

A

D

C

C

B

A

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây chỉ trích dẫn một số câu hỏi trong Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học lớp 12 chương 2 của trường THPT Mỹ QuíĐể xem được trọn vẹn đề thi, các em vui lòng chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập tài khoản trên trang Hoc247.net để tải đề thi về máy tham khảo nhé.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm tài liệu cùng chuyên mục: Bộ 4 đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Tin học lớp 12 có đáp án năm 2017

Chúc các em ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao nhất trong kì thi sắp tới!

 

YOMEDIA