YOMEDIA

Đề cương ôn tập HK1 môn Hóa học 9 năm 2019 - 2020 Trường THCS Trưng Vương

Tải về

Mời các em cùng tham khảo tài liệu Đề cương ôn tập HK1 môn Hóa học 9 năm 2019 - 2020 Trường THCS Trưng Vương với nội dung cụ thể, ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết rõ ràng, trình bày logic, khoa học. Hy vọng đây sẽ là tài liệu phục vụ việc học tập của các em học sinh. Chúc các em học tập thất tốt!

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 9

TRƯỜNG THCS TRƯNG VƯƠNG

 

ĐỀ SỐ 1:

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1. Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là

A. K2O.                                   B. CuO.                       C. CO.                                    D. SO2.

Câu 2. Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính ?

A. CO2                                   B. O2                           C. N2                                       D. H2

Câu 3. Sắt (III) oxit (Fe2O3) tác dụng được với

A. Nước, sản phẩm là axit.                                         B. Axit, sản phẩm là muối và nước.

C. Nước, sản phẩm là bazơ.                                       D. Bazơ, sản phẩm là muối và nước.

Câu 4. Để hòa tan hoàn toàn 3,6g FeO  cần bao nhiêu gam dung dịch axit clohiđric 10%?

A. 1,825g                                B. 3,65g                      C. 18,25g                                D. 36,5g

Câu 5. Chất nào sau đây thuộc loại oxit lưỡng tính?

A. Al2O3                                  B. CO                          C. CaO                                    D. SO2

Câu 6. Một oxit của sắt có thành phần phần trăm theo khối lượng của Fe bằng 70%. Biết phân tử khối của oxit bằng 160đvC. Công thức hoá học của oxit là:

A. FeO                                   B. Fe3O4                      C. Fe2O3                                     D. Cả A và B đúng

Câu 7. Để tách riêng Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp BaO và Fe2O3 ta dùng:

A. Nước.                               B. Giấy quì tím.            C. Dung dịch HCl.                   D. Dung dịch NaOH.

Câu 8. Để loại bỏ khí CO2 có lẫn trong hỗn hợp (O2, CO2), ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch

A. HCl                                   B. Ca(OH)2                 C. Na2SO4                               D. NaCl

Câu 9. Vôi sống có công thức hóa học là :

A. Ca                                    B. Ca(OH)2                 C. CaCO3                                D. CaO

Câu 10. Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Fe,  Cu, Mg.                                                           B.  Zn,  Fe,  Cu.   

C.  Zn,  Fe,  Al.                                                           D.  Fe,  Zn,  Ag

Câu 11. Chất tác dụng với dung dịch HCl tạo thành chất khí có mùi sốc, nặng hơn không khí là

A.  Mg                                     B.  CaCO3                   C.  MgCO3                               D.  Na2SO3

Câu 12. Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch NaCl và dung dịch K2SO4 là:

A.  K2SO4                                B.  Ba(OH)2                C.  FeCl2                                 D. NaOH     

Câu 13. Khi cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp gồm NaOH và một ít phenolphtalein. Hiện tượng quan sát được trong ống nghiệm là:

A. Màu đỏ mất dần.                                                    B. Không có sự thay đổi màu sắc       

C. Màu đỏ từ từ xuất hiện.                                         D. Màu xanh từ từ xuất hiện.

Câu 14. Khi trộn lẫn dung dịch X chứa 1 mol  HCl vào dung dịch Y chứa 1,5 mol NaOH được dung dịch Z. Dung dịch Z làm quì tím chuyển thành:

A. Màu đỏ                             B. Màu xanh               C. Không màu                        D. Màu tím

Câu 15. Cho phản ứng:  BaCO3  +  2X  → H2O  + Y  + CO2. X và Y lần lượt là:

A.  H2SO4  và BaSO4                                                  B.  HCl và BaCl2

C.  H3PO4 và Ba3(PO4)2                                              D.  H2SO4 và BaCl2

Câu 16. Dung dịch A có pH < 7 và tạo ra kết tủa khi tác dụng với dung dịch Bari nitrat Ba(NO3)2 . Chất A là:

A.  HCl                                   B.  Na2SO4                  C.  H2SO4                               D.  Ca(OH)2

 Câu 17. Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết các chất chứa trong các ống nghiệm mất nhãn:  HCl,  KOH,  NaNO3,  Na2SO4.

A.  Dùng quì tím và dd CuSO4.                                  B.  Dùng dd phenolphtalein và dd BaCl2.

C.  Dùng quì tím và dd BaCl2.                                   D.  Dùng dd phenolphtalein và dd H2SO4.

Câu 18. Cho 6,5g kẽm vào dung dịch axit clohiđric dư. Khối lượng muối thu được là

A. 13,6 g                                 B.  1,36 g                    C.  20,4 g                   D.  27,2 g

Câu 19. Muốn pha loãng axit sunfuric đặc, ta phải:

A. Rót nước vào axit đặc.                                           B. Rót từ từ nước vào axit đặc.                     

C. Rót nhanh axit đặc vào nước.                                D. Rót từ từ axit đặc vào nước.

Câu 20. Khi nhỏ từ từ H2SO4 đậm đặc vào đường chứa trong cốc hiện tượng quan sát được là:

A. Sủi bọt khí, đường không tan.                              

B. Màu trắng của đường mất dần, không sủi bọt.                 

C. Màu đen xuất hiện và có bọt khí sinh ra.  

D. Màu đen xuất hiện, không có bọt khí sinh ra.

 

---(Để xem đầy đủ nội dung đề số 1 môn Hóa 9 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

 

ĐỀ SỐ 2:

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Bài 1. Dãy các oxit nào dưới đây tác dụng được với H2SO4 loãng?

A.  FeO,Na2O,NO2             B.  CaO,MgO,P2O5      C.  K2O, FeO, CaO         D. SO2,BaO, Al2O3

Bài 2. Trộn hai dung dịch nào sau đây với nhau sẽ có kết tủa xuất hiện?

 A.  Ba(NO3)2 và NaCl       B. K2SO4 và AlCl3        C.  KCl và AgNO3          D.CuCl2 và ZnSO4

Bài 3. Nung 100g CaCO3 ở nhiệt độ cao, sau phản ứng thu được 44,8g CaO. Hiệu suất phản ứng đạt bao nhiêu phần trăm?

A.  75%                              B.  80%                         C.   85%                           D.   90%

Bài 4. Cho 5,4 gam Al vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Thể tích khí H2 thoát ra ở đktc là?

A.   2,24 lít                         B.   6,72 lít                   C.  4,48 lít                         D.  5,6 lít

Bài 5. Muốn nhận biết dung dịch Na2SOngười ta dùng chất nào dưới đây làm thuốc thử?

A.  HCl                              B.   NaCl                      C.  K2SO4                          D.   Ba(OH)2

Bài 6. Trộn 200ml dung dịch NaOH 1M với 300ml dung dịch NaOH 0,5M thì thu được dung dịch mới có nồng độ mol là?

A.   0,5 M                           B.   1,5M                     C.  1M                                D.  0,7M.  

...

Trên đây là phần trích dẫn Đề cương ôn tập HK1 môn Hóa học 9 năm 2019 - 2020 Trường THCS Trưng Vương, để xem toàn bộ nội dung chi tiết, mời các bạn cùng quý thầy cô vui lòng đăng nhập để tải về máy. 

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tài liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em đạt điểm số thật cao trong kì thi sắp đến!

 

AMBIENT
?>