AMBIENT

Đề cương ôn tập Chương Este - Lipit có đáp án

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em Đề cương ôn tập Chương Este - Lipit có đáp án. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em tự luyện tập với các câu hỏi lý thuyết đa dạng, ôn tập lại các kiến thức cần nắm một cách hiệu quả, chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG ESTE – LIPIT CÓ ĐÁP ÁN

 

I. NHẬN BIẾT:

Câu 1: Số hợp chất dạng RCOOR’ có  CTPT C4H8O2 có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là:

A. 1                                      B. 2                                 C. 3                                 D. 4

Câu 2: Thủy phân este E có công thức phân tử C4HO2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là:

A. Metyl propionat.               B. Propyl fomat.           C. Ancol etylic.                D. Etyl axetat.

Câu 3: Xà phòng hóa hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 thu được sản phẩm gồm:

A. 2 muối và 2 ancol            B. 2 muối và 1 ancol      C. 1 muối và 2 ancol       D. 1 muối và 1 ancol

Câu 4: Thuỷ phân este X có CTPT C3H6O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất  hữu cơ Y và Z trong đó Y có tỉ khối hơi so với H2 là 16. X có công thức là

A.HCOOC2H5.                      B.CH3COOCH3.            C.HCOOC2H5                        D.C2H5COOCH3.

Câu 5: Khi thuỷ phân tristearin trong môi trường axit ta thu được sản phẩm là

A.C15H31COONa và etanol.                           B. C17H35COOH và glixerol.

C.C15H31COOH và glixerol.                           D.C17H35COONa và glixerol

Câu 6: Khi xà phòng hóa triolein bằng NaOH ta thu được sản phẩm là

A.C15H31COONa và etanol.                           B.C17H35COOH và glixerol.

C.C15H31COONa và glixerol.                          D.C17H33COONa và glixerol

Câu 7: Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây tạo ra metyl fomat

A. axit axetic và ancol etylic                         B. Axit axetic và ancol metylic

C. axit fomic và ancol etylic                          D. Axit fomic và ancol metylic

Câu 8:Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là

A.6.                                        B.3.                              C.5.                             D.4.

Câu 9: Tỷkhối của một este X so với H2 là 44. Khi thuỷ phân X tạo nên 2 hợp chất. Nếu đốt cháy cùng lượng mỗi hợp chất tạo ra sẽ thu được cùng thể tích CO2 (cùng t0,P). CTCT của X là

A. H-COO-CH3                            B.CH3COO-C2H5           C.CH3COO-CH3             D.  C2H5COO-CH3

Câu 10:  Số hợp chất đơn chức, có CTPT C4H8O2 đều tác dụng được với dd NaOH là                

A. 5.                                        B. 3.                               C. 6.                            D. 4.

Câu 11: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là:

A. etyl axetat.                           B. metyl propionat.       C. metyl axetat.             D. propyl axetat

Câu 12: Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH2=CHCOONa và CH3OH.                   B. CH3COONa và CH3CHO.

C.CH3COONa và CH2=CHOH.                    D.C2H5COONa và CH3OH.

Câu 13: Este benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài là este nào sau đây?

A. C6H5CH2COOCH3                                   B. C6H5COOCH3

C. CH3COOC6H5                                          D. CH3COOCH2C6H5

Câu 14: Este nào sau đây được dùng để tổng hợp thủy tinh hữu cơ?

A. CH2=CH-COO-C2H5                                B. CH2=C(CH3)-COO-C2H5

C. CH3-COO-CH=CH2                                  D. CH2=C(CH3)-COO-CH3

Câu 15: Quá trình nào KHÔNG tạo ra CH3CHO?

A. Cho vinyl axetat vào dd NaOH                  B. Cho C2H2 vào dd HgSO4, đun nóng

C. Cho ancol etylic qua CuO, to.                    D. Cho metyl acrylat vào dd NaOH

II. THÔNG HIỂU :

Câu 16: Anlyl fomat phản ứng được với:

A. dung dịch brom           B. NaOH                         C. AgNO3/NH3                    D. Tất cả đều đúng

Câu 17:Khi thủy phân HCOOC6H5 trong môi trường kiềm dư thì thu được:

A. 2 muối                         B. 2 muối và nước          C. 1 muối và 1 ancol           D. 2 ancol và nước

Câu 18:Cho sơ đồ chuyển hóa sau:    C­4H8O2 → X → Y → Z → C2H6

CTCT của các chất X, Y, Z lần lượt là:

A. C2H5OH, CH3COOH, CH3COONa                 B. C3H7OH, C2H5COOH, C2H5COONa

C. C4H8OH, C2H5COOH, C3H7COONa              D. Tất cả đều sai

Câu 19: Khi thuỷ phân este G có công thức phân tử C4H8O2 sinh ra hai sản phẩm X và Y. X tác dụng được với AgNO3/NH3, còn Y tác dụng với CuO nung nóng thu được một anđehit. Công thức cấu tạo của G là

A. CH3COOCH2-CH3.                                          B. HCOO-CH(CH3)2.

C. HCOO-CH2-CH2-CH3.                                     D. CH3-CH2-COO-CH3.

Câu 20: Đun nóng hai chất hữu cơ X là C2H4O2 và Y là C3H6O2 trong dung dịch NaOH, đều thu được muối CH3COONa. X và Y thuộc loại chức hoá học nào sau đây?

A. X là este, Y là axit cacboxylic.                         B. X và Y đều là axit cacboxylic.

C. X và Y đều là este.                                          D. X là axit cacboxylic, Y là este.

...

Trên đây là phần trích dẫn Đề cương ôn tập Chương Este - Lipit có đáp án, để xem toàn bộ nội dung chi tiết, mời các bạn cùng quý thầy cô vui lòng đăng nhập để tải về máy. 

Chúc các em đạt điểm số thật cao trong kì thi sắp đến!

 

YOMEDIA