YOMEDIA

Chuyên Đề Cacbohyđrat Hóa 12 năm 2019

Tải về

HOC247 xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em học sinh tài liệu chuyên đề cacbohydrat, nhằm giúp các em củng cố kiến thứ, nâng cao kỹ năng giải bài tập chuẩn bị thật tốt cho các kỷ thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

Chuyên đề Cacbonhyđrat Hóa 12 năm 2019

 

I. ĐỊNH TÍNH VỀ CACBOHYĐRAT

Câu 1: Phát biểu không đúng là

A. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O.

B. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, t°) có thể tham gia phản ứng tráng gương.

C. Thủy phân (xúc tác H+, t°) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit.

D. Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)2.

Câu 2: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

A. thủy phân.              B. tráng gương.           C. trùng ngưng.           D. hòa tan Cu(OH)2.

Câu 3: Gluxit (cacbohiđrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là

A. tinh bột.                  B. mantozơ.                C. xenlulozơ.               D. saccarozơ.

Câu 4: Cho dãy các chất: C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozơ). Số chất trong dãy tham gia được phản ứng tráng gương là        

A. 5.                B. 3.                C. 6.                            D. 4.

Câu 5: Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của

A. ancol. B. xeton.           C. ete.              D. anđehit.

Câu 6: Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là

A. Glucozơ, mantozơ, axit fomic, anđehit axetic.          B. Fructozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic.

C. Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit fomic.                    D. Glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Saccarozơ làm mất màu nước brom.                 B. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3/NH3.

C. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.          D. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh

Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Glucozơ tồn tại ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng.

B. Ở dạng mạch hở, glucozơ có 5 nhóm OH kề nhau.

C. Khi glucozơ ở dạng vòng thì tất cả các nhóm OH đều tạo ete với CH3OH.

D. Glucozơ tác dụng được với nước brom

Câu 9: Các dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là

A. lòng trắng trứng, fructozơ, axeton             B. anđehit axetic, saccarozơ, axit axetic

C. fructozơ, axit acrylic, ancol etylic              D. glixerol, axit axetic, glucozơ

Câu 10: Chất X có các đặc điểm sau: phân tử có nhiều nhóm –OH, có vị ngọt, hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, phân tử có liên kết glicozit, làm mất màu nước brom. Chất X là

A. xenlulozơ.              B. mantozơ.                C. glucozơ.                  D. saccarozơ

Câu 11: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

(d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.

(g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

Số câu phát biểu đúng là         A. 5.                B. 6.                C. 4.                            D. 3.

Câu 12: Cho các phát biểu sau:

(a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ.

(b) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hóa lẫn nhau.

(c) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3.

(d) Trong dung dịch, glucozơ và fructozơ đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.

(e) Trong dung dịch, fructozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.

(g) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng vòng 6 cạnh (dạng α và β).

Số câu phát biểu đúng là         A. 4.                            B. 3.                            C. 5.                            D. 2.

Câu 13: Cho sơ đồ phản ứng

(a) X + H2O → Y

(b) Y + AgNO3 + NH3 + H2O → amoni gluconat + Ag + NH4NO3.

(c) Y → E + Z

(d) Z + H2O → X + G

X, Y, Z lần lượt là     

A. Tinh bột, glucozơ, etanol.             

B. Tinh bột, glucozơ, cacbon đioxit.

C. Xenlulozơ, saccarozơ, cacbon đioxit.                   

D. Xenlulozơ, fructozơ, cacbon đioxit.

Câu 14: Cho các phát biểu sau:

(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

(b) Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon và hiđro.

(c) Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau.

(d) Dung dịch glucozơ bị khử bởi AgNO3 trong NH3 tạo ra Ag.

(e) Saccarozơ chỉ có cấu tạo mạch vòng.

Số câu phát biểu đúng là  

A. 4.                      B. 5.                C. 3.                D. 2.

Câu 15: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Tất cả các cacbohiđrat đều có phản ứng thủy phân. (b) Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ.

(c) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có phản ứng tráng bạc. (d) Glucozơ làm mất màu nước brom.

Số câu phát biểu đúng là        

A. 3.                B. 4.                C. 1.                D. 2.

Câu 16: Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucozơ có 5 nhóm hiđroxyl?

A. Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2.   B. Tiến hành phản ứng tạo este của glucozơ với anhiđrit axetic.

C. Thực hiện phản ứng tráng bạc.       D. Khử hoàn toàn glucozơ thành hexan.

Câu 17: Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A. fructorơ.                 B. Glucozơ.                 C. Saccarozơ.              D. Amilozơ.

Câu 18: Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic.

(b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.

(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết a–1,4–glicozit.

(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là 

A. 4.             B. 3.                C. 2.                D. 5.

Câu 19: Chất nào dưới đây khi cho vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng, không xảy ra phản ứng tráng bạc?    

A. Mantozơ                 B. Glucozơ                  C. Fructozơ                 D. Saccarozơ.

...

Trên đây là phần trích dẫn tài liệu chuyên đề cacbohyđrat để xem nội dung chi tiết đầy đủ kính mời quý thầy cô cùng các em học sinh vui lòng đăng nhập vào hệ thống để xem online hoặc tải vè máy.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em đạt điểm số thật cao trong kỳ thi sắp tới!

 

 

YOMEDIA