AMBIENT

Câu hỏi chương este - lipit (Mức độ vận dụng và vận dụng cao)

Tải về

Nhằm giúp các em nắm vững kiến thức môn Hóa 12 HOC247 xin giới thiệu bộ tài liệu Câu hỏi chương este - lipit (Mức độ vận dụng và vận dụng cao). Tài liệu được biên soạn và tổng hợp với nội dung đầy đủ, chi tiết. Hy vọng đây sẽ là bộ tài liệu hữu ích giúp các em đạt điểm số thật cao trong các kì thi.

CÂU HỎI CHƯƠNG ESTE-LIPIT ( MỨC ĐỘ VẬN DỤNG VÀ VẬN DỤNG CAO)

 

A. LIPIT

Câu 1: Khi cho một ít mỡ lợn (sau khi rán, giả sử là tristearin) vào bát sứ đựng dung dịch NaOH, sau đó đun nóng và khuấy đều hỗn hợp một thời gian. Những hiện tượng nào quan sát được sau đây là đúng?

A. Miếng mỡ nổi, không thay đổi gì trong quá trình đun nóng và khuấy.

B. Miếng mỡ chìm xuống, sau đó tan dần.

C. Miếng mỡ nổi, sau đó tan dần.

D. Miếng mỡ chìm xuống, không tan.

Câu 2: Cho các câu sau:

(1): Khi đun chất béo lỏng với hidro có xúc tác Ni thì thu được chất béo rắn

(2): Este no, đơn chức mạch hở có CTPT là CnH2n+1O2 ( n  2 )

(3): Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO-

(4): Chất béo thuộc loại hợp chất trieste

(5): Chất béo lỏng là các triglixerit chứa gốc axit béo không no

Những câu phát biểu đúng là ?

A. (1) , (2) , (4)                     B. (3) , (4) , (5)                C. (1) , (4) , (5)                D. (1) , (3) , (5)

Câu 2: Xà phòng hóa một triglixerit X bằng dung dịch NaOH dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,92 gam glixerol và m gam hỗn hợp Y gồm muối của axit oleic và 3,02 gam muối của axit linoleic. Số cấu tạo có thể có của X và giá trị của a là :

A. 2 ; 8,82                           B. 6 ; 8,81                      C. 4 ; 8,84                      D. 2; 8,81

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn a mol chất béo A thu được b mol CO2 và c mol H2O ( biết b−c=5a) và hidro hóa hoàn toàn m gam chất béo A cần vừa đúng 2,688 lit H2 (đktc) thu được 35,6 sản phẩm B. Mặt khác thủy phân hoàn toàn m gam chất béo A trung tính trên bằng một lượng NaOH vừa đủ rồi cô cạn thu được x gam xà phòng. Giá trị của x:

A. 36,48 gam                      B. 33,24g                       C. 22,68 gam                            D. 30,24 gam

Câu 4: Đun 170 gam một loại chất béo trung tính với 500ml dung dịch NaOH 2M. Để trung hoà lượng NaOH còn dư sau phản ứng cần 79 ml dung dịch H2SO4 2M. Để xà phòng hoá hoàn toàn 1 tấn chất béo trên thì khối lượng NaOH nguyên chất cần dùng là

A. 144 kg                    B. 72 kg                      C. 160,94 kg               D. 80,47 kg    

B. ESTE

Câu 1: Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O2, khi tham gia phản ứng xà phòng hóa thu được một anđehit và một muối của axit cacboxylic . Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X là

A. 3.                            B. 2.                            C. 5.                            D. 4.

Câu 2: Đun nóng một este đơn chức có phân tử khối là 100 với dung dịch NaOH, thu được hợp chất có nhánh X và ancol Y. Cho hơi Y qua CuO đun nóng rồi hấp thụ sản phẩm vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được dung dịch Z. Thêm H2SO4 loãng vào Z thì thu được khí CO2. Tên gọi của este:

A. Etyl isobutyrat              B. Etyl metacrylat                    C. Metyl metacrylat          D. Metyl isobutyrat

Câu 3: Hợp chất hữu cơ X chỉ chứa 1 loại nhóm chức, có công thức phân tử C6H10O4. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH dư được một muối và một ancol. Lấy muối thu được đem đốt cháy thì sản phẩm thu được không có nước. Công thức cấu tạo của X:

A. CH3OOCCH2-CH2COOCH3                                                                   B. C2H5OOC-COOC2H5

B. CH3OOC-COOC3H7                                                                               D. CH3COOCH2CH2COOCH3

Câu 4: Cho các este: vinyl axetat, vinyl benzoat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat, anlyl axetat, số este có thể điều chế trực tiếp bằng phản ứng của axit và ancol tương ứng (có H2SO4 đặc làm xúc tác) là:

A. 5                                      B. 3                                  C. 2                                  D. 4

Câu 5: Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 1400C, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị của m là

A. 4,05.                              B. 8,10.                         C. 18,00.                       D. 16,20.

...

Trên đây là phần trích dẫn Câu hỏi chương este - lipit (Mức độ vận dụng và vận dụng cao) để xem toàn bộ nội dung chi tiết, mời các bạn cùng quý thầy cô vui lòng đăng nhập để tải về máy. 

Chúc các em đạt điểm số thật cao trong kì thi sắp đến!

 

AMBIENT
?>