YOMEDIA

Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Toán 7 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS Nguyễn Hiền

Tải về
 
UREKA

Mời các em học sinh tham khảo tài liệu Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Toán 7 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS Nguyễn Hiền sẽ​​ giúp các em dễ dàng ôn tập lại kiến thức đã học và rèn luyện kĩ năng làm bài tập. Hi vọng đây  là tài liệu hữu ích cho các em.

ADSENSE

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN

ĐỀ ÔN THI GIỮA HK1

MÔN: TOÁN

NĂM HỌC : 2021 - 2022

Đề 1

I. Trắc nghiệm

Câu 1:  Số \(\frac{7}{{20}}\) là kết quả của phép tính:

A. \(\frac{9}{{20}} - \frac{1}{5}\)                   

B. \(\frac{7}{{20}} - \frac{1}{5}\)                   

C. \(\frac{1}{4} - \frac{1}{5}\)           

D. \(\frac{{11}}{{20}} - \frac{1}{5}\)               

Câu 2: Kết quả của phép tính: \({\left( {\frac{1}{2}} \right)^2}.{\left( {\frac{1}{2}} \right)^3}\) bằng:

A.  \({\left( {\frac{1}{2}} \right)^2}\)                     

B. \({\left( {\frac{1}{2}} \right)^5}\)                       

C. \({\left( {\frac{1}{2}} \right)^3}\)                         

D. \(\frac{1}{2}\) 

Câu 3: Cho \(\frac{{12}}{x} = \frac{4}{9}\) .Giá trị của x là:

A. \(x = 3\);             

B. \(x = -3\);                

C. \(x =-27\);               

D. \(x = 27\)

Câu 4. Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ 3 thì:

A. y = 3.x

B. \(\frac{3}{x}\)

C. y = \(\frac{x}{3}\)

D. x = 3.y

Câu 5: Cho hàm số y = f(x) =  - 3x  khi đó f(2) bằng

A. 2                                   

B.  -6                               

C. 6                                   

D. - 2 

Câu 6: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong:

A. Bằng nhau      

B. Bù nhau            

C. Kề nhau                 

D.  Kề bù.

Câu 7. Tam giác ABC có góc A= 300, góc B= 700 thì góc C bằng:

A. 1000             

B.900                     

C. 800                       

D.700

Câu 8: Cho \(\Delta\)HIK và \(\Delta\)MNP biết \(\hat{H}=\hat{M}\); \(\hat{I}=\hat{N}\).  Để \(\Delta\)HIK =\(\Delta\)MNP  theo trường hợp   góc - cạnh - góc thì cần thêm điều kiện nào sau đây:

A. HI = NP       

B. IK = MN           

C. HK = MP             

D. HI = MN

Câu 9: Đồ thị hàm số y = ax (a\(\ne \)0) nằm ở góc phần tư nào của mằt phẳng toạ độ nếu a \(\langle \)0

A.Thứ II                         

B. Thứ IV               

C. Thứ I và III        

D. Thứ II và IV

Câu 10:  Cho hàm số y =  2x + 3. Điểm nào sau đây thuộc, không thuộc đồ thị hàm số đã cho:

A. (1;5)              

B. (-1;1)                  

C. (7;2)               

D. (0;3) 

Câu 11: Đường trung trực của đoạn thẳng AB là:

A. Đường thẳng vuông góc với AB.             

B.Đường thẳng đi qua trung điểm của AB.

C.Đường thẳng vuông góc với AB tại trung điểm của AB.

D.Đường thẳng cắt đoạn thẳng AB

Câu 12: Tìm x biết  \({{3}^{x+2}}-{{3}^{x}}=24\)

A.1                       

B. 2                          

C.  3                      

D.  4

..........

---(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)--- 

Đề 2

Câu 1. Thực hiện các phép tính (bằng cách hợp lý nếu có):

1) \(\frac{2}{{13}} - \left( {\frac{{ - 5}}{{13}}} \right) + \frac{6}{{13}}\)               

2) \(\frac{9}{{17}} + \frac{8}{9}:\frac{{17}}{9}\)           

3) \({\left( {\frac{2}{3}} \right)^2} + \left| {\left( { - 2\frac{1}{3}} \right)} \right| - \sqrt {\frac{{49}}{{64}}} \)           

4) \(\left( {\frac{{15}}{{11}} - \frac{4}{{13}}} \right):\frac{{12}}{{17}} + \left( {\frac{7}{{11}} - \frac{9}{{13}}} \right):\frac{{12}}{{17}}\)                         

5) \(\frac{{{{20}^3}.{{( - 49)}^2}}}{{{{14}^3}{{.5}^4}}}\)                                                  

Câu 2. Tìm x biết:

1) \(1\frac{3}{2} - x = \frac{5}{3}\)                     

2) \(x:\frac{4}{3} = 2\frac{1}{4}:\frac{1}{3}\)               

3) \(\left| {x - \frac{1}{2}} \right| - \sqrt {25} = - 2\)                     

Câu 3.

a) Tìm chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật, biết chúng tỉ lệ với 3;4 và hình chữ nhật có chu vi là 56 mét?

b) Một ôtô chạy từ A đến B với vận tốc 45km/h mất 3giờ. Hỏi ôtô chạy từ A đến B với vận tốc 65km/h mất bao nhiêu giờ? (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)             

Câu 4.  Cho \(2x = 3y\,;4y = 5z\)và \(2x + 3y - 4z = 56\). Tìm x, y, z?

ĐÁP ÁN

Câu 1:

Thực hiện các phép tính:

1) \(\frac{2}{13}-\left( \frac{-5}{13} \right)+\frac{6}{13}\) 

\(\begin{gathered}
   = \frac{{2 - ( - 5) + 6}}{{13}} \hfill \\
   = \frac{{13}}{{13}} = 1 \hfill \\ 
\end{gathered} \) 

2) \(\frac{9}{17}+\frac{8}{9}:\frac{17}{9}\)

\(\begin{gathered}
   = \frac{9}{{17}} + \frac{8}{9}.\frac{9}{{17}} \hfill \\
   = {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \frac{9}{{17}}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  + \frac{8}{{17}}{\mkern 1mu}  = \frac{{17}}{{17}} = 1 \hfill \\ 
\end{gathered} \) 

..........

---(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)--- 

Đề 3

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Trong các phân số sau đây, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ \(\text{-}\frac{\text{1}}{\text{2}}\text{?}\)

A. \(-\frac{4}{2}\)                

B. \(-\frac{6}{12}\)                            

C. \(-\frac{-5}{10}\)                           

D. \(\frac{6}{-18}\)

Câu 2: Kết quả phép tính \(\frac{-1}{5}+\frac{-7}{10}\) là:

A. \(\frac{-8}{15}\)

B. \(\frac{-9}{10}\)                                

C. \(\frac{9}{10}\)                               

D. \(\frac{5}{10}\)

Câu 3: Giá trị của x trong đẳng thức \(\frac{3}{4}+\frac{1}{4}:x=\frac{5}{2}\) là:

A. 1                             

B. \(\frac{2}{5}\)                                 

C. \(\frac{1}{7}\)                                 

D. \(7\)

Câu 4: Cách viết nào dưới đây là đúng?

A. \(\left| -0,55 \right|=0,55\)                                                   

C. \(\left| -0,55 \right|=-0,55\)         

B. \(\left| 0,55 \right|=-0,55\)                                                      

D. \(-\left| 0,55 \right|=0,55\)     

Câu 5: Kết quả của phép tính \({{\left( -5 \right)}^{2}}.{{\left( -5 \right)}^{2}}\) là:

A. \({{\left( -25 \right)}^{2}}\)

B. \({{\left( -5 \right)}^{6}}\)                       

C. \({{\left( 25 \right)}^{6}}\)                        

D. \({{\left( -25 \right)}^{6}}\) 

II. Tự luận

Câu 1: Biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 10 thì y = -12.

a) Tìm hệ số tỉ lệ.

b) Hãy biểu diễn y theo x.

c) Tính giá trị của y khi x = 4; x = -8.

Câu 2: Ba đơn vị kinh doanh gốp vốn theo tỉ lệ 3; 5; 7. Hỏi mỗi đơn vị chia bao nhiêu lãi nếu tổng số tiền lãi là 450 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp.

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

B

B

C

A

A

II. Tự luận

Câu 1: 

a) Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch

Nên \(a = x.y\)

Với x = 10, y = -12

Thì \(a = 10.( - 12) =  - 120\)

b) Biểu diễn y theo x: \(y = \frac{{ - 120}}{x}\)

..........

---(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)--- 

Đề 4

I. Trắc nghiệm

Câu 1. \({{\left( -3 \right)}^{4}}\) có giá trị là:

A. -81                         

B. 12                          

C. 81                          

D. -12                         

Câu 2. Cách viết nào sau đây là đúng:

A. \(\left| -0,25 \right|=-0,25\) 

B. \(-\left| -0,25 \right| =-(-0,25)\) 

C. \(-\left| -0,25 \right|=-(-0,25)\)               

D. \(\left| -0,25 \right|\) = 0,25

Câu 3. Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một góc so le trong bằng nhau thì:

A. a//b                        

B. a cắt b                    

C. a\(\bot \)b               

D. a trùng với b

Câu 4. Điểm thuộc đồ thị hàm số y = -2x là:

A. (-1; -2)                   

B. (\(\frac{1}{2}\);-4)            

C. (0;2)                       

D. (-1;2)

Câu 5. Cho biết x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận, biết khi x = 5 thì y = 15. Hệ số tỉ lệ của y đối với x là:

A. \(\frac{1}{3}\)                           

B. 3                            

C. 75                          

D. 10

II. Tự luận

Câu 1: Một tam giác có chu vi bằng 36cm, ba cạnh của nó tỉ lệ thuận với 3; 4; 5. Tính độ dài ba cạnh của tam giác đó.

Câu 2:

Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = AC. Gọi K là trung điểm của cạnh BC.

a) Chứng minh \(\Delta AKB=\Delta AKC\) và AK\(\bot \)BC.

b) Từ C kẻ đường vuông góc với BC, nó cắt AB tại E. Chứng minh EC//AK.

c) Chứng minh CE = CB.

Câu 3:.Cho \(\frac{1}{c}=\frac{1}{2}\left( \frac{1}{a}+\frac{1}{b} \right)\) ( với \(a,b,c\ne 0;b\ne c\)) chứng minh rằng \(\frac{a}{b}=\frac{a-c}{c-b}\)

..........

---(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)--- 

Trên đây là một phần nội dung tài liệu Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Toán 7 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS Nguyễn Hiền. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

​Chúc các em học tập tốt !

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON