AMBIENT

Bài toán thủy phân este đặc biệt có đáp án

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Bài toán thủy phân este đặc biệt có đáp án năm học 2018 - 2019. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em tự luyện tập với các câu bài tập đa dạng, ôn tập lại các kiến thức cần nắm một cách hiệu quả của chương trình lớp 12 đã học. Mời các em cùng tham khảo.

BÀI TOÁN THỦY PHÂN ESTE ĐẶC BIỆT

 

Câu 1. Một este vòng X được tạo từ ancol nhị chức và axit hai chức. Lấy 13,0 gam X cho phản ứng với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 14,8 gam muối và 6,20 gam ancol. X có tên gọi là

A. etylenglicol oxalat.

B. etylenglicol ađipat.

C. etylenglicol succinat (axit succinic còn gọi là axit butanđioic).

D. etylenglicol malonat (axit malonic còn gọi là axit propanđioic).

Câu 2. (NC) Cho 3,92 gam một este đơn chức X tác dụng vừa đủ với 100ml KOH 0,4M thu được 6,16 gam muối Y. Axit hóa Y thu được chất Z. Z có công thức phân tử là

A. C5H6O2

B. C5H8O3

C. C6H12O2

D. C6H12O3

Câu 3. Một este E mạch hở có công thức phân tử C5H8O2. Đun nóng E với dung dịch NaOH thu được hai sản phẩm hữu cơ X, Y; trong đó Y làm mất màu dung dịch nước Br2. Có các kết luận sau về X, Y:

(1) X là muối, Y là anđehit.

(2) X là muối, Y là ancol không no.

(3) X là muối, Y là xeton.

(4) X là ancol, Y là muối của axit không no.

Số kết luận đúng là:

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 4. X và Y là hai hợp chất hữu cơ đồng phân của nhau cùng có công thức phân tử C5H6O4Cl2. Thủy phân hoàn toàn X trong NaOH dư thu được hỗn hợp các sản phẩm trong đó có 3 muối và 1 ancol. Thủy phân hoàn toàn Y trong KOH dư thu được hỗn hợp các sản phẩm trong đó có 2 muối và 1 anđehit. X và Y lần lượt có công thức cấu tạo là

A. HCOOCH2COOCH2CHCl2 và CH3COOCH2COOCHCl2

B. CH3COOCCl2COOCH3 và ClCH2COOCH2COOCH2Cl

C. HCOOCH2COOCCl2CH3 và CH3COOCH2COOCHCl2

D. CH3COOCH2COOCHCl2 và ClCH2COOCHClCOOCH3

Câu 5. Thuỷ phân este X đơn chức, no chỉ thu được một chất hữu cơ Y chứa Na. Cô cạn dung dịch, sau đó thêm vôi tôi xút vào rồi nung ở điều kiện nhiệt độ cao được một ancol Z và một muối vô cơ T. Đốt cháy hoàn toàn ancol Z được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ số mol là 2 : 3. Số công thức cấu tạo thỏa mãn X là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 6. Hỗn hợp H gồm X, Y (MX < MY) là 2 este đơn chức có chung gốc axit. Đun nóng m gam H với 400 ml dung dịch KOH 1M dư thu được dung dịch D và (m – 12,6) gam hỗn hợp hơi gồm 2 anđehit no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi so với H2 là 26,2. Cô cạn dung dịch D thu được (m + 6,68) gam chất rắn khan. % khối lượng của X trong H là

A. 54,66%.

B. 45,55%.

C. 36,44%.

D. 30,37%.

Câu 7. Hợp chất hữu cơ X đơn chức chứa các nguyên tố (C, H, O) và không có khả năng tráng bạc. X tác dụng vừa đủ với 96 gam dung dịch KOH 11,66%. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 23 gam chất rắn Y và 86,6 gam nước. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được sản phẩm gồm 15,68 lít CO2 (đktc); 7,2 gam nước và một lượng K2CO3. CTCT của X là

A. CH3-COO-C6H5.

B. HCOO-C6H4-CH3.

C. CH3-C6H4-COOH.

D. HCOO-C6H5.

Câu 8. Cho 3,44 gam este đơn chức X tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 1M thu được 5,04 gam muối Y. Cho Y tác dụng với axit HCl thu được chất hữu cơ Z. Công thức phân tử của Z là

A. C4H6O2

B. C5H8O2

C. C4H8O3

D. C5H10O3

Câu 9. Cho 34 gam hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức và đều thuộc loại hợp chất thơm (tỉ khối hơi của X đối với O2 luôn bằng 4,25 với mọi tỉ lệ số mol giữa 2 este) tác dụng vừa đủ với 175 ml dung dịch NaOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm 2 muối khan. Thành phần phần trăm về khối lượng của 2 muối trong Y là

A. 55,43% và 44,57%.

B. 56,67% và 43,33%.

C. 46,58% và 53,42%.

D. 35,6% và 64,4%.

Câu 10. Tỉ khối hơi của este X, mạch hở (chứa C, H, O) đối với hỗn hợp khí (CO, C2H4) có giá trị trong khoảng (2,5 ; 2,6). Cho 10,8 gam este X tác dụng với dung dịch NaOH dư (hiệu suất bằng 80%) thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được khối lượng bạc là

A. 51,84 gam.

B. 32,4 gam.

C. 58,32 gam.

D. 25,92 gam.

Câu 11. Một hỗn hợp X gồm 2 este Y và Z có cùng công thức phân tử C8H8O2 và đều chứa vòng benzen. Xà phòng hoá hết 0,2 mol X cần 0,3 mol NaOH thu được dung dịch T. Biết rằng trong T chứa 3 muối và T không có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Cô cạn T thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 39,2 gam.

B. 35,6 gam.

C. 21,1 gam.

D. 34,2 gam.

Câu 12. Xà phòng hóa 1 este X đơn chức, no mạch cacbon không phân nhánh bằng một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được dung dịch Y chỉ chứa một sản phẩm duy nhất. Cô cạn dung dịch Y thu được chất rắn Z. Nung Z với vôi tôi xút được ancol T. Đốt cháy T được VCO2 : VH2O = 3 : 4. Biết Z tác dụng CuO, to thu được sản phẩm tham gia phản tráng gương. CTCT của X là

A. 

B. HCOOCH2CH3

C. 

D. 

Câu 13. Một este X (MX < 200). Lấy 1,22 gam X phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch KOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi (chỉ có nước) và phần rắn là 2,16 gam muối Y. Đốt cháy hoàn toàn lượng Y thu được 2,64 gam CO2, 0,54 gam H2O, a gam K2CO3. Giá trị của a và tên gọi của X là

A. 1,38 và phenyl fomat.

B. 2,76 và phenyl axetat.

C. 2,4 và phenyl fomat.

D. 1,38 và phenyl axetat.

Câu 14. Xà phòng hóa hoàn toàn 0,15 mol este đơn chức E cần vừa đủ 150 ml dung dịch NaOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 31,8 gam rắn khan. E có công thức phân tử là

A. C7H6O2

B. C8H8O2

C. C9H10O2

D. C10H10O2

Câu 15. Đốt cháy hoàn toàn 18 gam một este X đơn chức thu được 20,16 lít CO2 (đktc) và 12,96 gam nước. Mặt khác nếu cho 21 gam X tác dụng với 200ml dung dịch KOH 1,2M sau đó cô cạn dung dịch thu được 34,44 gam chất rắn khan. Công thức phân của axit tạo ra X là

A. C5H6O3.

B. C5H8O3.

C. C5H10O3.

D. C5H10O2.

Câu 16. X là một este đơn chức. Thủy phân 0,01 mol X với 300ml NaOH 0,1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được phần hơi (chỉ có nước) và 2,38 gam chất rắn khan. Số CTCT có thể có của X là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 17. Số đồng phân ứng với công thức phân tử C9H8O2 (đều là dẫn xuất của benzen) tác dụng với NaOH dư cho 2 muối và tác dụng với nước Br2 theo tỉ lệ 1 : 1 là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 18. Hợp chất este X (không chứa nhóm chức khác) có công thức phân tử C5H8Ox, cho 0,1 mol X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch Y, cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Số đồng phân cấu tạo của X là

A. 7

B. 9

C. 6

D. 8

Câu 19. Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một chất hữu cơ Y và một muối của axit hữu cơ. Chất Y không tác dụng với Na và không có khả năng làm mất màu dung dịch brom. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo phù hợp với X ?

A. 4

B. 2

C. 5

D. 3

Câu 20. Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các tính chất trên là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 21. Xà phòng hoá este X đơn chức, no chỉ thu được một chất hữu cơ Y chứa Na. Cô cạn, sau đó thêm NaOH/CaO rồi nung nóng thu được một ancol Z và một muối vô cơ. Đốt cháy hoàn toàn ancol này thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ về thể tích là 2 : 3. Công thức phân tử của este X là

A. C4H6O2

B. C3H6O2

C. C2H4O2

D. C3H4O2

Câu 22. Đốt cháy 1,7 gam este X cần 2,52 lít oxi (đktc), chỉ sinh ra CO2 và H2O với tỉ lệ số mol nCO2 : nH2O = 2 : 1. Đun nóng 0,01 mol X với dung dịch NaOH thấy 0,02 mol NaOH tham gia phản ứng. X không có chức ete, không phản ứng với Na trong điều kiện bình thường và không khử được AgNO3 trong amoniac ngay cả khi đun nóng. Biết MX < 140 đvC. Công thức cấu tạo của X là

A. HCOOC6H5

B. CH3COOC6H5

C. C2H5COOC6H5

D. C2H3COOC6H5

Câu 23. Cho 27,6 gam hợp chất thơm X có CT C7H6O3 tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 1M được dung dịch Y. Trung hòa Y cần 100 ml dung dịch H2SO4 1M được dung dịch Z. Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch Z là

A. 31,1 gam

B. 56,9 gam

C. 58,6 gam

D. 62,2 gam

Câu 24. Một mol chất  phản ứng được với dung dịch chứa tối đa bao nhiêu mol NaOH?

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Câu 25. Cho 4,48 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỷ lệ mol là 1:1) tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 0,1 M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì khối lượng chất rắn thu được là

A. 5,6 gam.

B. 3,28 gam.

C. 6,4 gam.

D. 4,88 gam.

 

----(Để xem nội dung đáp án chi tiết của tài liệu thủy phân các este đặc biệt vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)----

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bài toán thủy phân este đặc biệt có đáp án năm học 2018 - 2019 . Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh  ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

YOMEDIA