RANDOM

63 Câu trắc nghiệm có đáp án ôn tập lý thuyết chương Cacbohidrat

Tải về

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh lớp 12 tham khảo tài liệu 63 Câu trắc nghiệm ôn tập lý thuyết chương Cacbohidrat. Đề thi gồm 63 câu hỏi trắc nghiệm có hướng dẫn giải chi tiết,. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh lớp 12 đạt thành tích cao trong kì thi tuyển đồng thời có thể nâng cao kiến thức của mình. Chúc các em luôn học tập thật tốt!

63 CÂU TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN ÔN TẬP LÝ THUYẾT CHƯƠNG CACBOHIDRAT

 

Câu 1: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng?

A.Tất cả các chất có công thức Cn(H2O)m  đều là cacbohidrat.

B. Tất cả các cacbohidrat đều có công thức chung   là Cn(H2O) m

C. Đa số các cacbohidrat có công thức chung là Cn(H2O) m

D. Phân tử các cacbohidrat đều có ít nhất 6 nguyên tử cacbon.

Câu 2: Glucozo không thuộc loại :

A. hợp chất tạp chức.             B. cacbohidrat.            C. monosaccarit.                     D.đisaccarit.

Câu 3: Chất không có khả năng phản ứng với dung dịch AgNO­3/NH3 ( đun nóng) giải phóng Ag là:

A. axit axetic.                         B. axit fomic.              C. glucozo.                              D. fomandehit.

Câu 4: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?

A.cho glucozo và fructozo vào dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) xảy ra phản ứng tráng bạc.

B.Glucozo và fructozo có thể tác dụng với hidro sinh ra cùng một sản phẩm.

C. Glucozo và fructozo có thể tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra cùng một loại phức đồng.

D.Glucozo và fructozo có công thức phân tử giống nhau.

Câu 5: Để chứng minh trong phân tử glucoz có nhiều nhóm hydroxyl, người ta cho dung dịch glucozo phản ứng với:

A Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.                   B. Cu(OH)2 ờ nhiệt độ thường.

C. natri hidroxit.                                                 D. AgNO3 trong dd NH3 nung nóng.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Dung dịch glucozo tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng cho kết tủa Cu2O

B. Dung dịch AgNO3 trong NH3 oxi hóa glucozo thành amoni gluconat và tạo ra bạc kim loại.

C.Dẫn khí hidro vào dd glucozo nung nóng có Ni xúc tác sinh ra sobitol.

D.Dung dịch glucozo phản ứngvới Cu(OH)2 trong môi trường kiềm ở nhiệt độ cao tạo ra phức đồng glucozo [Cu(C6H11O6)2].

Câu 7: Đun nóng dung dịch chứa 27g glucozo với dd AgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu được tối đa là:

A. 21,6g.                                 B. 10,8g.                                 C. 32,4g                                 D. 16,2g.

Câu 8: Cho m gam glucozo lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75%. Toàn bộ khí CO2 sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (lấy dư), tạo ra 80g kết tủa. Giá trị của m là?

A. 72.                                     B. 54.                                     C. 108.                                                D. 96.

Câu 9: cho biết chất nào sau đây thuộc hợp chất monosaccarit?

A. mantozo.                            B. glucozo.                              C. saccarozo.                           D. tinh bột.

Câu 10: Người ta có thể dùng thuốc thử nào sau đây để xác định các nhóm chức trong phân tử glucozo?

A. dd AgNO3/NH3.                B. Cu(OH)2                             C. quỳ tím                               D. kim loại Na.

Câu 11: Từ glucozo, điều chế cao su buna theo sơ đồ sau đây: glucozo → rượu etylic →butadien1,3→caosubuna. Hiệu suất của quá trình điều chế là 75%, muốn thu được 32,4kg cao su thì khối lượng glucoz cần dùng là :

A. 144kg                                 B. 108kg.                                C. 81kg.                                  D. 96kg.

Câu 12: Hãy tìm một thuốc thử để nhận biết được tất cà các chất riêng biệt sau: glucoz, glixerol, etanol, etanal.

A. Na.                                    B. nước brom.                         C. Cu(OH)2/OH–                    D. [Ag(NH3)2]OH.

Câu 13: Cho 50ml dd glucoz chưa rõ nồng độ, tác dụng với một lượng dư dd AgNO3/ NH3 thu được 2,16g kết tủa bạc. Nồng độ mol của dd đã dùng là:

A. 0,2M                                   B. 0,1M                                   C. 0,01M.                                D. 0,02M

Câu 14: Cho 2,5kg glucoz chứa 20% tạp chất lên men thành rượu. Tính thể tích rượu 40o thu được, biết rượu nguyên chất có khối lượng riêng 0,8g/ml và trong quá trình chế biến, rượu bị hao hụt mất 10%.

A. 3194,4ml.                           B. 2785,0ml.                           C. 2875,0ml.                           D. 2300,0ml.

Câu 15: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Glucoz vzà fructozo là đồng phân cấu tạo của nhau .

B. Có thể phân biệt glucozo và fructozo bằng phản ứng tráng bạc.

C. Trong dung dịch, glucozo tồn tại ở dạng mạch vòng ưu tiên hơn dạng mạch hở.

D. Metyl - glucozit không thể chuyể sang dạng mạch hở.

Câu 16: Saccarozo và fructozo đều thuộc loại :

A. monosaccarit.                     B. đisaccarit.                           C. polisaccarit.                        D. cacbohidrat.

Câu 17: Glucozo và mantozo đều không thuộc loại:

A. monosaccarit.                     B. disaccarit.                          C. polisaccarit.                        D. cacbohidrat.

Câu 18: Loại thực phẩm không chứa nhiều saccaroz là :

A. đường phèn.                       B. mật mía.                             C. mật ong.                            D. đường kính.

Câu 19: Chất không tan trong nước lạnh là :

A. glucozo.                              B. tinh bột.                             C. saccarozo.                           D. fructozo.

Câu 20 : Cho chất X vào dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng, không thấy xảy ra phản ứng tráng gương. Chất X có thể là chất nào trong các chất dưới đây ?

A. glucozo.                             B. fructozo.                             C. Axetandehit.                      D. Saccarozo

 

---(Để xem nội dung chi tiết từ câu 21 đến câu 50 vui lòng xem tại online hoặc tải về máy)---

 

Câu 50   Xenlulozơ không phản ứng với tác nhân nào dưới đây?

A. HNO3 đặc + H2SO4 đặc, to.         

B. Cu(OH)2 + NH3.               

C. H2 / Ni.                 

D. CS2 + NaOH.

Câu 51. Từ xenlulozơ sản xuất xenlulozơ trinitrat, quá trình sản xuất bị hao hụt 12%. Từ 1,62 tấn xenlulozơ thì lượng xenlulozơ trinitrat thu được là

A. 2,975 tấn.                        B. 3,613 tấn.               C. 2,546 tấn.               D. 2,613 tấn.

Câu 52. Điểm giống nhau về cấu tạo giữa tinh bột và xenlulozơ là

A. được tạo nên từ nhiều gốc fructozơ.                       B. được tạo nên từ nhiều gốc glucozơ.

C. được tạo nên từ nhiều phân tử glucozơ.                D. được tạo nên từ nhiều phân tử saccarozơ.

Câu 53. Thuốc thử để phân biệt các dung dịch riêng biệt saccarozơ, mantozơ,  etanol và anđehit fomic là

A. AgNO3 / NH3.             B. Cu(OH)2 / OH-.          C. H2 / Ni.                      D. vôi sữa.

Câu 54.Một cacbohiđrat X có phân tử khối 342, X không có tính khử.   Cho 8,55 g X tác dụng với dung dịch axit clohiđric rồi cho sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO3 trong amoniac, đun nhẹ thu được 10,8 g Ag. X là

A. mantozơ.                   B. saccarozơ.                  C. glucozơ.                  D. fructozơ.

Câu 55. Cho chuỗi biến đổi sau: Khí cacbonic → tinh bột → glucozơ → ancol etylic     

(1), (2), (3) lần lượt là các phản ứng

A. quang hợp, lên men, thuỷ phân.         B. quang hợp, thuỷ phân, lên men.

C. thuỷ phân, quang hợp, lên men.        D. lên men, quang hợp, lên men.

Câu 56. Cho các chất: sợi bông (1), cao su buna (2), protein (3), tinh bột (4). Các chất thuộc loại polime thiên nhiên là     

A. (1), (2), (3)  .             B. (1), (3), (4).                C.(2), (3), (4).                     D.(1),(2),(3),(4).

Câu 57. Trong các phát biểu sau về gluxit:

(1). Khác với glucozơ( chứa nhóm anđehit), fructozơ(chứa nhóm xeton) không cho phản ứng tráng bạc.

(2). Phân tử saccarozơ gồm gốc α-glucozơ liên kết với gốc β-fructozơ nên cũng cho phản ứng tráng bạc như glucozơ.

(3). Tinh bột chứa nhiều nhóm -OH nên tan nhiều trong nước.

Phát biểu không đúng là

A.(1)                             B.(1), (2)                         C.(2), (3)                               D. (1), (2),(3)

Câu 58. Cho các chất được đánh số thứ tự như sau:

(1) H2/Ni, to                 

(2) Cu(OH)2               

(3) [Ag(NH3)2]OH                 

(4) CH3COOH (H2SO4 đặc)

Saccarozơ có thể tác dụng được với chất thuộc số thứ tự

A. (1), (2).                   B. (2), (4).                   C. (2), (3).                   D. (1), (4).

Câu 59. Trong phân tử amilozơ

A. các gốc α-glucozơ nối với nhau bởi liên kết α-1,2-glicozit tạo thành chuỗi dài không phân nhánh.

B. các gốc α-glucozơ nối với nhau bởi liên kết α-1,4-glicozit tạo thành chuỗi dài không phân nhánh.

C. các gốc β-glucozơ nối với nhau bởi liên kết β-1,2-glicozit tạo thành chuỗi dài không phân nhánh.

D.các gốc β-glucozơ nối với nhau bởi liên kết β-1,4-glicozit tạo thành chuỗi dài không phân nhánh.

Câu 60. Đốt cháy hoàn toàn 0,171 gam một cacbohiđrat X thu được 0,264 gam CO2 và 0, 099 gam H2O. Biết Mx = 342 đvC và X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. X là

A. glucozơ.                 B. mantozơ.                C. saccarozơ    .           D. fructozơ.

Câu 61. Phát biểu đúng về cacbohiđrat là:

A. Phân tử saccarozơ còn nhóm OH hemiaxetal nên có khả năng mở vòng.

B. Phân tử mantozơ không còn nhóm OH hemiaxetal nên  không có khả năng mở vòng.

C. Phân tử amilozơ không phân nhánh, do các mắt xích α-glucozơ nối với nhau bằng  liên kết α-1,4-glicozit.

D. Tinh bột và xenlulozơ có thể hiện tính khử vì phân tử còn nhóm OH hemiaxetal .

Câu 62. Thuỷ phân hoàn toàn 1kg mantozơ được

A. 1kg glucozơ.           B. 1,0526kg glucozơ             

C. 2kg glucozơ.           D. 1kg glucozơ và 1 kg fructozơ.

Câu 63.  Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử, nhưng khi đun nóng với dung dịch H2SO4 lại có thể cho phản ứng tráng bạc do :  

A. tạo thành anđehit sau phản ứng.        

B. saccarozơ có bị phân huỷ thành glucozơ.

C.saccarozơ cho được phản ứng tráng gương trong môi trường axit.

D.saccarozơ đã cho phản ứng thủy phân tạo ra một phân tử glucozơ và một fructozơ.

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung 63 Câu trắc nghiệm có đáp án ôn tập lý thuyết chương Cacbohidrat;. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em trong học sinh 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

>>> Các em có thể tham khảo thêm một số đề thi khác tại đây :

 

YOMEDIA