AMBIENT

50 Bài tập trắc nghiệm có đáp án Chương Cacbohidrat

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em 50 Bài tập trắc nghiệm có đáp án Chương Cacbohidrat. Tài liệu được biên soạn với nội dung chi tiết, cụ thể, có lời giải chi tiết rõ ràng. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích phục vụ việc học tập của các em học sinh!

50 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN CHƯƠNG CACBOHIĐRAT

 

Câu 1. Gluxit (cacbohiđrat) là những hợp chất hữu cơ  tạp chức có công thức chung là

A. Cn(H2O)m                       B.CnH2O            C.CxHyOz                   D. R(OH)x(CHO)y

Câu 2. Glucozơ là một hợp chất:

A. Đa chức                          B. Monosaccarit              C. Đisaccarit                   D. đơn chức

Câu 3. Saccarozơ và mantozơ là:

A. Monosaccarit                  B. Gốc glucozơ               C. Đồng phân                  D. Polisaccarit

Câu 4. Tinh bột và xenlulozơ là

A. monosaccarit                  B. Đisaccarit                    C. Đồng phân                  D. Polisaccarit

Câu 5. Glucozơ và fructozơ là:

A. Disaccarit                        B. Đồng đẳng                  C. Andehit và xeton         D. Đồng phân

Câu 6. Để chứng minh glucozơ có nhóm chức anđêhit, có thể dùng một trong ba phản ứng hóa học. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không chứng minh được nhóm chức anđehit của glucozơ?

A. Oxi hoá glucozơ bằng AgNO3/NH3

B. Oxi hoà glucozơ bằng Cu(OH)2 đun nóng

C. Lên men glucozơ bằng xúc tác enzim

D. Khử glucozơ bằng H2/Ni, t0

Câu 7. Glucozơ và fructozơ

A. đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2

B. đều có nhóm chức CHO trong phân tử

C. là hai dạng thù hình của cùng một chất

D. đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở

Câu 8. Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ là hợp chất tạp chức.

A. Phản ứng tráng gương và phản ứng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam ở nhiệt độ phòng.

B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu

C. Phản ứng tạo phức với Cu(OH)2 và phản ứng lên mên rượu

D. Phản ứng lên men rượu và phản ứng thủy phân

Câu 9. Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ có nhiều nhóm hiđrôxyl.

A. phản ứng cho dung dịch màu xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH)2.

B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu

C. Phản ứng tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 khi đun nóng và phản ứng lên mên rượu

D. Phản ứng lên men rượu và phản ứng thủy phân

Câu 10. Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ có chứa 5 nhóm hiđrôxyl trong phân tử:

A. Phản ứng cho dung dịch màu xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH)2.

B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu

C. Phản ứng tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 khi đun nóng và phản ứng lên mên rượu

D. Phản ứng với anhidrit axit tạo este 5 chức

Câu 11. Phát biểu không đúng

A. Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)2

B. Thủy phân ( xúc tác H+,t0) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một loại monosaccarit.

C. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ( xúc tác H2-,t0) có thể tham gia phản ứng tráng gương.

D. Dung dịch mantozo tác dụng với Cu(OH)2, khi đun nóng cho kết tủa Cu2O

Câu 12. Glucozo tác dụng được với

A. H2 (Ni,t0); Cu(OH)2 ; AgNO3 /NH3; H2O (H+, t0)

B. AgNO3 /NH3; Cu(OH)2; H2 (Ni,t0); CH3COOH (H2SO4 đặc, t0)

C. H2 (Ni,t0); AgNO3 /NH3; NaOH; Cu(OH)2

D. H2 (Ni,t0); AgNO3 /NH3; Na2CO3; Cu(OH)2

Câu 13. Nhận định sai

A. Phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương.

B. Phân biệt tinh bột và xenlulozơ bằng I2

C. Phân biệt saccarozơ và glixerol bằng Cu(OH)2

D. Phân biệt mantozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương

Câu 14. Ba ống nghiệm mất nhãn, chứa riêng ba dung dịch: glucozơ, hồ tinh bột, glixerol. Để phân biệt 3 dung dịch, người ta dùng thuốc thử

A. Dung dịch iot                                                                         B. Dung dịch axit

C. Dung dịch iot và phản ứng tráng bạc                                    D. Phản ứng với Na

Câu 15. Nhận biết glucozơ, glixerol, anđehit axetic, lòng trắng trứng và ancol etylic có thể chỉ dùng một thuốc thử là:

A. HNO3                     B. Cu(OH)2/OH-,to                   C. AgNO3/NH3                D. dd Br2

Câu 16. Thuốc thử duy nhất để phân biệt các dung dịch: glucozơ, ancol etylic, anđehit fomic (HCH=O), glixerol là:
A. AgNO3/NH3          B. Cu(OH)2/OH-,to                    C. Na                                D.H2

Câu 17. Những phản ứng nào sau đây có thể chuyển glucozơ, fructozơ thành những sản phẩm giống nhau?

A. Phản ứng với Cu(OH)2  .                                       B. Phản ứng với Ag2O/ ddNH3

C. Phản ứng với H2/Ni, nhiệt độ.                               D. Phản ứng với Na.

Câu 18. Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi H2O có tỉ lệ mol là 1:1. Chất này có thể lên men rượu. Chất đó là

A. axit axetic              B. Glucozơ                                C. Saccarozơ                     D. Fructozơ

Câu 19. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột→ X→ Y→ axit axetic. X và Y lần lượt là:

A. ancol etylic, andehit axetic.                                 B. mantozo, glucozơ.    

C. glucozơ, etyl axetat.                                            D. glucozo, ancol etylic

Câu 20. Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là

A. CH3CH2OH và CH2=CH2.                                    B. CH3CHO và CH3CH2OH.

C. CH3CH2OH và CH3CHO.                                     D. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.

Câu 21. Các chất: glucozơ (C6H12O6), fomanđehit (HCH=O), axetanđehit (CH3CHO),

metyl fomiat(H-COOCH3), phân tử đều có nhóm –CHO nhưng trong thực tế để tráng gương người ta chỉ dùng:

A. CH3CHO                   B. HCOOCH3                          C. C6H12O6                   D. HCHO

Câu 22. Tinh bột, saccarozơ và mantozơ được phân biệt bằng:

A. Cu(OH)2/OH-,t0                B. AgNO3 /NH3                                  C. Dung dịch I2            D. Na  

Câu 23. Cho 3 dung dịch: glucozơ, axit axetic, glixerol. Để phân biệt 3 dung dịch trên chỉ cần dùng 2 hóa chất là:

A. Qùy tím và Na                                                       C. Dung dịch NaHCO3 và dung dịch AgNO3

B. Dung dịch Na2CO3 và Na                                      D. AgNO3/dd NH3 và Qùy tím

Câu 24. Hai ống nghiệm mất nhãn, chứa riêng hai dung dịch: saccarozơ và glixerol. Để phân biệt 2 dung dịch, người ta phải thực hiện các bước sau:

A. Thủy phân trong dung dịch axit vơ cơ loãng.

B. Cho tác dụng với Cu(OH)2 hoặc thực hiện phản ứng tráng gương

C. Đun với dd axit vô cơ loãng, trung hòa bằng dung dịch kiềm, thực hiện phản ứng tráng gương

D. Cho tác dụng với H2O rồi đem tráng gương

Câu 25. Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng không khói← X→ Y→ Sobitol. X , Y lần lượt là

A. xenlulozơ, glucozơ                                                 B. tinh bột, etanol

C. mantozơ, etanol                                                     D. saccarozơ, etanol

...

Trên đây là phần trích dẫn 50 Bài tập trắc nghiệm có đáp án Chương Cacbohidrat, để xem toàn bộ nội dung chi tiết, mời các bạn cùng quý thầy cô vui lòng đăng nhập để tải về máy. 

Chúc các em đạt điểm số thật cao trong kì thi sắp đến!

 

YOMEDIA