YOMEDIA

5 Dạng toán thường gặp liên quan đến este

Tải về

HOC247 xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em học sinh Dạng toán thường gặp liên quan đến este môn Hóa học 12 năm 2018 - 2019 dưới đây. Tài liệu gồm 5 dạng toán cơ bản, thường gặp sẽ giúp các em học sinh củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng làm bài, giúp các em đạt điểm số thật cao trong các kì thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo!

5 DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP LIÊN QUAN ĐỂN ESTE

 

Dạng 1. Xác định CT của este dựa vào tỷ lệ nguyên tố và thể tích hơi.

Câu 1: Một este A được tạo thành bởi một axit đơn chức no và một ancol đơn chức no, có dA/CO2 bằng 2. CTPT của A là:      

A. C3H4O2                   B. C4H6O2                   C. C4H8O2                   D. C5H10O2

Câu 2: Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi là 2,3125. Công thức của A là:

A. CH3COOCH3.        B. C2H5COOCH3        C. CH3COOC2H5.        D. C2H5COOC2H5.

Câu 3: Thuỷ phân este X có CTPT C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất  hữu cơ Y và Z trong đó Y có tỉ khối hơi so với H2 là 16. X có công thức là

A. HCOOC3H7           B. CH3COOC2H5        C. HCOOC3H5             D. C2H5COOCH3

Câu 4: Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 3,7 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 1,4 gam N2 (đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là:

A. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2.          B. HCOOC2H5 và CH3COOCH3.

C. C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3.          D. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5

Câu 5. Este X no, đơn chức, mạch hở có phần trăm khối lượng cacbon xấp xỉ bằng 54,54%. Công thức phân tử của X là

A. C2H4O2..                 B. C3H6O2.                                 C. CH2O2.                   D. C4H8O2.

Câu  6.  Hợp chất hữu cơ X gồm C, H, O trong đó có 49,58% C; 6,44% H về khối lượng. X ứng với công thức đơn giản nào cho dưới đây.

A. C2H3O.                   B. C413H644O275.                      C. C5H7O3.                  D. C9H14O6.

Câu 7. Cho axit acrylic tác dụng với ancol đơn chức X, thu được este Y. Trong Y, oxi chiếm 32% về khối lượng. Công thức của Y là

A. C2H3COOCH3.      B. CH3COOC2H5.                  C. C2H5COOC2H3.     D. C2H3COOC2H5.

Dạng 2. Xác định công thức cấu tạo của este dựa vào phản ứng xà phòng hóa

Câu 1. Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức phản ứng vừa hết với 100ml dung dịch NaOH 1 M. Tên gọi của este đó là

A. etyl axetat.             B. metyl fomiat.         C. metyl axetat.                       D.propyl fominat.

Câu 2. Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được ancol etylic và 9,6 gam chất rắn. Công thức của X là

A. C2H3COOC2H5      B. C2H5COOOCH3    C. C2H5COOC2H5                  D. CH3COOC2H5

Câu 3. Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este đơn chức X với 100ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa đủ) thu được 5,98 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. etyl fomat               B. etyl axetat               C. etyl propionat                    D. propyl axetat

Câu 4. Cho 8,4g este đơn chức no E tác dụng hết với dung dịch NaOH ta thu được 9,52g muối natri. Vậy công thức cấu tạo của E có thể là

A.  HCOOC2H5          B. HCOOCH3             C. CH3COOC2H5                           D .CH3COOCH3

Câu 5. Este X có tỉ khối hới so với He bằng 21,5. Cho 17,2 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch chứa 16,4 gam muối. Công thức của X là

A. HCOOC3H5          B. CH3COOC2H5          C. C2H3COOCH3                   D. CH3COOC2H3

Câu 6: X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi so với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dd NaOH dư, thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A. HCOOCH2CH2CH3                                  B. HCOOCH(CH3)2     

C. C2H5COOCH3                                                        D. CH3COOC2H5

 

Câu 7:  Để xà phòng hóa 17,4 gam một este no đơn chức cần dùng 300ml dung dịch NaOH 0,5M thu được một chất hữu cơ có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của este là:

A. HCOOC5H11          B. HCOOC2H5           C. HCOOCH=CH-C3H7        D. CH3COOCH=CH2

Câu 8:  Xà phòng hóa 0,1 mol este X bằng lượng NaOH vừa đủ thu được 13,4 gam muối của một axit hữu cơ đa chức và 9,2 gam một ancol no, đơn chức mạch hở Z chiếm thể tích 4,48 lít (quy về đktc). CTPT của X là

A. CH2(COOCH3)2      B. CH3OOC-COOCH3           C. (COOC2H5)2           D. CH(COOC2H5)3

Câu 9: Cho 12,9 gam một este đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với 150ml dung dịch KOH 1M. Sau phản ứng thu được một sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của este là: 

A. HCOOCH=CH-CH3                                   B. CH3COOCH=CH-CH3

C. C2H5COOCH=CH2                                   D. CH3COOCH=CH2

Câu 10: Hợp chất hữu cơ no, đa chức X có công thức phân tử C7H12O4. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch NaOH 8% thu được chất hữu cơ Y và 17,8 gam hỗn hợp muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH3OOC–(CH2)2–COOC2H5.                   B. CH3COO–(CH2)2–COOC2H5.

C. CH3COO–(CH2)2–OOCC2H5.                   D. CH3OOC–CH2–COO–C3H7.

Dạng 3. Tính khối lượng sản phẩm hoặc este tham gia phản ứng

Câu 1. Để phản ứng vừa đủ với 0,15 mol CH3COOCH3 cần V lít dd NaOH 0,5M. Giá trị của V là

A. 0,2.                                     B. 0,1.                                     C. 0,5.                                     D. 0,3.

Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam etyl axetat thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 3,36.                       B. 8,96.                       C. 4,48.                       D. 13,44.

Câu 3. Thủy phân 0,1 mol este CH3COOC6H5  cần dùng vừa đủ x mol NaOH, x là

A. 0,1 mol                   B. 0,2 mol                   C. 0,3 mol                   D. 0,4 mol

Câu 4. Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là

A. 400 ml.                   B. 300 ml.                   C. 150 ml.                   D. 200 ml.

Câu 5: Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng. Khối lượng muối CH3COONa thu được là:         

A. 4,1 gam.                 B. 16,4 gam.                C. 8,2 gam.                  D. 12,3 gam.

Câu 6: Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 5,2.                         B. 3,4.                         C. 3,2.                         D. 4,8.

Câu 7: Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 10,2.                       B. 15,0.                       C. 12,3.                       D. 8,2.

Câu 8: Để xà phòng hoàn toàn 6,6g etyl axetat người ta dùng 120g dd NaOH 5%. Cô cạn dung dịch sau pứ thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 9,75g.                     B. 9,45g.                     C. 9,51g.                     D. 9,15g.

Câu 9. Cho hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COONH4 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 19,6.                       B. 9,8.                         C. 16,4.                       D. 8,2.

Câu 10. Thuỷ phân 4,4 gam etyl axetat bằng 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 2,90.                       B. 4,28.                       C. 4,10.                       D. 1,64.

Dạng 4. Hiệu suất phản ứng este hóa.

Câu 1: Cho 30g axit axetic tác dụng với 92g ancol etylic có mặt H2SO4 đặc. Khối lượng este thu được khi hiệu suất phản ứng 60% là:  

A. 26,4g                      B. 27,4g                      C. 28,4g                      D. 30,4g

Câu 2: Đun 12 gam axit axetic với 1 luợng dư ancol etylic (có H2SO4 đặc làm xúc tác). Đến khi phản ứng dừng lại thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là bao nhiêu?

A.70%                         B.75%                         C.62,5%                      D.50%

Câu 3: Đun nóng 24 gam axit axetic với lượng dư ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 26,4 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là

A. 75%                        B. 55%                        C. 60%                        D. 44%

Câu 4: Đun nóng axit axetic với rượu iso-amylic (CH3)2CH-CH2CH2OH có H2SO4 đặc xúc tác thu được iso-amyl axetat (dầu chuối). Lượng dầu chuối thu được từ 132,35 gam axit axetic đun nóng với 200 gam rượu iso-amylic là (Biết hiệu suất phản ứng đạt 68%)

A.  97,5 gam               B. 195,0 gam              C. 292,5 gam               D. 159,0 gam

Câu 5: Khi đun nóng 25,8 gam hỗn hợp rượu etylic và axit axetic có H2SO4 đặc làm xúc tác thu được 14,08 gam este. Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp ban đầu đó thu được 23,4 g nước. Tìm hiệu suất của phản ứng hoá este.

A. 80%                       B. 85%                         C. 75%                         D. 60%

Dạng 5. Đốt cháy este.

Câu 1:  Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp 2 este, cho sản phẩm phản ứng cháy qua bình đựng P2O5 dư, khối lượng bình tăng thêm 6,21 gam, sau đó cho qua tiếp dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 34,5 gam kết tủa. Các este trên thuộc loại

A. este no                                                        B. este không no, đơn chức   

C. este no, đơn chức                                       D. este không no, đa chức

Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol este X rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 40 g kết tủa. X có CTPT là:

A. HCOOC2H5           B. CH3COOCH3         C. HCOOCH3             D. C2H5COOCH3

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một este X, thu được 10,08 lít khí CO2 (đktc) và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C3H6O2.                  B. C4H8O2.                  C. C5H10O2.                 D. C2H4O2.

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 7,5 gam este X ta thu được 11 gam CO2 và 4,5 gam H2O. Nếu X đơn chức thì X có công thức phân tử là:

A. C3H6O2                   B. C4H8O2                   C. C5H10O2                  D. C2H4O2

Câu 5: Hai Este X và Y đều đơn chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam hỗn hợp X và Y cần 8,96 lít oxi (đktc) thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ = 1 : 1 (đo ở cùng điều kiện). Công thức đơn giản của X và Y là: 
A. C2H4O                    B. C3H6O                    C. C4H8O                    D. C5H10O

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol este X thu được 0,3mol CO2 và 0,3 mol H2O. Nếu cho 0,1mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 8,2g muối. X là công thức cấu tạo nào sau đây:

A.CH3COOCH3         B. HCOOCH3             C. CH3COOC2H5                   D. HCOOC2H5

Câu 7: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên X là :

A. etyl propionat.        B. etyl axetat.              C. isopropyl axetat.                 D.metyl propionat.

 

Trên đây là phần trích dẫn 5 Dạng toán thường gặp liên quan đến este, để xem toàn bộ nội dung chi tiết, mời các bạn cùng quý thầy cô vui lòng đăng nhập để tải về máy. 

Ngoài ra các em có thể tham khảo một số tài liệu cùng chuyên mục tại đây:

Chúc các em đạt điểm số thật cao trong kì thi sắp đến!

 

 

YOMEDIA