RANDOM

30 bài tập trắc nghiệm về Hệ hai phương trình bậc nhất một ẩn Đại số 9 năm 2019

Tải về
VIDEO
 
 
YOMEDIA

30 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

ĐẠI SỐ 9 – NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Câu 1:Phương trình bậc nhất hai ẩn

A.Luôn luôn vô nghiệm

B.Luôn luôn có hai nghiệm

C.Luôn có một nghiệm.Điểm  (x;y) duy nhất thỏa mãn phương trình  này được gọi là nghiệm

D.Luôn luôn có vô số nghiệm .Điểm (x;y) thỏa mãn phương trình này được biểu diễn hình học bằng một đường thẳng

Đáp Án : D

Câu 2:Để (-1 ;2) là nghiệm của phương trình : 2x +y = m- 3 thì m bằng

 1. 0                           B.1                        C.2                           D.3

Đáp án :D

Câu 3 :Phương trình bậc nhất có hai nghiệm là (1;3) và (-2 ;0) có phương trình tổng quát là:

A.x – y =2                 B. x – y = -2           C. x +y =2          D.x+ y +2 =0

Đáp án: B

Câu 4 :Giả sử a,b,c là các số nguyên ;a và b có ước chung d còn c không chia hết cho d .Khi đó

A.Phương trình : ax + by = c không có nghiệm nguyên

B.Phương trình : ax + by = c  có một nghiệm nguyên

C.Phương trình : ax + by = c  có hai nghiệm nguyên

D.Phương trình : ax + by = c  có vô số nghiệm nguyên

Đáp án : A

Câu 5: Tập nghiệm của phương trình 2x-y=1 được biểu diễn bởi đường thẳng:

 1. y=2x+1                                                    C.  y=-2x+1
 2. y=2x-1                                                     D.  y=x+

Đáp án: B

Câu 6 :Tập nghiệm của phương trình 0x+2y=4 được biểu diễn bởi

 1. Đường thẳng đi qua điểm (2;0) và song song  với trục tung
 2. Đường thẳng đi qua điểm (0;-2) và song song  với trục hoành
 3. Đường thẳng đi qua điểm (0;2) và song song  với trục hoành
 4. Đường thẳng đi qua điểm (0;2) và song song  với trục tung

Đáp án: C

Câu 7: Hình vẽ sau là biểu diễn tập nghiệm của phương trình nào ?

 

 1. 0x-2y=2                                                 C.  3x-0y=-3
 2.  x+y=0                                                      D.  x-y=-1

Đáp án: A

Câu 8:

Cho phương trình bậc nhất hai ẩn 2x-3y= -1 có (-3;y) là nghiệm .Khi đó y=?

       A.                              B.                     C.                        D. 2

Đáp án: A

Câu 9: Không cần vẽ hình,hãy cho biết số nghiệm của hệ phương trình sau ?

                                                

A .Vô số nghiệmB.Vô nghiệmC.Nghiệm duy nhất

Đáp án: C

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)