YOMEDIA

20 Câu trắc nghiệm Este Lipit Hóa 12 Có video hướng dẫn giải

Tải về

20 câu hỏi trắc nghiệm Este - Lipit của Thầy Hồ Sĩ Thạnh ôn tập kiến thức về phản ứng thuận nghịch của este, danh pháp este, thủy phân este, điều chế este, đặc điểm và tính chất của lipit, đồng phân cấu tạo este...

 
 
YOMEDIA

20 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE – LIPIT

CÓ VIDEO HƯỚNG DẪN GIẢI

Để đạt hiệu quả tốt nhất, các em hãy thi thi online trước khi xem video hướng dẫn giải nhé!

Câu 1: Phản ứng hóa học nào sau đây là thuận nghịch:

A.Đun hỗn hợp gồm axit axetic và ancol etylic. 

B.CH3COOH tác dụng với C2H2.

C.Thủy phân phenyl axetat trong môi trường axit.

D.Thủy phân etyl axetat trong môi trường bazơ.

Câu 2: Cho các chất axitpropionic(X), axit axetic(Y), rượu n-propylic (Z)và  metylaxetat(T) . Dãy các chất xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là:

A.T, X, Y, Z

B.T, Z, Y, X 

C.Z, T, Y, X

D.Y, T, X, Z.

Câu 3: Tên gọi  nào sai:

A.metyl propionat : C2H5COOCH3

B.vinyl axetat : CH2=CH-COOCH3.

C.etyl axetat : CH3COOCH2CH3

D.phenyl fomat : HCOOC6H5.

Câu 4: Cho các este: vinyl axetat, vinyl benzoat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat, anlyl axetat, số este có thể điều chế trực tiếp bằng phản ứng của axit và ancol tương ứng (có H2SO4 đặc làm xúc tác) là

A.4.

B.3.

C.2.

D.5.

Câu 5: Cho các este:

C6H5OCOCH3 (1); CH3COOCH=CH2 (2);  CH2=CH-COOCH3 (3); CH3-CH=CH-OCOCH3 (4);  (CH3COO)2CH-CH3 (5)

Những este nào khi thủy phân không tạo ra ancol?

A.1 , 2 , 4 , 5

B.1 , 2 , 4

C.1 , 2 , 3

D.1 , 2 , 3 , 4 , 5

Câu 6: Chỉ ra phát biểu không đúng:

A.Để điều chế etyl axetat ta đun hồi lưu hỗn hợp etanol , axit axetic và H2SO4 đặc.

B.Để điều chế phenyl fomiat  ta cho axit fomic  tác dụng với ancol benzylic.

C.Để điều chế phenyl fomiat  ta cho anhidric fomic  tác dụng với phenol.

D.Điều chế vinyl axetat  bằng phản ứng cộng giữa axetylen và axit axetic với xúc tác, to thích hợp.

Câu 7: (TSĐH A - 2012 ) Cho các phát biểu sau:

(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là

A.3.

B.2.

C.4.

D.1.

Câu 8: Có các nhận định sau:

(1) Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch cacbon dài không phân nhánh.

(2) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit,…

(3) Chất béo chứa các gốc axit không no thường là các chất rắn ở nhiệt độ thường.

(4) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

(5) Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động, thực vật.

(6) Khi đun chất béo lỏng với hiđro có xúc tác Ni trong nồi hấp thì chúng chuyển thành chất béo rắn.

Các nhận định đúng là:

A.(1), (2), (5), (6).

B.(1), (2), (3).

C.(1), (2), (4), (5).

D. (3), (4), (5).

Câu 9: Cho các phát biểu sau:

(1) Thuỷ phân hoàn toàn este no, đơn chức mạch hở trong dung dịch kiềm thu được muối và ancol.

(2) Phản ứng este hoá giữa axit cacboxylic với ancol (xúc tác H2SO4 đặc) là phản ứng thuận nghịch.

(3) Trong phản ứng este hoá giữa axit axetic và etanol (xúc tác H2SO4 đặc), nguyên tử O của phân tử H2O có nguồn gốc từ axit.

(4) Đốt cháy hoàn toàn este no mạch hở luôn thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau.

(5) Các axit béo là các axit cacboxylic đơn chức và có số nguyên tử cacbon chẵn.

Số phát biểu đúng là:

A.3.

B.4. 

C.5.

D.2.

Câu 10: (TSĐH A - 2013 )  Phát biểu nào sau đây không đúng?

A.Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo.

B.Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước.

C.Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni.

D.Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch

Câu 11: Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na là:

A.3.

B.2.

C. 4.

D.1.

Câu 12: Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là 

A.3

B.1

C.2

D.4

Câu 13: Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là

A.CH2=CHCOOCH3.

B.HCOOC(CH3)=CH2.

C.HCOOCH=CHCH3.

D.CH3COOCH=CH2.

Câu 14: Este đơn chức X có tỉ khối so với O2 bằng 2,75 . Khi đun nóng X với dung dịch NaOH tạo ra muối có khối lượng lớn hơn lượng este đã phản ứng . Công thức cấu tạo thu gọn của este này là

A.C2H5COOCH3 

B.HCOOC3H7 

C.CH3COOC2H5

D.CH3COOCH3

Câu 15: Lấy m gam este đơn chức X tác dụng vừa đủ với NaOH thu được ancol Y và (m+x) gam muối. Công thức phân tử của ancol Y là:

A.CH4O

B.C2H6

C.C3H8

D.C3H6O

Câu 16: Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

A.CH2=CH-CH2-COO-CH3.

B.CH2=CH-COO-CH2-CH3.

C.CH3 -COO-CH=CH-CH3.

D.CH3-CH2-COO-CH=CH2.

Câu 17: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là

A.8,56 gam.

B.3,28 gam.

C.10,4 gam.

D.8,2 gam.

Câu 18: Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm các chất có cùng một loại nhóm chức với 600 ml dung dịch NaOH 1,15M, thu được dung dịch Y chứa muối của một axit cacboxylic đơn chức và 15,4 gam hơi Z gồm các ancol. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư, thu được 5,04 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y, nung nóng chất rắn thu được với CaO cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 7,2 gam một chất khí. Giá trị của m là

A.40,60

B.22,60

C.34,30

D.34,51

Câu 19: Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X và axit cacboxylic đơn chức Y, đều mạch hở và có cùng số nguyên tử C, tổng số mol của hai chất là 0,5 mol (số mol của Y lớn hơn số mol của X). Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì thu được 33,6 lít khí CO2 (đktc) và 25,2 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng M với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hoá (hiệu suất là 80%) thì số gam este thu được là

A.34,20

B.27,36 

C.22,80

D.18,24

Câu 20: Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100 đvC) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

A.CH2=CHCH2COOCH3.

B.CH3COOCH=CHCH3.

C.C2H5COOCH=CH2.

D.CH2=CHCOOC2H5.

 

ĐÁP ÁN 20 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE – LIPIT

1.A

2.B

3.B

4.B

5.A

6.B

7.A

8.A

9.A

10.A

11.C

12.A

13.D

14.A

15.A

16.D

17.B

18.A

19.D

20.C

 

Trên đây chỉ trích một phần nội dung của tài liệu 20 Câu trắc nghiệm Este Lipit Hóa 12 Có video hướng dẫn giải. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính.

Các em quan tâm có thể tham khảo: 20 Câu trắc nghiệm Cacbohidrat Hóa 12 Có video hướng dẫn giải

Hy vọng tài liệu này giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)