YOMEDIA

2 Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 10 năm 2020 - Trường THPT Phan Ngọc Hiển có đáp án

Tải về
 
ZUNIA12

HOC247 xin gửi đến các em nội dung 2 Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 10 năm 2020 - Trường THPT Phan Ngọc Hiển có đáp án giúp các em có thể ôn tập các kiến thức môn Sinh học 10 đã học chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

ADSENSE

SỞ GDĐT CÀ MAU

TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN: SINH HỌC 10

THỜI GIAN : 45 PHÚT

ĐỀ 001

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Câu 1: Có các cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống như sau:

(1) Cơ thể.    (2) tế bào           (3) quần thể                 (4) quần xã                  (5) hệ sinh thái

Các cấp độ tổ chức sống trên được sắp xếp theo đúng nguyên tắc thứ bậc là

A. 2 → 1 → 3 → 4 → 5                                            B. 1 → 2 → 3 → 4 → 5

C. 5 → 4 → 3 → 2 → 1                                            D. 2 → 3 → 4 → 5 → 1

Câu 2: Thế giới sinh vật được phân thành các nhóm theo trình tự là:

A. Loài → chi → họ →bộ→lớp→ngành → giới.

B. chi → họ → bộ→lớp→ngành → giới→ loài

C. Loài → chi → bộ → họ →lớp→ngành → giới.

D. Loài → chi →lớp → họ →bộ →ngành → giới.

Câu 3: Cho các ý sau:

(1) Cơ thể phân hóa thành mô, cơ quan, hệ cơ quan

(2) Đa bào, nhân thực, sống dị dưỡng và di động được

(3) Đẻ con và nuôi con bằng sữa

(4) Có hệ thần kinh và phản ứng nhanh trước kích thích của môi trường

Trong các ý trên có mấy ý là đặc điểm của giới động vật?

A. 1                                    B. 3                                  C. 2                                  D. 4

Câu 4: Bệnh nào sau đây liên quan đến sự thiếu nguyên tố vi lượng?

A. Bệnh bướu cổ                                                       B. Bệnh còi xương

C. Bệnh cận thị                                                          D. Bệnh tự kỉ

Câu 5: Đặc tính nào sau đây của phân tử nước quy định các đặc tính còn lại?

A. Tính liên kết                                                          B. Tính điều hòa nhiệt

C. Tính phân cực                                                       D. Tính cách li

Câu 6: Để bảo quản rau quả chúng ta không nên làm điều gì?

A. Giữ rau quả trong ngăn đá của tủ lạnh

B. Giữ rau quả trong ngăn mát của tủ lạnh

C. Sấy khô rau quả

D. Ngâm rau quả trong nước muối hoặc nước đường.

Câu 7: Cơ thể người không tiêu hóa được loại đường nào?

A. Lactozo                         B. Mantozo                     C. Xenlulozo                   D. Saccarozo

Câu 8: Loại đường nào sau đây không phải là đường 6 cacbon?

A. Glucozo                        B. Fructozo                     C. Galactozo                   D. Đêôxiribozo

Câu 9: Thành phần tham gia vào cấu trúc màng sinh chất của tế bào là

A. phôtpholipit và protein                                         B. glixerol và axit béo

C. steroit và axit béo                                                  D. axit béo và saccarozo

Câu 10: Tính đa dạng của phân tử protein được quy định bởi

A. Số lượng, thành phần, trình tự các axit amin trong phân tử protein

B. Nhóm amin của các axit amin trong phân tử protein

C. Số lượng liên kết peptit trong phân tử protein

D. Số chuỗi pôlipeptit trong phân tử protein

Câu 11: Cho các nhận định sau về axit nucleic. Nhận định nào đúng?

A. Axit nucleic được cấu tạo từ 4 loại nguyên tố hóa học: C, H, O, N

B. Axit nucleic được tách chiết từ tế bào chất của tế bào

C. Axit nucleic được cấu tạo theo nguyên tắc bán bảo tồn và nguyên tắc bổ sung

D. Có 2 loại axit nucleic: axit đêôxiribonucleic (ADN) và axit ribonucleic (ARN)

Câu 12: Yếu tố quan trọng nhất tạo nên tính đặc trưng của phân tử ADN là

A. Số lượng các nucleotit trong phân tử ADN

B. Thành phần các nucleotit trong phân tử ADN

C. Trình tự sắp xếp các nucleotit trong phân tử ADN

D. Cách liên kết giữa các nucleotit trong phân tử ADN

Câu 13: Trình tự sắp xếp các nucleotit trên mạch 1 của một đoạn phân tử ADN xoắn kép là – ATTTGGGXXXGAGGX -. Tổng số liên kết hidro của đoạn ADN này là

A. 50                                  B. 40                                C. 30                                D. 20

Câu 14: Một đoạn phân tử ADN có tổng số 150 chu kì xoắn và addenin chiếm 20% tổng số nucleotit. Tổng số liên kết hidro của đoạn ADN này là

A. 3000                              B. 3100                            C. 3600                            D. 3900

Câu 15: Trình tự các đơn phân trên mạch 1 của một đoạn ADN xoắn kép là – GATGGXAA -. Trình tự các đơn phân ở đoạn mạch kia sẽ là:

A. – TAAXXGTT –          B. – XTAXXGTT –        C. – UAAXXGTT –       D. – UAAXXGTT –

Câu 16: “Vùng xoắn kép cục bộ” là cấu trúc có trong

A. mARN và tARN           B. tARN và Rarn             C. mARN và rARN         D. ADN

--------------Còn tiếp--------------

ĐỀ 002:

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Câu 1: Có các cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống như sau:

(1) Cơ thể.       (2) tế bào    (3) quần thể                    (4) quần xã                  (5) hệ sinh thái

Các cấp độ tổ chức sống trên được sắp xếp theo đúng nguyên tắc thứ bậc là:

A. 2 → 1 → 3 → 4 → 5                                 B. 1 → 2 → 3 → 4 → 5

C. 5 → 4 → 3 → 2 → 1                                 D. 2 → 3 → 4 → 5 → 1

Câu 2: Bệnh nào sau đây liên quan đến sự thiếu nguyên tố vi lượng?

A. Bệnh bướu cổ                                                     B. Bệnh còi xương

C. Bệnh cận thị                                                       D. Bệnh tự kỉ

Câu 3: Chất nào sau đây chiếm khối lượng chủ yếu của tế bào?

A. Protein                        B. Lipit                            C. Nước                           D.Cacbonhidrat

Câu 4: Loại đường có trong thành phần cấu tạo của AND và ARN là

A. Mantozo                     B. Fructozo                     C. Hecxozo                     D. Pentozo

Câu 5: Loại đường nào sau đây không phải là đường 6 cacbon?

A. Glucozo                      B. Fructozo                     C. Galactozo                   D. Đêôxiribozo

Câu 6: Lipit không có đặc điểm:

A. cấu trúc đa phân                                                 B. không tan trong nước

C. được cấu tạo từ các nguyên tố : C, H, O            D. cung cấp năng lượng cho tế bào

Câu 7: Cho các nhận định sau về protein, nhận định nào đúng?

A. Protein được cấu tạo từ các loại nguyên tố hóa học: C, H, O

B. Protein mất chức năng sinh học khi cấu trúc không gian bị phá vỡ

C. Protein ở người và động vật được tổng hợp bởi 20 loại axit amin lấy từ thức ăn

D. Protein đơn giản gồm nhiều chuỗi pôlipeptit với hàng trăm axit amin

Câu 8: Protein không có chức năng nào sau đây?

A. Cấu tạo nên chất nguyên sinh, các bào quan, màng tế bào

B. Cấu trúc nên enzim, hoocmon, kháng thể

C. Lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền

D. Thực hiện việc vận chuyển các chất, co cơ, thu nhận thông tin

Câu 9: Axit nucleic cấu tạo theo nguyên tắc nào sau đây?

A. Nguyên tắc đa phân

B. Nguyên tắc bán bảo tồn và nguyên tắc đa phân

C. Nguyên tắc bổ sung

D. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc đa phân

Câu 10: Cho các nhận định sau về axit nucleic. Nhận định nào đúng?

A. Axit nucleic được cấu tạo từ 4 loại nguyên tố hóa học: C, H, O, N

B. Axit nucleic được tách chiết từ tế bào chất của tế bào

C. Axit nucleic được cấu tạo theo nguyên tắc bán bảo tồn và nguyên tắc bổ sung

D. Có 2 loại axit nucleic: axit đêôxiribonucleic (ADN) và axit ribonucleic (ARN)

Câu 11: Cấu trúc không gian của phân tử ADN có đường kính không đổi do

A. Một bazo nito có kích thước lớn (A hoặc G) liên kết bổ sung với một bazo nito có kích thước nhỏ (T hoặc X)

B. Các nucleotit trên một mạch đơn liên kết theo nguyên tắc đa phân

C. Các bazo nito giữa hai mạch đơn liên kết với nhau bằng liên kết hidro

D. Hai bazo nito có kích thước bé liên kết với nhau, hai bazo nito có kích thước lớn liên kết với nhau

Câu 12: Trình tự sắp xếp các nucleotit trên mạch 1 của một đoạn phân tử ADN xoắn kép là – ATTTGGGXXXGAGGX -. Tổng số liên kết hidro của đoạn ADN này là

A. 50                               B. 40                                C. 30                                D. 20

Câu 13: Chiều dài của một phân tử ADN à 5100 A0. Tổng số nucleotit của ADN đó là

A. 3000                           B. 1500                            C. 2000                            D. 3500

Câu 14: Một đoạn phân tử ADN có tổng số 150 chu kì xoắn và addenin chiếm 20% tổng số nucleotit. Tổng số liên kết hidro của đoạn ADN này là

A. 3000                           B. 3100                            C. 3600                            D. 3900

Câu 15: Nhận định nào sau đây không đúng?

A. ở một số loài virut, thông tin di truyền được lưu giữ trên phân tử ARN

B. ở vi khuẩn, thông tin di truyền được lưu trữ trên 1 phân tử ADN mạch vòng, xoắn kép

C. ở sinh vật nhân thực thông tin di truyền được lưu giữ trên các phân tử ADN mạch thẳng, xoắn kép.

D. ở sinh vật nhân sơ thông tin di truyền được lưu giữ trên các phân tử ADN mạch thẳng, xoắn kép

Câu 16: Phân tử rARN làm nhiệm vụ

A. Truyền đạt thông tin di truyền từ nhân tới tế bào chất

B. Vận chuyển các axit amin tới riboxom để tổng hợp protein

C. Tham gia cấu tạo nên riboxom

D. Lưu giữ thông tin di truyền

ĐÁP ÁN

*/ TRẮC NGHIỆM: (4đ)

ĐỀ 001

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A

A

D

A

C

A

C

D

A

A

D

C

B

D

B

B

ĐỀ 002

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A

A

C

D

D

A

B

C

A

D

A

B

A

D

D

C

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)--- 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung 2 Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 10 năm 2020 - Trường THPT Phan Ngọc Hiển có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo và làm trắc nghiệm online với các đề thi khác:

​Chúc các em học tập tốt ! 

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON