Trắc nghiệm Unit 16 Tiếng Anh 11 phần Language Focus - The wonders of the world

90 phút 15 câu 24 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):