YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 25 Thường biến

90 phút 5 câu 8 lượt thi
ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 16255

  Vai trò của thường biến là:

  • A. Biến đổi cá thể
  • B. Giúp sinh vật thích nghi với môi trường
  • C. Di truyền cho đời sau
  • D. Thay đổi kiểu gen của cơ thể
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 16256

  Phát biểu nào sau đây không đúng:

  • A. Tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen
  • B. Tính trạng số lượng rất ít hoặc không chịu ảnh hưởng của môi trường
  • C. Kiểu hình là kết quả tương tác giữa kiểu gen và môi trường
  • D. Bố mẹ truyền đạt cho con kiểu gen chứ không truyền tính trạng có sẵn
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 16257

  Mức phản ứng do yếu tố nào quy định?

  • A. Kiểu hình của cơ thể
  • B. Điều kiện môi trường
  • C. Kiểu gen của cơ thể
  • D. Thời kỳ sinh trưởng và phát triển
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 16258

  Một trong những đặc điểm của thường biến là:

  • A. Biến đổi kiểu gen dưới tác động của môi trường
  • B. Biến đổi kiểu hình do đột biến
  • C. Biến đổi kiểu gen dẫn đến biến đổi đồng loạt về kiểu hình
  • D. Biến đổi kiểu hình không liên quan đến kiểu gen
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 16259

  Kiểu hình là kết quả của:

  • A. Sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường
  • B. Sự tương tác giữa kiểu hình và môi trường
  • C. Sự tương tác giữa môi trường và đất đai
  • D. Sự tương tác giữa kỹ thuật và chăm sóc