Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 20 Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 -1527)

90 phút 5 câu 15 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):