Bảng nhân 7


Học 247 mời các em tham khảo bài học Bảng nhân 7 để hiểu và chuẩn bị bài thật tốt trước khi đến lớp. Chúc các em có một tiết học thật hay và thật vui khi đến lớp!

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

7 x 1 = 7

7 x 2 = 14

7 x 3 = 21

7 x 4 = 28

7 x 5 = 35

7 x 6 = 42

7 x 7 = 49

7 x 8 = 56

7 x 9 = 63 

7 x 10 = 70

1.2. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1: Tính nhẩm 

7 x 3 =

7 x 5 = 

7 x 7 =

7 x 8 = 

7 x 6 = 

7 x 4 = 

7 x 2 =

7 x 10 = 

7 x 9 = 

7 x 1 = 

0 x 7 =

7 x 0 =

Hướng dẫn giải:

Sử dụng bảng nhân 7

7 x 3 = 21

7 x 5 = 35

7 x 7 = 49

7 x 8 = 56

7 x 6 = 42

7 x 4 = 28

7 x 2 = 14

7 x 10 = 70

7 x 9 = 63

7 x 1 = 7

0 x 7 = 0

7 x 0 = 0

Bài 2: Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có tất cả bao nhiêu ngày ? 

Hướng dẫn giải:

Số ngày trong 4 tuần = Số ngày trong 1 tuần nhân với 4

Tóm tắt

1 tuần có: 7 ngày

4 tuần có: ... ngày ? 

Bài giải

4 tuần lễ có số ngày là:

7 x 4 = 28 (ngày)

Đáp số: 28 ngày

Bài 3: Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào ô trống 

7 14 21     42     63  

Hướng dẫn giải:

Lấy số đứng trước cộng thêm 7 ta tìm được số đứng sau cần điền

7 14 21 28 35 42 49 56 63 60

Bài tập minh họa

Bài 1: Tính nhẩm

7 x 1 = 

1 x 7 =

7 x 2 = 

2 x 7 = 

7 x 3 = 

3 x 7 = 

7 x 4 = 

4 x 7 = 

7 x 5 =

5 x 7 = 

7 x 6 = 

6 x 7 = 

7 x 0 = 

0 x 7 = 

7 x 9 = 

7 x 10 = 

Hướng dẫn giải: 

7 x 1 = 7

1 x 7 = 7

7 x 2 = 14

2 x 7 = 14

7 x 3 = 21

3 x 7 = 21

7 x 4 = 28

4 x 7 = 28

7 x 5 = 35

5 x 7 = 35

7 x 6 = 42

6 x 7 = 42

7 x 0 = 0

0 x 7 = 0

7 x 9 = 63

7 x 10 = 70

Nhận xét:

  •  Mọi số khi nhân với 0 đều bằng 0
  •  Mọi số khi nhân với  đều bằng chính nó
  • Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi

Bài 2: Tính

a) 7 x 4 + 12                              b) 7 x 8 +14

    7 x 9 + 17                                  7 x 7 + 31

Hướng dẫn giải:

Thực hiện phép nhân trước, phép cộng sau

a) 7 x 4 + 12 = 28 + 12 = 40                             b) 7 x 8 +14 = 56 + 14 = 70

    7 x 9 + 17 = 63 + 17 = 80                                 7 x 7 + 41 = 49 + 41 = 90

Bài 3: Mỗi hộp bút có 7 cây bút chì. Hỏi 6 hộp bút như thế có bao nhiêu cây bút chì ? 

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt

1 hộp có: 7 cây bút chì

6 hộp có: ... cây bút chì ? 

Bài giải

6 hộp bút có số cây bút chì là:

7 x 6 = 42 (cây)

Đáp số: 42 cây bút chì 

3. Giải bài tập Toán lớp 3 về Bảng nhân 7

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Bảng nhân 7 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ vở bài tập Toán lớp 3.

Đang cập nhật câu hỏi và gợi ý làm bài.

4. Hỏi đáp về Bảng nhân 7 

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em.