YOMEDIA

Hỏi đáp về Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương - Đại số 9

Trong quá trình học bài Toán 9 Bài 3 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (213 câu):

 • Rút gọn biểu thức sau

  \sqrt{94 - 42\sqrt{5}} - \sqrt{94 + 42\sqrt{5}}

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1) Tính giá trị biểu thức C=\(\sqrt{1+\dfrac{1}{1^2}+\dfrac{1}{2^2}}+\sqrt{1+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}}+\sqrt{1+\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{4^2}}+...+\sqrt{1+\dfrac{1}{99^2}+\dfrac{1}{100^2}}\) 2) Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n ta đêu có \(\sqrt{4+\sqrt{4+\sqrt{4+\sqrt{4+...+\sqrt{4}}}}}\) < 3 ( n căn bậc 4) Mọi người giúp em với ạ

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tìm x, biết

  a, \(\sqrt{x-2}\) = 4

  b, \(\sqrt{x-5}\) = -3

  c, \(\sqrt{2x+3}\) \(\sqrt{7}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • RÚT GỌN

  \(\sqrt{6-2\sqrt{\sqrt{2}+\sqrt{12}+\sqrt{18-8\sqrt{2}}}}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • rút gọn biểu thức

  a) \(3\sqrt{8}-4\sqrt{18}+5\sqrt{32}-\sqrt{50}\)

  b) (\(15\sqrt{50}+5\sqrt{200}-3\sqrt{450}\)) : 10

  c) \(2\sqrt{28}+2\sqrt{63}-3\sqrt{175}+\sqrt{112}\)

  d) (\(\sqrt{14}-3\sqrt{2}\))\(^2\) +\(6\sqrt{28}\)

  e) \(\sqrt{\left(1-\sqrt{2018}\right)^2}\). \(\sqrt{2019+2\sqrt{2018}}\)

  f) \(\left(\sqrt{6}-\sqrt{5}\right)^2-\sqrt{120}\)

  g)\(12\left(2\sqrt{3}-3\sqrt{2}\right)^2+2\sqrt{6}+3\sqrt{4}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tính:

  a) \(\sqrt{13-\sqrt{160}}-\sqrt{53+4\sqrt{90}}\)

  b) \(\left(4+\sqrt{15}\right)\left(\sqrt{10}-\sqrt{6}\right)\sqrt{4-\sqrt{15}}\)

  Mọi người giúp em gấp đi ạ!!!!!!!!!!!!!!!1

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Rút gọn:

  a)\(\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{10}}{\sqrt{21}+\sqrt{35}}\)

  b)\(\dfrac{\sqrt{405}+3\sqrt{27}}{3\sqrt{3}+\sqrt{45}}\)

  c)\(\dfrac{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}-\sqrt{6}-\sqrt{9}-\sqrt{12}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}}\)

  d)\(\dfrac{\sqrt{6-2\sqrt{5}}}{\sqrt{5}-1}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Rút gọn các biểu thức sau

  a) ((√15-10√2) -√10 ) / √5

  b) (√8-4√3) /√2

  Giúp e vs ạ

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thực hiện phép tính:

  a) \(\left(2\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)^2\)

  b) \(\left(1+\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)\left(1+\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)\)

  c) \(\left(\sqrt{3-\sqrt{5}}+\sqrt{3+\sqrt{5}}\right)^2\)

  d) \(\left(\sqrt{\sqrt{11}+\sqrt{7}}-\sqrt{\sqrt{11}-\sqrt{7}}\right)^2\)

  e) \(\sqrt{2+\sqrt{3}}-\sqrt{2-\sqrt{3}}\)

  f) \(\sqrt{21-12\sqrt{3}}-\sqrt{3}\)

  g) (\(\sqrt{6}+\sqrt{2}\))(\(\sqrt{3}-2\))\(\sqrt{\sqrt{3}+2}\)

  h) \(\sqrt{6-2\sqrt{\sqrt{2}+\sqrt{12}+\sqrt{18-\sqrt{128}}}}\)

  Mọi người làm giúp em gấp với !!!!!!!!!!!!!!!!!

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Rút gọn biểu thức:

  \(\sqrt{b^2}.\left(b-1\right)^2\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tìm GTLN của:

  P = \(\sqrt{x-5}\) + \(\sqrt{13-x}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Rút gọn biểu thức:

  \(\sqrt{b^2}.\left(b-1\right)\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tính giá trị của biểu thức: \(\sqrt{8+2\sqrt{15}}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thực hiện phép tính:
  a) \(\left(\sqrt{12}+\sqrt{3}\right)\) \(\left(\sqrt{27}-\sqrt{3}\right)\)
  b)\(\left(5\sqrt{3}-2\sqrt{7}\right)\left(5\sqrt{3}+2\sqrt{7}\right)\)
  -GIÚP MÌNH VỚI Ạ-

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thực hiện phép tính:

  a) ( \(4+\sqrt{15}\))\(\left(\sqrt{10}-\sqrt{6}\right)\sqrt{4-\sqrt{15}}\)

  b)\(\sqrt{3-\sqrt{5}}\left(3+\sqrt{5}\right)\left(\sqrt{10}-\sqrt{2}\right)\)

  c) \(\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}+1\right)\left(\sqrt{3}-1\right)\)

  d) \(\sqrt{2+\sqrt{3}}.\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}.\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}}.\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Rút gọn biểu thức: A= \(\sqrt{x+2\sqrt{2x-4}}+\sqrt{x-2\sqrt{2x-4}}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • a.\(\sqrt{13^2-12^2}\)

  b.\(\sqrt{17^2-8^2}\)

  c.\(\sqrt{117^2-108^2}\)

  d.\(\sqrt{313^2-312^2}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • \(\sqrt{2x^2+x+9}+\sqrt{2x^2-x+1}=x+4\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chứng minh:

  a, \(\sqrt{\sqrt{3}+2\sqrt{\sqrt{3}-1}}+\sqrt{\sqrt{3}-2\sqrt{\sqrt{3}-1}}=2\)

  b, \(\sqrt{x-3-2\sqrt{x-4}}-\sqrt{x-4\sqrt{x-4}}=1\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • x+3√x+10

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • đề bài: rút gọn

  √108x^3 × √3x (x>=0)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • \(\sqrt{20}.\sqrt{72}.\sqrt{4,9}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 17. Áp dụng quy tắc khaiphương một tích, hãy tính:

  a) √0,09.64; b) √24.(-7)2

  c) √12,1.360; d) √22.34

  Bài 18. Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính:

  a) √7.V63; b) √2,5.√30.√48;

  c) √0,4.√6,4; d) √2,7.√5.√1,5.

  Bài 19. Rút gọn các biểu thức sau:

  a) 0,36a2 với a <0; b) 0,36a2 với a ≥ 3;

  c) 27.48(1a)2 với a > 1; d) 1ab.a4.(ab)2 với a > b.

  Bài 20. Rút gọn các biểu thức sau:

  a) 2a3.3a8 với a ≥ 0; b) 13a.52a với a > 0;

  c) 5a.45a - 3a với a ≥ 0; d) (3a)20,2.180a2.

  Bài 21. Khai phương tích 12.30.40 được:

  (A). 1200; (B). 120; (C). 12; (D). 240

  Hãy chọn kết quả đúng.

  Bài 22. Biến đổi các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính:

  a) 132122; b) 17282;

  c) 11721082; d) 31323122.

  Bài 23. Chứng minh.

  a) (2 - √3)(2 + √3) = 1;

  b) (√2006 - √2005) và (√2006 + √2005) là hai số nghịch đảo của nhau.

  Bài 24. Rút gọn và tìm giá trị (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3) của các căn thức sau:

  a) 4(1+6x+9x2)2 tại x = -√2;

  b) 9a2(b2+44b) tại a = -2, b = -√3.

  Bài 25. Tìm x biết:

  a) 16x = 8; b) 4x=5;

  c) 9(x1) = 21; d) 4(1x)2 - 6 = 0.

  Bài 26. a) So sánh 25+925+9;

  b) Với a > 0 và b > 0, chứng minh a+b < √a + √b.

  Bài 27. So sánh

  a) 4 và 2√3; b) -√5 và -2

  giải hết bt trong skg tr 13,14,15 nhé. ai giải hết thì mik sẽ bấm tick cho các bạn

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Can bac 2 cua 6,8 binh phuong tru 3,2 binh phuong

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • \(\sqrt{0,16.0,65.225}\)

  \(\sqrt{250.360}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA