YOMEDIA
NONE

Bài tập 19 trang 29 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 19 tr 29 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Dùng quy tắc đổi dấu để tìm mẫu thức chung rồi thực hiện phép cộng:

a. \({4 \over {x + 2}} + {2 \over {x - 2}} + {{5x - 6} \over {4 - {x^2}}}\)

b. \({{1 - 3x} \over {2x}} + {{3x - 2} \over {2x - 1}} + {{3x - 2} \over {2x - 4{x^2}}}\)

c. \({1 \over {{x^2} + 6x + 9}} + {1 \over {6x - {x^2} - 9}} + {x \over {{x^2} - 9}}\)

d. \({{{x^2} + 2} \over {{x^3} - 1}} + {2 \over {{x^2} + x + 1}} + {1 \over {1 - x}}\)

e. \({x \over {x - 2y}} + {x \over {x + 2y}} + {{4xy} \over {4{y^2} - {x^2}}}\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Sử dụng: 

+) \(A=-(-A)\)

+) Quy đồng đưa về cộng các phân thức cùng mẫu thức \(\dfrac{A}{B} + \dfrac{C}{B} = \dfrac{{A + C}}{B}\)

Lời giải chi tiết

a. \({4 \over {x + 2}} + {2 \over {x - 2}} + {{5x - 6} \over {4 - {x^2}}}\) \( = {4 \over {x + 2}} + {2 \over {x - 2}} + {{6 - 5x} \over {\left( {x + 2} \right)\left( {x - 2} \right)}}\)

\(\eqalign{  &  = {{4\left( {x - 2} \right)} \over {\left( {x + 2} \right)\left( {x - 2} \right)}} + {{2\left( {x + 2} \right)} \over {\left( {x + 2} \right)\left( {x - 2} \right)}} + {{6 - 5x} \over {\left( {x + 2} \right)\left( {x - 2} \right)}} = {{4x - 8 + 2x + 4 + 6 - 5x} \over {\left( {x + 2} \right)\left( {x - 2} \right)}}  \cr  &  = {{x + 2} \over {\left( {x + 2} \right)\left( {x - 2} \right)}} = {1 \over {x - 2}} \cr} \)

b. \({{1 - 3x} \over {2x}} + {{3x - 2} \over {2x - 1}} + {{3x - 2} \over {2x - 4{x^2}}}\) \( = {{1 - 3x} \over {2x}} + {{3x - 2} \over {2x - 1}} + {{2 - 3x} \over {2x\left( {2x - 1} \right)}}\)

\(\eqalign{  &  = {{\left( {1 - 3x} \right)\left( {2x - 1} \right)} \over {2x\left( {2x - 1} \right)}} + {{\left( {3x - 2} \right).2x} \over {2x\left( {2x - 1} \right)}} + {{2 - 3x} \over {2x\left( {2x - 1} \right)}}  \cr  &  = {{2x - 1 - 6{x^2} + 3x + 6{x^2} - 4x + 2 - 3x} \over {2x\left( {2x - 1} \right)}} = {{1 - 2x} \over {2x\left( {2x - 1} \right)}} = {{ - \left( {2x - 1} \right)} \over {2x\left( {2x - 1} \right)}} = {{ - 1} \over {2x}} \cr} \)

c. \({1 \over {{x^2} + 6x + 9}} + {1 \over {6x - {x^2} - 9}} + {x \over {{x^2} - 9}}\)\( = {1 \over {{{\left( {x + 3} \right)}^2}}} + {{ - 1} \over {{{\left( {x - 3} \right)}^2}}} + {x \over {\left( {x + 3} \right)\left( {x - 3} \right)}}\)

\(\eqalign{  &  = {{{{\left( {x - 3} \right)}^2}} \over {{{\left( {x + 3} \right)}^2}{{\left( {x - 3} \right)}^2}}} + {{ - {{\left( {x + 3} \right)}^2}} \over {{{\left( {x + 3} \right)}^2}{{\left( {x - 3} \right)}^2}}} + {{x\left( {x + 3} \right)\left( {x - 3} \right)} \over {{{\left( {x + 3} \right)}^2}{{\left( {x - 3} \right)}^2}}}  \cr  &  = {{{x^2} - 6x + 9 - {x^2} - 6x - 9 + {x^3} - 9x} \over {{{\left( {x + 3} \right)}^2}{{\left( {x - 3} \right)}^2}}} = {{{x^3} - 21x} \over {{{\left( {x + 3} \right)}^2}{{\left( {x - 3} \right)}^2}}} \cr} \)

d. \({{{x^2} + 2} \over {{x^3} - 1}} + {2 \over {{x^2} + x + 1}} + {1 \over {1 - x}}\)\( = {{{x^2} + 2} \over {\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}} + {2 \over {{x^2} + x + 1}} + {{ - 1} \over {x - 1}}\)

\(\eqalign{  &  = {{{x^2} + 2} \over {\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}} + {{2\left( {x - 1} \right)} \over {\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}} + {{ - \left( {{x^2} + x + 1} \right)} \over {\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}}  \cr  &  = {{{x^2} + 2 + 2x - 2 - {x^2} - x - 1} \over {\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}} = {{x - 1} \over {\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}} = {1 \over {{x^2} + x + 1}} \cr} \)

e. \({x \over {x - 2y}} + {x \over {x + 2y}} + {{4xy} \over {4{y^2} - {x^2}}}\)\( = {x \over {x - 2y}} + {x \over {x + 2y}} + {{ - 4xy} \over {\left( {x + 2y} \right)\left( {x - 2y} \right)}}\)

\(\eqalign{  &  = {{x\left( {x + 2y} \right)} \over {\left( {x - 2y} \right)\left( {x + 2y} \right)}} + {{x\left( {x - 2y} \right)} \over {\left( {x - 2y} \right)\left( {x + 2y} \right)}} + {{ - 4xy} \over {\left( {x - 2y} \right)\left( {x + 2y} \right)}}  \cr  &  = {{{x^2} + 2xy + {x^2} - 2xy - 4xy} \over {\left( {x - 2y} \right)\left( {x + 2y} \right)}} = {{2{x^2} - 4xy} \over {\left( {x - 2y} \right)\left( {x + 2y} \right)}} = {{2x\left( {x - 2y} \right)} \over {\left( {x - 2y} \right)\left( {x + 2y} \right)}}  \cr  &  = {{2x} \over {x + 2y}} \cr} \)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 29 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Phạm T. Kiều Trang

  Tính 3y (5x ^2 +1 ) - 3y

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Dương'g Thị'ị Ngọc'c
  Phần này ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(\left(x-1\right)\left(x+2\right)\left(x+3\right)\left(x+6\right)=...\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  tính tổng \(S=\dfrac{1}{1.3}+\dfrac{1}{3.5}+\dfrac{1}{5.7}+...+\dfrac{1}{\left(2n-1\right)\left(2n+1\right)}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  thuc hien phep tinh:

  a,\(1\dfrac{1}{2}\). \(2\dfrac{1}{3}\)+ \(1\dfrac{1}{3}\). \(\dfrac{1}{2}\)

  b,\(\dfrac{1}{9}\).\(\dfrac{2}{145}\)\(-4\dfrac{1}{3}\). \(\dfrac{2}{145}\)+\(\dfrac{2}{145}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  câu 1: giải pt

  a) \(x^2+\dfrac{1}{x^2}+y^2+\dfrac{1}{y^2}=4\)

  giải hộ mình gấp nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  cho 4a^2+b^2=5ab.Tinh M=\(\dfrac{4a^2+b^2}{4a^2-b^2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  câu 1:

  a)tìm GTLN của bt L(x)= \(\dfrac{3x^2+17}{x^2+4}\)

  b)tìm GTNN của bt Q(x)= \(\dfrac{x^2+4}{x}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  1)Tìm x,y,z biết : x2+y2+z2+\(\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{y^2}\)=4

  2)Cho \(\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}+\dfrac{z}{c}=0\)\(\dfrac{a}{x}+\dfrac{b}{y}+\dfrac{c}{z}=2\)

  Tính \(\dfrac{a^2}{x^2}+\dfrac{b^2}{y^2}+\dfrac{c^2}{z^2}\)

  3)Cho \(x=\dfrac{a}{3a+2}\).Rút gọn biểu thức:

  A=\(\dfrac{x+3a}{2-x}+\dfrac{x-3a}{2+x}-\dfrac{2a}{4-x^2}+a\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  \(\dfrac{5x^2+3}{x-2}\)+ \(\dfrac{2-4x^2}{x+2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Câu 1: Thực hiện các phép tính sau

  a) \(\dfrac{3x-5}{7}\)+\(\dfrac{4x+5}{7}\) b) \(\dfrac{5xy-4y}{2x^2y^3}\)+\(\dfrac{3xy+4y}{2x^2y^3}\) c) \(\dfrac{x+1}{x-5}\)+\(\dfrac{x-18}{x-5}\)+\(\dfrac{x+2}{x-5}\)

  Câu 2: Thực hiện các phép tính sau

  a) \(\dfrac{2}{x+3}\)+\(\dfrac{1}{x}\) b) \(\dfrac{x+1}{2x-2}\)+\(\dfrac{-2x}{x^2-1}\)

  c) \(\dfrac{y-12}{6y-36}\)+\(\dfrac{6}{y^2-6y}\) d) \(\dfrac{6x}{x+3x}\)

  Câu 3: Áp dụng quy tắc đổi dấu để các phân thức có cùng mẫu thức rồi thực hiện phép cộng phân thức:

  a) \(\dfrac{16+x}{x^2-2x}\)+\(\dfrac{18}{2x-x^2}\) b) \(\dfrac{2y}{2x^2-xy}\)+\(\dfrac{4x}{xy-2x^2}\)

  c) \(\dfrac{4-x^2}{x-3}\)+\(\dfrac{2x-2x^2}{3-x}\)+\(\dfrac{5-4x}{x-3}\)

  Câu 4: Thực hiện các phép tính sau

  a) \(\dfrac{5}{2x^2y}\)+\(\dfrac{3}{5xy^2}\)+\(\dfrac{x}{y^3}\) b) \(\dfrac{x+1}{2x+6}\)+\(\dfrac{2x+3}{x\left(x+3\right)}\)

  c) \(\dfrac{3x+5}{x^2-5x}+\dfrac{25-x}{25-5x}\) d) \(x^2+\dfrac{x^4+1}{1-x^2}+1\)

  e) \(\dfrac{4x^2-3x+17}{x^3-1}+\dfrac{2x-1}{x^2+x+1}+\dfrac{6}{1-x}\)

  Câu 5: Một đội máy xúc trên công trường đường Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ xúc 11600 m3 đất. Giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn nên máy làm việc với năng suất trung bình x ( m3/ ngày).

  a) Hãy biểu diễn:

  - Thời gian xúc 5000 m3 đầu tiên.

  - Thời gian làm nốt phần việc còn lại.

  - Thời gian làm việc để hoàn thành công việc.

  b) Tính thời gian làm việc để hoàn thành công việc với x = 250 m3/ ngày.

  Câu 6: Đố. Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:

  \(\dfrac{x^2}{5x-25}+\dfrac{2\left(x-5\right)}{x}+\dfrac{50+5x}{x\left(x+5\right)}\)

  tại x = -4

  Nếu coi tử số của phân số tối giản mà em tìm được là ngày còn mẫu số là tháng thì đó chính là một ngày lễ trên thế giới. đố em biết đó là ngày gì?

  hihiCác bạn giúp mình mới.có một điều bất ngờ dành tặngthanghoaok

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Cho a>b>0 và 3a2 + 3b2=10ab

  Tính giá trị biểu thức

  P= b-a / b+a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON