AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn khẳng định đúng:

  • A. Lũy thừa bậc n của x được xác định bởi: \({x^n} = n.x\)
  • B. Lũy thừa bậc chẵn của một số hữu tỉ luôn là số âm
  • C. Lũy thừa bậc lẻ của một số hữu tỉ luôn là số âm
  • D. Lũy thừa bậc lẻ của một số hữu tỉ dương là số dương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>