ADMICRO
VIDEO

Bài tập 40 trang 216 SGK Toán 11 NC

Bài tập 40 trang 216 SGK Toán 11 NC

Tính vi phân của các hàm số sau :

a. \(y = \frac{{\sqrt x }}{{a + b}}\) (a và b là các hằng số)

b. \(y = x\sin x\)

c. \(y = {x^2} + {\sin ^2}x\)

d. \(y = {\tan ^3}x\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \(y\prime  = \frac{1}{{2(a + b)\sqrt x }} \)

\(\Rightarrow dy = \frac{1}{{2(a + b)\sqrt x }}dx\)

b)

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{y\prime  = \sin x + x\cos x}\\
{ \Rightarrow dy = y\prime dx = (\sin x + x\cos x)dx}
\end{array}\)

c) \(dy = y\prime dx = (2x + \sin 2x)dx\)

d) \(y = y\prime dx = 3{\tan ^2}x(1 + {\tan ^2}x)dx\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40 trang 216 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON