ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm về hàm số y = ax + b

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

  • A. \(y = \frac{x}{4} + \frac{1}{4}\)
  • B. \(y = \frac{{ - x}}{4} + \frac{7}{4}\)
  • C. \(y = \frac{{3x}}{2} + \frac{7}{2}\)
  • D. \(y = - \frac{{3x}}{2} + \frac{1}{2}\)
  • A. \(y = \frac{{3x}}{4} - \frac{3}{4}\)
  • B. \(y = \frac{{4x}}{3} - \frac{4}{3}\)
  • C. \(y = \frac{{ - 3x}}{4} + \frac{3}{4}\)
  • D. \(y = - \frac{{4x}}{3} + \frac{4}{3}\)
   
   
  • A. a = 0,5; b = 3
  • B. a = -0,5 ; b = 3
  • C. a = -0,5 ; b = -3
  • D. a = 0,5 ; b = -3
  • A. \(y = {\textstyle{1 \over {\sqrt 2 }}}x - 1;\,y = \sqrt 2 x + 3\)
  • B. \(y = {\textstyle{1 \over {\sqrt 2 }}}x;\,y = \frac{{\sqrt 2 }}{2}x - 1\)
  • C. \(y = - {\textstyle{1 \over {\sqrt 2 }}}x + 1;\,y = - \left( {\frac{{\sqrt 2 }}{2}x - 1} \right)\)
  • D. \(y = \sqrt 2 x - 1;\,y = \sqrt 2 x + 7\)
  • A. Trùng nhau
  • B. cắt nhau và không vuông góc
  • C. song song với nhau.
  • D. vuông góc
 • Câu 6:

  Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng y = x + 2 và \(y = - \frac{3}{4}x + 3\) là:

  • A. \(\left( {\frac{4}{7};\frac{{18}}{7}} \right)\)
  • B. \(\left( {\frac{4}{7}; - \frac{{18}}{7}} \right)\)
  • C. \(\left( { - \frac{4}{7};\frac{{18}}{7}} \right)\)
  • D. \(\left( { - \frac{4}{7}; - \frac{{18}}{7}} \right)\)
 • Câu 7:

  Các đường thẳng y = -5(x + 1) ; y = 3x + a, y = ax + 3 đồng quy với giá trị của a là :

  • A. -10
  • B. -11
  • C. -12
  • D. -13
 • Câu 8:

  Một hàm số bậc nhất y = f(x), có f(-1) = 2 và f(2) = -3. Hàm số đó là

  • A. \(y = - 2x + 3\)
  • B. \(y = \frac{{ - 5x - 1}}{3}\)
  • C. \(y = \frac{{ - 5x + 1}}{3}\)
  • D. \(y{\rm{ }} = 2x-3\)
 • Câu 9:

  Cho hàm số y = f(x) = |x + 5|. Giá trị của x để f(x) =2 là:

  • A. -3
  • B. -7
  • C. -3 hoặc -7
  • D. 7
 • Câu 10:

  Với những giá trị nào của m thì hàm số f(x) = (m+1)x + 2 đồng biến trên R?

  • A. m = 0
  • B. m = 1
  • C. m < 0
  • D. m > -1
 • Câu 11:

  Cho hàm số f(x) = (m – 2)x + 1. Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến trên R? nghịch biến trên R?

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
 • Câu 12:

  Đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua các điểm A(0;-1), B(0,2; 0). Giá trị của a, b là:

  • A. a = 0, b = -1
  • B. a = 5, b = -1
  • C. a = 1, b = -5
  • D. a = -5, b = 1
 • Câu 13:

  Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm: A(3;1), B(-2;6) là:

  • A. y = -x + 4
  • B. y = -x + 6
  • C. y = 2x + 2
  • D. y = x - 4
 • Câu 14:

  Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm: A(5;2), B(-3;2) là:

  • A. y = 5
  • B. y = -3
  • C. y = 5x + 2
  • D. y = 2
 • Câu 15:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) có phương trình \(y = kx + {k^2}-3\). Tìm k để đường thẳng (d) đi qua gốc tọa độ:

  • A. \(k = \sqrt 3 \)
  • B. \(k = \sqrt 2\)
  • C. \(k = -\sqrt 2\)
  • D. \(k = \pm \sqrt 3\)
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)