YOMEDIA

Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 10 Hệ điều hành làm những việc gì?

Bài tập trắc nghiệm Tin học 6 Bài 10 về Hệ điều hành làm những việc gì? online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Phần mềm Mario cần cài đặt vào máy tính trước phần mềm Solar System 3D Simulator
  • B. Phần mềm Solar System 3D Simulator cần cài đặt vào máy tính trước phần mềm Mario
  • C. Hệ điều hành cần cài vào máy tính trước hai phần mềm Mario và Solar System 3D Simulator
  • D. Hai phần mềm Mario và Solar System 3D Simulator cần cài đặt vào máy tính trước hệ điều hành
  • A. Hệ điều hành là phần mềm hệ thống
  • B. Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống
  • C. Hệ điều hành đảm bảo tương tác giữa thiết bị với người dùng, giữa thiết bị với các chương trình thực hiện trên máy tính và tổ chức việc thực hiện các chương trình
  • D. Hệ điều hành là một phần mềm công cụ
  • A. Microsoft Excel
  • B. Microsoft Word
  • C. Microsoft Paint
  • D. Microsoft Windows
  • A. Đảm bảo giao tiếp giữa người dùng và máy tính
  • B. Cung cấp phương tiện để thực hiện các chương trình khác
  • C. Thực hiện tạo hộp thư điện tử trên Internet
  • D. Cung cấp tài nguyên cho các chương trình và tổ chức thực hiện các chương trình đó
  • A. Phần mềm tiện ích
  • B. Phần mềm hệ thống
  • C. Phần mềm ứng dụng
  • D. Phần mềm công cụ
YOMEDIA