YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 51 SGK Tin học 11

Giải bài 3 tr 51 sách GK Tin học lớp 11

Có thể dùng câu lệnh while-do để thay cho câu lệnh for-do được không? Nếu được, hãy thực hiện điều đó với chương trình Tong_1a.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Có thể thay thế đoạn chương trình chứa câu lệnh for-đo (dạng lặp tiến) for < biến đếm > := < giá trị đầu > to <giá trị cuối> do <câu lệnh>; bằng đoạn chương trình chứa câu lệnh while-do như sau:

i:= < giá trị đầu >;

while i <= < giá trị cuối > do

begin

< câu lệnh >;

< tăng i một đơn vị >;

end;

Như vậy, chương trình tính Tong_la viết bằng lệnh for-do:

program Tong__la;

uses crt;

var S:real,

a, N: integer;

begin

clrscr;

write('Hay nhap gia tri a vao!'); readln(a);

S:= 1.0/a;

for N:=1 to 100 do S: = S+1.0/ (a+N);

 writeln('Tong S la:', S:8:4); readln;

End.

được viết lại bằng lệnh while-do như sau:

Program Tong_la;

uses crt;

var  S:real;

      a, N: integer;

Begin

clrscr;

write('Hay nhap gia tri a vao!'); readln(a);

S:= 1.0/a;

N:= 1;

while N<=100 do

begin

S:= s + 1.0/(a+N);

N:= N + 1;

end;

writeln('Tong s la:', S:8:4);

readln;

End.

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 51 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON