YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 51 SGK Tin học 11

Giải bài 5 tr 51 sách GK Tin học lớp 11

Lập trình tính:

\( a) \space\displaystyle\sum_{n=1}^{50} \frac{n}{n+1}\)

\(b) \space e(n)=1+ \frac{1}{1!}+ \frac{1}{2!} +...+ \frac{1}{n!}+...,\)với n lần lượt bằng 3, 4,... cho đến khi \(\frac{1}{n!}<2\times10^{-6}\). Đưa các giá trị \(e(n)\) ra màn hình.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Chương trình cài đặt:

a)

Program bai5a;

Uses crt;

Const n=50;

Var i: integer;

    Y: real;

Begin

Clrscr;

for i:=1 to n do

Y:=i/(i+1);

Write('Tong Y: ',y:9:3);

Readln

End.

b)

program bai5b;

uses crt;

var n:longint;

     e,sh:real;

begin

clrscr;

sh:=1/2;  n:=2;

e:=2+sh;

while sh>=2*1e-16 do

begin

n:=n+1;

sh:=sh*(1/n);

e:=e+sh;

end;

writeln('Gia tri e(n) la: ',e:10:4);

readln

end.

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 51 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON