YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 51 SGK Tin học 11

Giải bài 7 tr 51 sách GK Tin học lớp 11

Nhập từ bàn phím tuổi của cha và con (tuổi của cha hơn tuổi con ít nhất là 25). Đưa ra màn hình bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp đôi tuổi con.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Chương trình cài đặt:

program Bai7;

uses crt;

var b, c, n: byte;

bein

clrscr;

repeat

write('Nhap tuoi cha: ');readln(b);

write('Nhap tuoi con: ');readln(c);

if (b-c<25) or (b<2*c) then

writeln('Du lieu khong hop le, nhap lai.');

until (b-c>=25) and (b>=2*c);

if b=2*c then

writeln('Hien nay tuoi cha gap hai lan tuoi con.')

else

if b>2*c then

writeln('Sau ',b-2*c,' nam tuoi cha se gap doi tuoi con');

readln

end.

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 51 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON