ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 3 lớp 7 Language Focus 1


Bài học Unit 3 Lớp 7 Language Focus 1 hướng dẫn các em ôn tập và củng cố kiến thức ngữ pháp đã học trong những bài học đầu tiên của chương trình tiếng Anh lớp 7.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Present Simple Tense (Thì Hiện tại đơn)

Complete the passages using the verbs in brackets. (Hoàn thành đoạn văn bởi sử dụng các động từ trong ngoặc kép)

a) Ba (be) is my friend. He (live) lives in Hanoi with his mother, father and old sister. His parents (be) are teachers. Ba(go) goes to Quang Trung School.

b) Lan and Nga (be) are in Class 7A. They (eat) eat lunch together. After school, Lan (ride) rides her bike home and Nga (catch) catches the bus.

2. Future Simple Tense (thì Tương lai đơn)

Write the things Nam will do/will not do tomorrow (Viết các việc Nam sẽ làm/sẽ không làm vào ngày mai:)

Guide to answer

- He will go to the post office, but he won't call Ba.

- He will do his homework, but he won't tidy the yard.

- He will see a movie, but he won't watch TV.

- He will write to his grandmother, but he won't meet Minh.

3. Ordinal Numbers (Số thứ tự)

Write the correct ordinal numbers (Viết các số thứ tự đúng)

Football team                              Points                                     Position

Thang Loi                                         26                                         fourth (4)

Thanh Cong                                      25                                            fifth (5)

Tien Phong                                       23                                           sixth (6)

Doan Ket                                          29                                           third (3)

Hong Ha                                           34                                       second (2)

Phuong Dong                                     19                                      seventh (7)

Thang Long                                       36                                            first (1)

4. Prepositions (Giới từ)

Where's my cat?

a) It's under the table.

b) It's in front of the chair.

c) It's behind the television.

d) It's next to the bookshelf.

e) It's on the couch.

5. Adjectives (Tính từ)

Write the dialogues. Use the pictures and the words in the box (Viết các bài hội thoại. (sử dụng hình và từ trong khung))

a) A is a cheap toy. And B is cheaper. But C is the cheapest.

b) A is expensive. And B is more expensive. But C is the most expensive.

c) A is good. And B is better. But C is the best.

d) A is strong. And B is stronger. But C is the strongest.

6. Occupations (Nghề nghiệp)

Write these people's job titles. (Viết tên nghề nghiệp của những người này.)

a) He's a fireman.

b) She's a teacher.

c) She's a doctor.

d) He's a farmer.

7. Is there a ...? Are there any ...?

Look at the picture. Complete the sentences. (Nhìn vào hình. Hoàn thành các câu.)

a)

A. Are there any books?

B. Yes, there are.

b)

A. Are there any armchairs?

B. No, there aren't.

c)

A. Is there a telephone?

B. No, there isn't.

d)

A. Are there any flowers?

B. Yes, there are.

8. Question Words (Từ để hỏi)

Write the questions and the answers. (Viết các câu hỏi và câu trả lời.)

a) What's his name?

His name's Pham Trung Hung.

b) How old is he?

He's twenty-five (years old).

c) What's his address? Where does he live?

He lives at 34 Nguyen Bieu Street, Hai Phong.

d) What's his job? What does he do?

He's an office manager.

Bài tập trắc nghiệm Language Focus 1 Lớp 7

Trên đây là nội dung bài học Language Focus 1 tiếng Anh lớp 7. Để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 3 lớp 7 Language Focus 1.

Câu 3 - Câu 7: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Language Focus 1 Lớp 7

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 7 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1