ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 11 lớp 7 A check - up


Bài học Unit 11 tiếng Anh lớp 7 Part A - A check-up giúp các em đọc và tìm hiểu về quy trình khám bệnh định kì cho học sinh.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Unit 11 Lớp 7 Task A1

 • Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)
 • Hướng dẫn dịch

The students of Quang Trung School are having a medical check-up. Hoa, Lan and Nga filled in their medical records and gave them to the nurse. Now they are waiting to see the doctor. (Các học sinh của trường Quang Trung đang có một cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát. Hoa, Lan và Nga đã điền vào phiếu sức khỏe của họ và đưa chúng cho y tá. Bây giờ họ đang đợi để gặp bác sĩ.)

Y tá: Em Phạm Thị Hoa?

Hoa: Có ạ.

Y tá: Hãy theo tôi. Trước hết tôi cần đo nhiệt độ của em.

Hoa: Vâng.

Y tá: Em vui lòng há miệng ra. Cám ơn. 37 độ. Nhiệt độ bình thường. Bây giờ tôi cần biết chiều cao của em. Mời em đứng lại đây để tôi có thể đo em.

Hoa: Như thế này phải không?

Y tá: Tốt lắm. Em cao 1 mét 45.

Hoa: Chà! Năm rồi em chỉ cao 1 mét 30.

Y tá: Bây giờ tôi cân em nhé. Mời em đứng lên cân.

Hoa: Ồ. Em nặng 40 kilô.

Y tá: Tốt. Bây giờ em có thể về phòng chờ. Bác sĩ sẽ khám cho em trong vài phút nữa.

Hoa: Cám ơn cô.

 • Now answer. Number the sentences. (Bây giờ trả lời. Đánh số các câu.)

5 - a) The nurse weighed Hoa.

7 - b) Hoa returned to the waiting room.

8 - c) Hoa left the waiting room.

2 - d) The nurse called Hoa's name.

4 - e) The nurse measured Hoa.

1 - f) Hoa filled in her medical record.

3 - g) The nurse took Hoa's temperature.

6 - h) The nurse told Hoa to go back to the waiting room.

2. Unit 11 Lớp 7 Task A2

Listen. Then write the missing words. (Nghe. Sau đó điền các từ còn thiếu.)

Guide to answer

Doctor: I want to ask you a few questions before I start, Hoa. How old are you?

Hoa: Fourteen.

Doctor: And your height is one meter 50 centimeters?

Hoa: No. I think I'm not. The nurse measured me.

Doctor: Oh. How tall are you?

Hoa: One meter 45 centimeters.

Doctor: I'll ask the nurse to check your height again. How heavy are you?

Hoa: I think I'm 42 kilos.

Doctor: No. It says on your form that you're 40 kilos.

3. Unit 11 Lớp 7 Task A3

 • Ask and answer questions with a partner. (Hỏi và trả lời các câu hỏi với bạn học.)
 • One of you is A and the other is B. Look at the copy of the medical record and cover the other copy. Fill in the missing information. (Một người trong các bạn là A và người kia là B. Nhìn bản ghi sức khỏe của bạn và che bản của người kia lại. Điền những thông tin còn thiếu.)

Guide to answer

A: Which school does he go to?

B: He goes to Nguyen Du school.

A: What class is he in?

B: He's in class 7A.

A: What's his surname?

B: His surname is Tran.

A: What's his forename?

B: They're Van Kien.

A: What's his address?

B: It's 66 Ham Long street, Ha Noi.

A: How old is he?

B: He's 12.

A: What's his weight?

B: He weighs 41 kilos.

A: How tall is he?

B: He's one meter 40 centimeters tall.

Bài tập trắc nghiệm Part A Unit 11 Lớp 7

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Unit 11 Tiếng Anh lớp 7 Part A - A check-up, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 11 lớp 7 A check - up

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • I. Fill in the blanks with the correct form of the word give.

  1. last year Mr. Nam drove more........... than he does this year. (dangerous)

  2. People say "...... is better than cure" (preven)

  3. The nurse needs to know Hoa's...........(high)

  4. Mr. Pike didn't go to work yesterday because of his.....(sick)

  Theo dõi (0)
 • I,Complete the sentences using as......as.Choose one of the following words : expensive, fast, long ,quietly ,soon ,well, often, quickly ,strong,exciting:

  3,I đin't want to wake anybody so I came in...............I can.

  4,We can't do crosswords............you do.

  5,I'm sorry I'm a bit late.I got here..............I could

  6,We like to keep fit,so we go swimming...................we can

  7,Is was a difficult question.I answered it...............I could

  8,I prefer surfing to swimming.Swimming isn't ................ surfing

  9,How long can we stay with you? - You can stay.............you like

  10,Why don't you buy a motorbike?A motorbike isn't..............a car

  11,I need the information quickly,so please let me know...............possible

  12,I don't like these plastic screws.Plastic isn't....................metal

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 7 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1