Trắc nghiệm Unit 3 Tiếng Anh lớp 7 - Hoa's family

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 3 tiếng Anh lớp 7 part B. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau

  Câu 1:

  • A. teacher
  • B. nurse
  • C. musician
  • D. journalist
 • Câu 2:

  • A. nicer
  • B. nicest
  • C. more nice
  • D. most nice
 • Câu 3:

  • A. interesting
  • B. suitable
  • C. liking
  • D. favorite
 • Câu 4:

  • A. older
  • B. elder
  • C. old
  • D. oldest
 • Câu 5:

  • A. It's on Tran Nhat Duat Street.
  • B. It's 6 meters long.
  • C. It's large and clean.
  • D. It's on the 3rd floor. 

Được đề xuất cho bạn