Hỏi đáp Unit 1 Tiếng Anh lớp 12 phần Reading

Danh sách hỏi đáp (1 câu):

 • Lan Ha

  Giúp mình bài tập này với các bạn ơi.

  Điền vào mỗi chỗ trống 1 từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn. Ko có đáp án gợi ý nên các bạn cố giúp mình nhé!

  We don’t only choose clothes to make us look .........(1)......, we also use them to tell the world .........(2)...... our personality. The clothes we wear and our appearance ......(3)...... a whole give other people useful information about what we think and ........(4)...... we feel. If we feel cheerful, we usually wear ......(5)...... clothes and if we feel .........(6)..... we sometimes put on dark clothes. But why do teenagers wear black so.........(7)......? Is it because they feel miserable all .........(8)......? This is unlikely the case. It is probably just because it is .........(9)...... to wear black, and young people they are real fans .........(10)...... fashion.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn