ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 126 SBT Sinh học 8

Giải bài 4 tr 126 sách BT Sinh lớp 8

Hoocmôn đóng vai trò chuyển hoá glicôgen thành glucôzơ là

A. Insulin.                             

B. Ơstrôgen

C. Testôstêrôn.                     

D. Glucagôn 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Hoocmôn đóng vai trò chuyển hoá glicôgen thành glucôzơ là Glucagôn.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 126 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1