Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 58 Đa dạng sinh học (tiếp theo)

Câu hỏi trắc nghiệm (4 câu):