Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 48 Ôn tập chương II, III, IV

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 48 về Ôn tập chương II, III, IV online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A.  III, IV
  • B. III, V
  • C. I, II, IV
  • D. Các đáp án đều sai
  • A. Ứng động không sinh trưởng - nhiệt ứng động 
  • B. Ứng động không sinh trưởng - quang ứng động
  • C. Ứng động sinh trưởng - quang ứng động
  • D. Ứng động sinh trưởng - nhiệt ứng động
  • A. hướng động dương (sinh trưởng hướng tới nguồn ánh sáng) và hướng động âm (sinh trưởng hướng về trọng lực)
  • B. hướng động dương (sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) và hướng động âm (sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích).
  • C. hướng động dương (sinh trưởng hướng tới nước) và hướng động âm (sinh trưởng hướng tới đất).
  • D. hướng động dương (sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) và hướng động âm (sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích)
  • A. Phản ứng lại các kích thích của một số tác nhân môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.
  • B. Phản ứng lại các kích thích của môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.
  • C. Phản ứng lại các kích thích định hướng của môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.
  • D. Phản ứng đới với kích thích vô hướng của môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.
  • A. Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → Hệ thần kinh → Cơ, tuyến.
  • B. Hệ thần kinh → Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → Cơ, tuyến.
  • C. Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → Cơ, tuyến → Hệ thần kinh.
  • D. Cơ, tuyến →Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → Hệ thần kinh.
  • A. Tiến hoá theo hướng dạng lưới à Chuổi hạch à Dạng ống.
  • B. Tiến hoá theo hướng tiết kiệm năng lượng trong phản xạ.
  • C. Tiến hoá theo hướng phản ứng chính xác và thích ứng trước kích thích của môi trường.
  • D. Tiến hoá theo hướng tăng lượng phản xạ nên cần nhiều thời gian để phản ứng.
  • A. Sự sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
  • B. Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động phân hoá của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm.
  • C. Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ có ở cây cây hai lá mầm.
  • D. Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ có ở cây cây một lá mầm.
  • A. Động vật đơn tính chỉ sinh ra một loại giao tử đực hoặc cái.
  • B. Động vật đơn tính hay lưỡng tính chỉ có hình thức sinh sản hữu tính.
  • C. Động vật lưỡng tính sinh ra cả hai loại giao tử đực và cái.
  • D. Có động vật có cả hai hình thức sinh sản vô tính và hữu tính.
  • A. Sự kết hợp của nhân hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử.
  • B. Sự kết hợp của hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ.
  • C. Sự kết hợp của hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội.
  • D. Sự kết hợp của hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi.
  • A. Phục chế giống cây quý, hạ giá thành cây con nhờ giảm mặt bằng sản xuất.
  • B. Nhân nhanh với số lượng lớn cây giống và sạch bệnh.
  • C. Duy trì những tính trạng mong muốn về mặt di truyền.
  • D. Dễ tạo ra nhiều biến dị di truyền cung cấp cho chọn giống.