ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 9 Tế bào nhân thực tiết 2

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 9 về Tế bào nhân thực tiết 2 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Enzim hô hấp
  • B. Kháng thể 
  • C. Hoocmon
  • D. Sắc tố 
  • A. Có chứa sắc tố quang hợp 
  • B. Có chứa nhiều loại enzim hô hấp 
  • C. Được bao bọc bởi lớp màng kép 
  • D. Có chứa nhiều phân tử ATP
   
   
  • A. Chất nền của lục lạp
  • B. Màng ngoài của lục lạp 
  • C. Màng trong của lục lạp 
  • D. Enzim quang hợp của lục lạp 
  • A. ADN và ribôxôm
  • B. ARN và nhiễm sắc thể 
  • C. Không bào 
  • D. Photpholipit
  • A. Phân huỷ thức ăn 
  • B. Phân huỷ tế bào già 
  • C. Phân huỷ các bào quan đã hết thời gian sử dụng 
  • D. tất cả các hoạt động trên 
 • Câu 6:

  Có bao nhiêu cấu trúc sau đây có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật ?

  I. Trung thề.        II. Không bào.          III. Lục lạp.              IV. Lizôxôm.

  IV. Thành tế bào.                                 VI. Chất nền ngoại bào.

  VII. Bào quan không có màng bao bọc.

  • A. 4.
  • B. 3.
  • C. 2.
  • D. 1.
 • Câu 7:

  Khi chứng minh cho giả thuyết “ti thể và lục lạp có nguồn gốc từ tế bào nhân sơ, ẩn nhập vào tế bào nhân thực”, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Ti thể và lục lạp đều có màng kép, trong đó màng ngoài rất giống màng tế bào nhân thực.

  II. Ti thể và lục lạp dều có ADN dạng vòng trần, kcp, có ribôxôm 70S riêng giống tế bào nhân sơ.

  III. Ti thề và lục lạp đều có có khá năng phân đôi.

  IV. Trên màng tế bào vi khuẩn cỏ hệ dẫn truyền điện tử giống cf ti the và lục lạp.

  V. Ti thề và lục lạp có nguồn gốc từ cùng một loại vi khuẩn sau dó chúng phân hóa dần về cấu tạo và chuyên hóa về chức năng.

  • A. 5.
  • B. 4.
  • C. 3.
  • D. 2.
 • Câu 8:

  Sự phát triển phôi người có một giai đoạn có đuôi, sau đó thì đuôi tiêu biến dần đi. Bào quan làm duôi tiêu biến là

  • A. ti thề. 
  • B.  lưới nội chất.
  • C. ribôxôm.          
  • D. lizôxôm.
 • Câu 9:

  Thành phần cấu trúc nào sau đây cùa tế bào thực vật đóng vai trò chính trong việc quy định áp suất thẩm thấu của tế bào?

  • A. Màng tể bào. 
  • B. Không bào.   
  • C. Thành tế bào.
  • D. Lưới  nội chất.
  • A.  màng tròn của lục lạp 
  • B. màng của tilacoit
  • C. màng ngoài của lục lạp  
  • D. chất nền của lục lạp
 

 

YOMEDIA
1=>1